Актуелности Јавне набавке

Јавни позив за набавку услуга израде главног пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније комуналног отпада Грбавчица у општини Ивањица

На основу члана 32.,члана 55. став 1. и 2. ,члана 57. став 1.,2., и 3. и члана 60. став 1.  тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС „124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1,32250 Ивањица

    Објављује

                                                 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Назив наручиоца                           Општина Ивањица;

Адреса наручиоца                          Улица Венијамина Маринковића 1,32250 Ивањица;

Интернет страница                          www.ivanjica.gov.rs

наручиоца  

Врста наручиоца                               Градска и општинска управа

Врста поступка јавне                       Отворени поступак

набавке

Врста предмета                                 Услуге

Опис предмета набавке: Набавка услуге израде главног пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније комуналног отпада Грбавчица у општини Ивањица;

                                                                Назив и ознака из општег речника набавке:

                                                                 71320000 – 7 – услуге техничког пројектовања;

Број партија                                      Предмет јавне набавке није обликован у  партије:

 

 

 

Критеријум за доделу                    Најнижа понуђена цена

уговора

 Начин преузимања конкурсне    Конкурсна документација се може преузети са Портала

 документације                                  јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

 

   Начин подношења понуде           Понуде се достављају непосредно или путем поште у

                и рок                 затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се

                                                                  приликом отварања понуда може са сигурношћу

                                                                  утврдити да се први пут отвара,са назнаком: „понуда за

    јавну набавку услуге израде главног пројекта санације и  рекултивације несанитарне депоније комуналног отпада Грбавчица у општини Ивањица-НЕ ОТВАРАТИ“ и сматраће се

                                                                  благовременим уколико стигну на горе наведену адресу

                                                                   у року од 33 дана од дана објављивања позива за

                                                                  подношење понуда на Порталу јавних набавки:

                                                                  http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана

                                                                  рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан,као

                                                                   последњи дан наведеног рока ће се сматрати први

                                                                   наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини

                                                                   коветре или на кутији понуђач је дужан да упише свој

                                                                   назив,адресу,телефон и контакт особу.

    Место,време и начин                     Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за

    отварања понуда                            подношење понуда, тј. последњег дана рока за

                                                                  подношење понуда у 11:00 часова у просторијама

                                                                  наручиоца,у Ивањици,улица Венијамина Маринковића бр 1 у

                                                                  канцеларији број 33. Отварању понуда могу

                                                                  присуствовати сва заинтересована лица.

     Услови под којима                          Представници понуђача који присуствују отварању

     представници понуђача                понуда,непосредно пре почетка поступка отварања

     могу учествовати у поступку       понуда предају комисији за јавну набавку овлашћење

     отварања понуда                            за учешће у поступку отварања понуда,које мора бити

                                                                   заведено код понуђача,оверено печатом и потписано

                                                                   од стране одговорног лица понуђача.

     Рок за доношење одлуке             Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року

                                                                   од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

     Лице за контакт                               Особа за контакт Мара Караклајић,дипл.правник.

     Остале информације                      Додатне информације се могу добити сваког радног

                                                                   дана путем телефона/факса на број 032/515-0337 и

                                                                   032/661-821 у времену од 07:30 до 15:30 часова или

                                                                   на мејл адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

Конкурсна документација

Измена и допуна КД

Одговор 

21-2017 Одговор 2

Одлука 21-2017

Обавештење

О Аутору

Financ