Привреда

Економију општине Ивањица на основу два критеријума и то народног доходка по секторима привређивања и броја запослених по привредним секторима, карактерише пре свега прерађивачка индустрија, прерада дрвета и производња производа од текстила.
Народни доходак по становнику у општини Ивањица у 2005. години износи 87.679 динара што представља 75% од нивоа оствареног дохотка у Моравичком округу. Осим пада 2003. године условљеног, пре свега политичким околностима у земљи, који су се рефлектовали на целокупну економску активност, номинално расте и 2005. године достиже 71% републичког просека. Приватна својина 2005. године учествује у остварењу народног доходка са 64% што је повећање за 22% у односу на почетак посматраног периода (2000. година). Друштвена и државна својина учествују са 27% у стварању народног доходка у 2005. години, што је последица још увек незавршеног процеса приватизације.

Сектор индустрије и рударства је 2000. године учествовао са 39% у стварању народног доходка, док то учешће 2005. године износи 35%. Јасно се увиђа пад доходка у индустрији до 2005. године када кроз повећање извоза и започињањем процеса опоравка некадашњих великих привредних система долази до раста народног доходка. Пољопривреда бележи константни раст и са учешћем од 25% 2000. године на 32% у 2005. години. У секоттру грађивинарства бележи се пораст о 1% годишње, 2005. године учешће овог сектора износи 10%.

На основу података Регионалне привредне коморе Ужице, спољно-трговинска размена општине Ивањица показује осцилације тако да се 2005 бележи суфицит од преко 3.5 милиона долара да би се у 2006. и 2007. години исказао дефицит од 7.092.528,00 долара и 3.015.298,00 долара респективно.
Покривеност увоза извозом у 2007. години износи 92%. У односу на 2006. годину извоз је већи за 37% а увоз за 15% што је и условило пад дефицита за нешто преко 4 милиона долара 2007. у односу на 2006. годину.

Структуру извоза у 2005. години чине житарице и производи од житарица и фармацеутски и хемијски производи са 29,8%. У 2006. и 2007. години подсектор одеће и готових производа од текстила имају највеће учешће у извозу, 30.7% и 47,6%, а затим следи подсектор дрво, производи од дрвета и намештај са 20.8% у 2006. години и 33.3% у 2007. години. Подесктори воће, поврће, производи од воћа и поврћа, кафа и чај учеству са приближно истим процентом у обе године (14,1% 2006 година и 14,8% 2007. година). Индикативно је да висок учешће извоза фармацеутских производа које износи 17,9% у 2006. години, у 2007. години чини испод 1% укупног извоза.
Код увоза, подсектор дрво, производи од дрвета и намештај има највеће учешће и то 51,8%, 31,2% и 49,8% у посматраном периоду (2005-2007). На другом месту је увоз памука, свиле и осталих тканина који учествује са 23,9%, 20, 9% и 24,4% кога следи увоз фармацеутских и хемијских производа са просечно 8% за период 2005-2007. година.
Ако посматрамо извоз по земљама доминантни спољнотрговински партнери општине Ивањица у 2005. години су Шпанија, Сирија и Италија са 27,3%, 23,1%. У 2007. години ситуација је нешто другачија јер бивше југословенске републике Црна Гора и БиХ учествују са 22,3%, Немачка са 26,5% док Италија чини стандардну четвртину извоза (24,7%). Увоз по земљама у 2005. години чине Мађарска (25,2%), Аустрија (16,6%) и Италија (13,7%) док је та структура у 2006. Години таква да је Мађарска и даље прва земља увоза са 18,6% а следе је Аустрија и Италија са 17,4%. У 2007. години 37,7% увоза чини Италија а затим следе Мађарска (14,8%) и Чешка (10,1).
Анализа по делатностима у 2007. години показује да у извозу највише учествују производња текстила (50,6%), прерада дрвета (20,3%), остала прерађивачка индустрија (8,8%) и производња прехрамбених производа (4,7%). У увозу је највеће учешће производње текстила (32,2%), остале прерађивачке индустрије (32%), производње дрвета (18,1%) и производње хемијских производа и влакана (8,8%).
На Европску Унију и бивше југословенске републике односи се 98,41% реализованог извоза и 94,8% увоза општине Ивањица.

