Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-4/2023  

9.3.2023. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr. Zakon i 114/2021), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016 i 12/2022) i stava 1. tačka 8) Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-10989/2022 od 27. decembra 2022. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radno mesto koja se popunjava:

Poslovi inspektora naplate

Zvanje: Mlađi savetnik

                                                                                                            broj službenika: 1

Opis posla: Izrađuje planove redovne i prinudne naplate; učestvuje u pripremi metodološkog uputstva kojim se propisuju procedure naplate lokalnih javnih prihoda; priprema i šalje opomenu o vrsti i iznosu lokalnih javnih prihoda dospelih za naplatu; predlaže rukovodiocu Odeljenja predmet prinudne naplate; donosi rešenje o prinudnoj naplati; u skladu sa zakonom i opštima aktima opštine vrši uvećanje poreskog duga na dan početka prinudne naplate; sprovodi prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda na novčanim sredstvima poreskog obveznika i zaradi, odnosno naknadi zarade, odnosno penziji; ustanovljava privremene mere obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati; priprema akata o prekidu i obustavi postupka prinudne naplate; vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga i zahtevima za otpis poreskog potraživanja po osnovu zastarelosti; prijavljuje potraživanja po osnovu javnih prihoda u postupku stečaja; daje obaveštenja i pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz obrazovno naučnog polja društveno-humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili pet godina provedenih u radnom odnosu u organu, sužbi ili organizaciji koje je osnovao nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili organ autonomne pokrajine i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta,

            Predviđeno članom 27. tačka 14a. objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica 01 broj 110-4/2022 od 5.9.2022. godine sa izmenom i dopunom 01 broj:110-4/2022-2 od 23.1.2023. godine.

III U izbornom postupku proveravaju se:

            Izborni postupak sprovodi ss u više faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom;

  1. Za oglašeno radno mesto najpre se vršiti provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:
  • Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru):

Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji.

  • Nakon provere znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, u izbornom postupku vršiće se i provera znanja i veština utvrđenih u okviru posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
  • Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada – inspekcijski poslovi(opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova; osnove privrednog prava i privrednog poslovanja; postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika: funkcionalni jedinstveni informacioni sistem i osnove veština komunikacije konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanja stresom)-proveravaće se usmeno
  • Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti organizacije organa (Statut opštine Ivanjica, Odluka o lokalnim komunalnim taksama, Opštinska odluka o boravišnoj taksi, Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ivanjica) – proveravaće se usmeno;
  • Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o porezima na imovinu, Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada) – proveravaće se usmeno.
  • Intervju sa Konkursnom komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, Konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi Konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

IV Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

V Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs za radno mesto „Poslovi inspektora naplate“, ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 9 do 14 časova.

            VII Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da ima propisano obrazovanje.

           VIII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana od 9.3.2023. godine, kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“, tj. do 24.3.2023. godine.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

– dokaz o znanju rada na računaru, ukoliko isti poseduju.

Kandidati koji dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru mogu biti oslobođeni provere poznavanja rada na računaru, sem ukoliko Komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere poznavanja rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

X Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata, odnosno kompetencija u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština, odnosno kompetencija, koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se mogu obavestiti i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kao službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica broj 021-7/2023 od 8.3.2023. godine.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, dnevne novine „Danas“, objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

N A Č E L N I K

Bojana Glavinić  

О Аутору

WEB MASTER