Актуелности Вести Туризам

Парк природе Голија-наша туристичка атракција

Туристичка атрактивност општине Ивањица заснива се на богатству природних и културних ресурса – потенцијалима за развој свих видова туризма (зимски, излетнички, културни, здравствено-рехабилитациони, манифестациони, сеоски, транзициони, еко, конгресни и др.), дугој историји и традицији, специфичном идентитету бројних локација, гостољубивости ивањичких домаћина. Посебност туристичком идентититу општине даје и проглашење Парка природе „Голија” и Резервата биосфере „Голија-Студеница”, као и проглашење ваздушне бање Ивањица на делу насеља укупне површине од 2156,50 ha. Подручје  планине  Голија  као Парка  природе  је  подручје,  које  у  целини  представља  значајни  део  очуване природе  и  здраве животне  средине,  добро  очуваних  природних  својстава  вода,  ваздуха  и  земљишта,  преовлађујућих  природних  екосистема  и  без  већих деградационих промена предеоног лика стављено  је  под  заштиту  као  Парк природе  под  именом  „Голија“  2001.  године  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  45/2001).  Парк природе  је  површине  75.183 ха  и  сврстано  је  у  I  категорију  заштите  као  природно добро од изузетног значаја Уредбом Владе Републике Србије.

Парк  природе  Голија  је  планинско  подручје,  које  у  својим  границама обухвата планину Голију, Радочело и  мали део  планине Чемерног. Голија заједно са  планином  Таром  представља  рефугијум  терцијалне  флоре  у  Србији.  Од посебног  је  значаја  као  центар  генетске,  специјске  и  екосистемске  разноврсности на Балкану и у Европи. Део  Парка  природе  са  својим  природним  вредностима  испунио  је  у потпуности критеријуме за номиновање за Резерват биосфере по програму MAB-a (Програм  „Човек  и  биосфера  „).   Одлуком  Комисије  UNESCO-a,  октобра  2001.  године,  део  Парка  природе  „Голија“   проглашен  је  за  Резерват  биосфере  „Голија-Студеница“ површине 53.804 ха.

У просторном концепту развоја туризма Ивањице издвајају се следеће туристичке зоне/комплекси:

Туристичка зона Голије – Парк природе и Резерват биосфере; очувана природ а као највеће богатство Голије; урађен Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Голија”; Мастер план развоја туризма; урбанистички планови (План генералне регулације туристичке целине Беле Воде – Дајићи, склопу планинског ризорта Голија, са детаљном регулацијом зоне викенд насеља; План генералне регулације туристичке целине Врхови – Одвраћеница, у склопу планинског ризорта Голија, са детаљном регулацијом зоне дела Одвраћенице испод врха Кула и План детаљне регулације туристичке целине Голијска река, у склопу планинског ризорта Голија, План детаљне регулације ски центра „Голија“, План детаљне регулације коридори инфраструктуре на подручју ППППН);

