Вести

Јавни конкурс за попуњавање положаја

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије,  број 21/16 и 113/2017), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16), члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/2008 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/2012 и 9/2012) и Закључка о покретању поступка за (попуњавање) постављење начелника Општинске управе општине Ивањица, 01 број 06-43/2018 од 25.10.2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

                        I Орган у коме се раднo местo попуњава

                        Општинска управа општине Ивањица, Венијамина Мaринковића бр.1.

                        II Положај који се попуњава

Начелник Општинске управе општине Ивањица – I група положаја, број службеника на положају: 1.

                        Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; сарађује са председником општине, замеником председника општине и помоћницима председника општине. Сарађује са министартвима, агеницијама, дирекцијама, Националном службом за запошљавање и другим државним органима у обављању послова из надлежности локалне самоуправе. Стара се о благовременој припреми нацрта свих одлука, решења, закључака и других аката које Општинска управа припрема за Скупштину општине, Општинско веће и председника општине. Стара се о благовременом извршавању свих одлука које доносе органи јединице локлане самоуправе, као и о извршавању свих поверених и изворних послова. По положају присуствује седницама Скупштине општине, Општинског већа, Штаба за ванредне ситуације и других тела где је то неопходно. Учестује у раду Савета на нивоу округа коме припада јединица локлане самоуправе. Благовремено доставља све извештаје на захтев надлежних министарстава. Такође доставља извештаје Поверенику информација од јавног значаја као и Заштитнику права грађана. Припрема комплетну документацију на увид прилоком контроле надлежних републичких инспекција и поступа по решењима и налогу истих. Такође, припрема и доставља комплетну документацију по захтеву Државне ревизорске институције и поступа по препорукама исте. Као лице директно одговорно за наменско трошење буџетских средстава, врши контролу трошења средстава из буџета према донетим и утврђеним плановима и програмима и предузима мере уколико се средстав користе на неправилан и незаконит начин. Решава у поступку сукоба надлежности између унутрашњих организационих јединица, одлучује о изузећу службеног лица у појединим предметима. Одлучује о правима и обавезама запсолених, заснивању радног односа новозапослених лица. Обавља и друге послове у складу са законским прописима који уређују рад локлане самоуправе, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

                        Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 -др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010…103/2015, 99/2016 и 113/2017), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16 и 113/2017), Закона о финансирању локалне самоуправе самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006,47/2011, 93/2012…104/2016 –др.закон и 96/2017 – усклађени дин.изн.), као и других области из делокруга локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације. Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће, у усменом разговору и кроз увид у податке из пријаве,  Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе Конкурсне комисије. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и путем mail адресе или телефонским позивом.

                        III Место рада 

                        Ивањица, Венијамина Маринковића бр. 1.

                        IV Општи услови за положај: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање, да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

                        V Трајање рада на положају

                        Рад на положају траје пет година.

                        VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

                        Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

                        Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, mail адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

                        VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

           Уверењe о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; дипломa или уверењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

                        За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

                     Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

                        Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

                        Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

                         Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

                        Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

                       Пример изјаве се налази на сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs где се иста може преузети.

                        VIII Адреса на коју се подносе пријаве

                        Пријаве на конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја – начелник Општинске управе, преко Општинске управе, на адресу: Општинска управа, Венијамина Маринковића бр. 1, лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком „За Јавни конкурс за попуњавање положаја – начелник Општинске управе општине Ивањица – не отварати“

                        IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу

                         Владислав Ивковић, тел: 0658911592, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

                        X Напомене

                        Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно Oпштинским управама.

                        Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Ивањица и на огласној табли Општине Ивањица. Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас, објавиће се у дневним новинама „Српски телеграф“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

                        Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 01 БРОЈ 111-5/2018 ОД 22.11.2018. ГОДИНЕ

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ИЗЈАВА- образац

О Аутору

Financ