Вести

Закључак локалне самоуправе о избору кандидата за попуну радног места

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

01 Број: 06-35/2017

16.10. 2017. год.

И В А Њ И Ц А

            На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 65. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12, 13/13) и члана 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016), Општинско веће општине Ивањица, на седници одржаној 16.10.2017. године, донело је

 З А К Љ У Ч А К

  1. НЕ ВРШИ се избор кандидата увршћених на листу за избор за попуну радног места „Заменик начелника Општинске управе Општине Ивањица“, расписаног Јавним конкурсом за попуњавање положаја 01 број 111-19/2017 од 22.8.2017. године.
  2. Овај закључак доставити Александру Миловановићу дипломираном правнику из Ивањице као једином кандидату који је испунио сва мерила за избор за попуњавање наведеног радног места и образложење овог закључка објави на интернет презентацији општине Ивањица.

О б р а з л о ж е њ е

            Општинско веће општине Ивањица примило је листу за избор кандидата који су испунили прописана мерила за избор број 06-25-3/2017 од 18.9.2017. године, на којој је, као једини кандидат који је испунио сва прописана мерила за избор на радно место „Заменик начелника Општинске управе“ разврстаног у звање положају у другој групи, увршћен Александар Миловановић, дипломирани правник из Ивањице, број пријаве 111-19/2017-1 од 25.8.2017. године у 8:35 сати.

            Чланом 97. ставом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да Општинско веће није обавезно да изврши избор кандидата са листе за избор, али је дужно да о разлозима за то обавести све учеснике  конкурса писаним путем и на интернет презентацији, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

            Општинско веће је, разматрајући листу за избор, записнике и друг акта о предузетим радњама у току изборног поступка и друга општа акта која се примењују у Општинско управи општине Ивањица, пре свега Кадровски план за 2017. годину, утврдило да тренутно нису испуњени, пре свега финансијски, услови за попуњавање наведеног радног места у овој години, па ће се поступак попуњавања радног места „Заменик начелника Општинске управе општине Ивањица“ поново покренути у наредној календарској години, након усвајања Кадровског плана за 2018. годину.

            На основу свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву овог закључка.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка не може се поднети жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема овог закључка.

О Аутору

Financ