По Мастер плану развоја туризма Голије (2008), Голија у наредном периоду може постати узорна планинска дестинација која интегрише заштићена природна и културна богатства у модеран систем доживљаја и искустава. Планом је предвиђено да се Голија фокусира на следеће производе: одмор на планини (лети и зими); специјални интереси – планинске активности лети и зими; активности везане за културу Голије (верски програми, образовни и научни програми, културни туризам); рурални туризам; посебне рекреативне активности – туризам активног одмора и састанци, путовања и догађаји. Промоцијом Голије промовише се живот на планини, наглашава, али и штити и негује идентитет и богатство простора и људи који на њему живе. Глобални трендови у планинском туризму и с тим повезани развој иновативних туристичких планинских ризорта упућују на растућу тражњу за очуваним природним окружењем које својим гостима нуде широку лепезу искустава, производа и активности током целе године. По Мастер плану развоја туризма Голије (2008), Голија у наредном периоду може постати  узорна планинска дестинација која интегрише заштићена природна и културна богатства у модеран систем доживљаја и искустава. Планом је предвиђено да се Голија фокусира на следеће производе: одмор на планини (лети и зими); специјални интереси – планинске  активности  лети  и  зими;  активности  везане  за  културу  Голије  (верски  програми, образовни и научни програми, културни туризам); рурални туризам; посебне рекреативне активности  –  туризам  активног  одмора  и  састанци,  путовања  и  догађаји.  Промоцијом Голије  промовише  се  живот  на  планини,  наглашава,  али  и  штити  и  негује  идентитет  и богатство простора и људи који на њему живе. Глобални трендови у планинском туризму и с тим повезани развој иновативних туристичких планинских ризорта упућују на растућу  тражњу  за  очуваним  природним  окружењем  које  својим  гостима  нуде  широку  лепезу  искустава, производа и активности током целе године.Рељеф подручја Голије има брдско-планински карактер, обзиром да преко 90% територије лежи изнад 500м. Планско подручје је планинског карактера при чему је просечна кота терена на превоју у централном делу планског подручја на око 1650 м.н.в. Од превоја ка југу, терен је благо брдовит (расте, а затим пада) ка постојећем локалном путу ка Голијској реци који се у делу Одвраћенице налази на просечној коти терена од 1660 м.н.в. Терен ка северозападу делу где је предвиђена почетна станица жичаре) пада и налази се на коти око 1470 м.н.в. Од ове најнижа тачке у оквиру предметног подручја, терен расте ка западу и истоку- до највишег врха у планском подручју који се налази на 1800 м.н.в., где је планирана излазна станица жичаре. Климатски услови за развој зимских спортова на простору Голије су веома повољни. Обзиром да се снежни покривач висине 30 цм на надморским висинама изнад 1300м.н.в. задржава и до 70 дана, рељеф и климатски услови су веома повољни за развој зимских спортова и активности, због чега је ово подручје препознато као потенцијално за развој планираног ски центра. Према Плану детаљне регулације за ски центар „Голија“ на територији општине Ивањица – Ски центар „Голија“ предвиђен је као поливалентни планински комплекс намењен скијашком (зимском) и сезонском (летњем) туризму на Голији. Поред основне скијашке инфраструктуре и пратећих садржаја у функцији планираног скијалишта, планирани су спортско-рекреативни, рекреативно-забавни, туристичко-угоститељски и комерцијални садржаји који ће употпунити основну туристичку понуду ски центра. На тај начин ће се обезбедити активирање целогодишње туристичке понуде на предметном простору и формирање туристичког центра који је по карактеру и квалитету заснован на савременим тржишним критеријумима развоја планинског туризма.

Ски центар „Голија“ на локалитету Врхови-Одвраћеница који је планиран као центар за зимски спортски и рекреативни туризам, административно се не сматра насељем, већ представља новоформирани туристички локалитет на гребен-развођу планине који ће имати значајно место у будућој концепцији мреже насеља и развоја туризма. Планирани туристички центар поседује просторне услове за плански дефинисано ширење и изградњу, под условом стриктног поштовања услова заштите природе и инфраструктурног опремања, с обзиром да се налази у самоме врху заштићеног изворишта. Скијалиште  на  подручју  ППППН „ Голија“  планирано  је  у  зони  III  степена  заштите  Парка  природе  Голија.  Највећи део површине заузимају ски-стазе  и ски-путеви, чија укупна површина износи око  61,22  ha,  док  коридори  планираних    жичара  и  ски  лифта  заузимају  додатних  5,80  ha.  Укупна  површина алпског  скијалишта  (са  површинама за инсталације висинског превоза)  износи 67,02  ha.   Површина парцеле техничке базе за потребе скијалишта износи 1,65 ha.

Капацитет  алпског  скијалишта, у  броју  једновремених  скијаша  на  подручју  ски  центра  износи око  2760  једновремених скијаша, и обрачунат је по стандарду од 200m2 алпске  ски-стазе по  једном скијашу. Према  ПДР  ски центра „Голија“ и Плану детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана Парка природе “Голија” (на територији општине Ивањица) на подручји планираном за изградњу ски центра „Голија“ планирају  се  линијски  инфраструктурни  објекти (надземни или подземни, у зависности од врсте инфраструктурног вода) и то:

  • путне инфраструктуре, “туристички пут Голија”;
  • водоводне  инфраструктуре  (са  локацијама  планираних  акумулација  и
  • припадајућим објектима – резервоари, црпне станице, постројења за прераду воде, и друго);
  • канализационе  инфраструктуре  (са  локацијама  постројења  за  пречишћавање отпадних вода);
  • електроенергетске  инфраструктуре,  напонског  нивоа  35  kV,  са  локацијама трафостаница 35/10 kV.

