Актуелности Вести Конкурси и обавештења

Рани јавни увид просторног плана подручја инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА; САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА ПОЖЕГА – БОЉАРЕ (ГРАНИЦА СА ГОРОМ) ( АУТОПУТ Е763)

 

Одлука о изртади Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд- Јужни Јадран, деоница Пожеге са Црног Гором) ( аутопут Е-763), објављена је у “Службеном гласнику РС“ , број 78/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. фебруара 2018. године на званичним интернет страницама министарстава надлежнног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа односно у зградама скупштина општина Пожеге, Ариља, Ивањице и Сјенице.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине , очекиваним ефектима планирања и друго.

Позивају се органи,  организације и јавна предузећа која су овлашћена да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходнох обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарсва саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања радног јаног увида закључно са 12. мартом 2018. године.

 ППППН

Прегледна

О Аутору

Financ