Према подацима Народне банке Србије за на крају 2005. године у општини Ивањица било је активно 365 предузећа. Мала предузећа чине 94,2% од укупног броја предузећа, а затим следе средња са близу 5%.
Према облику организовања, друштва са ограниченом одговорношћу чине 61,4% свих облика а затим следе ортачка и акционарска друштва са 22,2%.
Ако посматрамо структуру предузећа по секторима делатности 33,2% послује у сектору прерађивачке индустрије а затим следи трговина са 28,8%. У сектору пољопривреде, шумарства и водопривред послује 39 предузећа (10,7%).

У оквиру прерађивачке индустрије више о 1/3 предузећа се бави прерадом дрвета и производњом производа од дрвета док у текстилној и прехрамбеној индустрији послује 29,8% предузећа. Прехрамбена индустрија учествује са 12,4% предузећа у општини Ивањица.
Укупан број радњи у општини Ивањица је 863. Највећи број се бави трговином 31,7%, а затим следе саобраћај, складиштење и везе са 15,4%, хотели и ресторани са 13,7% и прерађивачка индустрија са 12,6%.
У оквиру прерађивачке индустрије највећи број се бави прерадом дрвета и производњом производа од текстила и то 35,8%. Треба поменути и подсектор производње метала и стандардних металних производа који чини 19 радњи или 17,4% од укупног броја радњу у општини Ивањица.
Текстилна индустрија је водећа индустриска грана у општини. Компанија „Јавор”-Ивањица ” је приватизована методом јавног тендера, а погони у селима су угашени. Што
се тиче броја запослених, у овом предузећу дошло је до драстичног смањења броја радника, што кроз организовање социјалних програма, што кроз одпуштање радне снаге.
Други представник ове гране је индустрија тепиха, ИТИ Ивањица, чији су производи нашли примену у земљи и иностранству. Процес производње је на почетку усмераван ка производњи тканих тепиха, па све до штампаних тепиха и итисон подова. Данас је ова фабрика је у процесу реструктуирања и од 1700 запослених пао на 230.
“ШПИК” Ивањица има производни програм који обухвата производњу резане грађе од смрче, јела, букве, производњу сирове и оплемељене иверице, водоотпорних плоча иверице, производња елемената за ентеријере и плакаре, производњу монтажних објеката.
Фирма “Фантони”, једна од највећих у италијанској дрвопрерађивачкој индустрији, купила је ШПИК у Ивањици којег чине ШПИК Иверица, Напредак и Морава. У том моменту производња у овом једином српском предузећу које се бави производњом иверице била је скоро потпуно замрла. Међутим, након приватизације, покренута је од нуле у сва три предузећа и сваког месеца је све већа, тако да је већ у новембру 2007. године, достигла преко 6.000 м3 сирових плоча иверице. Ова производња је превазиђена у децембру, јануару и фебруару наредне године. Данас ово предузеће броји 433 запослених.

У општини Ивањица активно је 362 малих и средњих предузећа од којих мала чине 95%. Највећи број предузећа послује у сектору прерађивачке индустрије 32,6%, а затим следе трговина и саобраћај, складиштење и везе са 29,0%.
Поред успешне ревитализације некадашњих привредних система, јасно је да МСП сектор игра кључну улогу у убрзању економских активности на територији општине. Свакако је да су постојање великих привредних система из текстилне индустрије и индустрије прераде дрвета утицали на иницијацију великог броја малих и средњих предузећа да започну активности у истом сектору. Ову чињеницу најбоље илуструје податак да сектор малих и средњих предузећа у оквиру прерађивачке индустрије чине пре свега предузећа из подсектора прераде дрвета (39,0%) и производње текстила и текстилних производа (28,8%).