Планирање  инфраструктурних  коридора,  уз  поштовање  еколошких  принципа  и планирање  мера  интегралне заштите  животне  средине, природних и културних добара, све у складу са принципима одрживог развоја у  циљу  подизања  нивоа  приступачности  и квалитета комуналне инфраструктуре даје позитивне ефекте на подизању нивоа конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја, чиме  би  се  обезбедило  подизање  еколошког  капацитета  и  очување природних, предеоних и пејзажних вредности простора,  а тиме  би се повећала привлачност региона за инвестирање, односно развој туризма и реализација планираних туристичких локалитета у Парку природе “Голија“.

Анализирана стратешка упоришта дестинације Голија у Мастер плану развоја туризма Голије и истраживања у оквиру Документационе основе Просторног плана – Студија развоја туризма јасно упућују да је атрактиван и релевантан, природан и културолошки простор Голије потребно усмерити у смислу квалитетног реструктурирања и последично репозиционирања на туристичком тржишту на коме ће се Голија представља  свету као модерна планинска дестинација која на тржишту нуди искуства и доживљаје у заштићеном природном окружењу, промовише лепоту живота на планини и поноси се својом традицијом и богатом културом и  да би Голија преузела ову улогу и ушла у озбиљну изградњу квалитетног целокупног туристичког ланца вредности, она свој развој мора базирати на интернационалним стандардима планирања и инвестиција.

Због својих значајних природних карактеристика и вредности (шуме, ретке биљне и животињске врсте, геоморфолошке и хидролошке карактеристике), културе, историје, естетике и туристичког потенцијала, Голија се сврстава у природна добра националног и међународног значаја. Статусом Парка природе и Резервата биосфере, Голија постаје предмет националне и међународне одговорности, а њен простор изискује знања, искуства и међународне стандарде у успостављању одрживе заштите и валоризације њене биолошке разноврсности, културно-историјских вредности и будућег развоја.  С тим у вези, Голија је атрактиван простор који ће имати улогу полуге за презентацију, промоцију, и првенствено улаз Србије на интернационалнотуристичко тржиште, а тоће чинити тако да развој покреће са интернационално релевантним и атрактивним пројектом, те да шире подручје планине опреми на начин да креира атрактиван, интересантан, очуван и угодан простор за боравак својих гостију. Имплементацијом наведених планова и регулацијом целокупног простора омогући ће се  оптималан и примерен развој, а спречити даља девастација овог високовредног и атрактивног простора.   Обезбедиће се трајна заштита природних вредности подручја Голије, као и утврђивање капацитета простора ове планине и туристичке регије за презентацију јавности, рекреацију, туризам и комплементарне активности, едукацију и научна истраживања. Створиће се  услови за функционалну и просторну интеграцију подручја у непосредној близини новопланираног ски-центра и туристичке регије с непосредним и ширим окружењем.  Постићи ће се   успостављање склада између функција заштите природних и створених вредности и функција развоја, у циљу одрживог развоја подручја, укључивањем и координацијом релевантних актера свих нивоа управљања, туристичких и других привредних субјеката и локалног становништва преко очувања и унапређења просторно хетерогених ресурса и услова за производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа, упоредо с сталним побољшавањем материјалних и социјалних услова живљења сеоског становништва,  а самим тим и  боље туристичко позиционирање па и привредни развој на целокупној територији.

Поводом свега наведеног ЈП Србијашуме у сарадњи са релевантним институцијама израдило је филм о нашој планинској лепотици као првом резервату биосфере у Србији, уживајте….

       Општинска управа Општина Ивањица


Одељење за урбанизам  и комуналне послове  ВАМ ЖЕЛИ СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ!

http://golija-studenica.srbijasume.rs/
www.srbijasume.rs
Продукција: „RM Production“ raskom@gmail.com

Снимање и монтажа: Рашко Матовић, Зоран Сарић
Текст: Радмила Весковић
Извори података: „Парк природе Голија“ Иване Баковић са сајта Српског географског друштва www.sgd.org.rs , сајтJP „Србијашума“ www.srbijasume.rs i РЈ“Парк Природе Голија“ http://golija-studenica.srbijasume.rs/
Наратор: Миломир Недељковић

О Аутору

Financ