Вести

Оглас за давање у закуп путем јавног надметања јавне повшрине на делу кат. парцеле број 1636 КО Ивањица за време манифестације Нушићијада

На основу Одлуке Председника општине Ивањица број: 464-19/17-01 од 08.08.2017. године Комисија за спровођење поступка давања у закуп путем јавног надметања јавне површине  у јавној својини општине Ивањица расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА  ДЕЛУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1636 КО ИВАЊИЦА

            Општина Ивањица оглашава да издаје у закуп путем јавног надметања јавне површине и то:

локацију број 1 која се налази на делу кат. парцеле број 1636 КО Ивањица у површини од 6 м2 до зграде „ Ивањичанка

локацију број 2 која се налази на делу кат. парцеле број 1636 КО Ивањица у површини од 6 м2 до зграде „ Ламела.

Локације које су предмет овог огласа се издају у закуп ради постављања штанда за продају пића за време трајања манифестације „ Нушићијада “ и то за дане 25. и 26. август 2017. године.

            Постављање штанда за пиће врши се под следећим условима: није дозвољено служење алкохолних пића осим пива и вина, амбалажа мора бити у пластичним флашама, а уколико није изводљиво пиће се мора служити у пластичним чашама. Визуелни идентитет мора бити у складу са визуелним идентитетом „ Нушићијаде “( светиљке, заставице…) Учесник у јавном надметању са којим се закључи уговор о закупу у обавези је да обезбеди пиће за учеснике сцене испред Дома Културе као и флаширану воду( апарат за воду-water cooler)  за учеснике Дечије сцене.

            Јавно надметање ће се одржати 22.08.2017. године са почетком у 12,00 часова у згради СО-е Ивањица,ул. В. Маринковића број 1,  канцеларији број 4 .

Пријава се подноси Комисији за спровођење поступка давања у закуп путем јавног надметања, путем поште на адресу Венијамина Маринковића број 1 или предајом на шалтер писарнице  Општинске управе најкасније до 18.08.2017. године до 15,30 часова.

Пријава се подноси у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју локацију се односи. Пријава поднета у отвореној коверти  или без јасне назнаке на коју се локацију односи сматраће се неуредном односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.

Пријава обавезно садржи: доказ о уплати депозита, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита као и за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;  за правна лица: – назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар Агенције за привредне регистре и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Почетни износ закупнине износи 200,00 динара по м2 по дану.

            Минимални корак у јавном надметању износи 50.00 динара.

Депозит за учешће у  јавном надметању износи 50% од почетне цене и исти се уплаћује на  рачун јавних прихода општине Ивањица, број: 840-741531843-77 позив на број 69-042 по моделу 97.

Положени депозит ће се вратити учесницима на јавном надметању који не буду остварили право у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања, док ће се уплаћени депозит учесника који буде успео на јавном надметању урачунати у накнаду.

Закупац је у обавези да користи предметни локацијски простор у складу са наменом давања у закуп. Закупац не сме предметну непокретност да изда у подзакуп.               Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, предност има онај који је први понудио износ.

Сматра ће се да је јавно надметање успело у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава закупцем и ако подносилац пријаве прихвати почетну цену по којој се непокретност даје у закуп с тим да ако не прихвати почетну цену губи право на повраћај депозита. Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини понуђене цене. Уколико не закључи уговор односно не уплати уговорену цену у предвиђеном року губи право на повраћај депозита.

Учесник у јавном надметању који је дао најповољнију понуду постигнути износ накнаде уплатиће једнократно на уплатни рачун буџета општине Ивањица, број: 840-741531843-77 позив на број 69-042 по моделу 97 до 24.08.2017. године, односно пре постављања штанда  (тенди, сунцобрана или надстрешница).

            Ближе информације у вези огласа могу се добити у Општинској управи општине Ивањица, Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне делатности.

У Ивањици,

08.08.2017. године

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОСТУПКА  ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

О Аутору

Financ