Вести Конкурси и обавештења

Конкурс за регресирање набавке моторних прскалица, леђних атомизера, и моторних косилица-тримера

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320- 38/2016-03

16.12.2016. године

Ивањица

             На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013, 142/2014 и 103/15), члана  5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2016. годину – програм 5: пољопривреда, програмска активност 0101-0002-подстицаји пољопривредној производњи, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама („Сл. лист општине Ивањица“, број 11/2015, 8/2016 и 13/2016), и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2016. годину, 01 Број: 06-42/2016 од 16.12.2016. године, Општинска управа општине Ивањица расписује

К О Н К У Р С

за

регресирање набавке моторних прскалица, леђних атомизера,

 и моторних косилица-тримера

 I ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

             Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим конкурсом имају регистрована комерцијална пољопривредна газдинстава са територије општине Ивањица, ако су у периоду од 01.01.2016. до 30.12.2016. године извршила набавку моторне прскалице, или  леђног атомизера, или моторне косилице-тримера.

            Општи критеријуми за кориснике:

 1. Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних газдинстава подносиоца захтева налазе на територији општине Ивањица;
 2. За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 3. Да подносилац захтева нема евидентираних доспелих неизмирених обавеза/дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;

 II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

             Носилац пољопривредног газдинства из члана I овог Конкурса има право на средства за регрес у износу од 60% од висине приложеног рачуна, умањеног за износ средстава на име пореза на додатну вредност, за набавку предметне опреме, с тим што максимални износ регреса по кориснику за набавку предметне опреме износи 45.000,00 динара.

            Једно газдинство може остварити право на регрес за набавку једне моторне прскалице, и/или једног атомизера, и/или једне моторне косилице-тримера.

  III РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

            Захтев за регресирање набавке леђног атомизера и/или моторне косилице-тримера се подноси на обрасцу који се може преузети у канцеларијама број 5 и 11 Општинске управе општине Ивањица.

            Захтев се подноси искључиво предајом на писарницу Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 2 услужног центра).

            Конкурс је отворен од 16. децембра 2016. године  и траје до 30. децембра 2016. године, или до утрошка средстава намењених за ове сврхе у износу од 5.500.000,00 динара, а најкасније до 30. децембра 2016. године.

            Додатне информације могу се добити путем телефона 032/664-760 – локал 126 и 122,  или лично у канцеларијама број 5 и 11 Општинске управе општине Ивањица.

 IV ДОКУМЕНТАЦИЈА

             Уз захтев се подноси:

 1. фотокопија личне карте;
 2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства у 2016. години;
 3. фотокопија структуре биљне производње за 2016. годину;
 4. фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
 5. Рачун за извршену набавку предметне опреме, издат у периоду од 01.01.2016. године до 30.12.2016. године, који гласи на име подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 6. Доказ о извршеном плаћању предметне опреме и то налог за уплату или извод продавца, оверени од стране банке. У случају када је извршено готовинско плаћање доставља се само фискални исечак;
 7. Отпремница за набавку предметне опреме, издата у периоду од 01.01.2016. године до 30.12.2016. године, која гласи на име подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 8. Гарантни лист за набавку предметне опреме, који гласи на име подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија);

 V ОДОБРАВАЊЕ ЗАХТЕВА

             Одобравање захтева ће се вршити по редоследу пријема закључно са 30.12.2016. године, или до утрошка предвиђених средстава, а најкасније до 30.12.2016. године.

            Пренос средстава за регрес на рачун подносиоца захтева извршиће се до 31. јануара 2017. године.

            Захтев поднет од стране лица које у складу са овим конкурсом нема право на подстицаје, преурањен, неблаговремен, некомплетан, послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој календарској години, одбацује се без даљег разматрања.

 ОБРАЗАЦ

                                                                                               ОПШТИНСКА УПРАВА

                                                                                                ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

О Аутору

Financ