Aktuelnosti Vesti

Poziv za podnošenje ponuda za usluge socijalne zaštite – dnevni boravak

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

    ОПШТИНА ИВАЊИЦА

    Број: 404-39/2023

    06.03.2023.године

    И в а њ и ц а 

             У складу са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019),

        Наручилац Општина Ивањица упућује

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Назив, адреса и интернет страница наручиоца

     Назив наручиоца: Општина Ивањица

     Адреса: Ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

     ПИБ: 101886934

     Матични број: 07221142

     Шифра делатности:8411

     Интернет страница наручиоца: www.ivanjica.rs

     Врста наручиоца: Општинска управа – орган јединице локалне самоуправе

Упућује

ПО­ЗИВ

за подношење по­ну­да у по­ступ­ку набавке

услуге социјалне заштите-дневни боравак, по партијама

              Предмет набавке:друштвене и друге посебне услуге-услуга социјалне заштите -дневни боравак

              Врста поступка набавке:

              Набавка на коју се закон не примењује -друштвене и друге посебне услуге

              Процењена вредност: Укупно- 9.200.000,00 динара без ПДВ-а

               Партија 1 – Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју процењена вредност 4.600.000,00 динара без  ПДВ-а

           Партија 2 – Дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у  развојупроцењена вредност – 4.600.000,00 динара без ПДВ-а

           Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије за које испуњава услове. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

             Место пружања услуга:територија општине Ивањица.

        2.Понуде се достављају: електронским путем на e-mail:nabavke@ivanjica.gov.rs и то:      

скениране, попуњене обрасце Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, по партијама – за коју се подноси понуда и Образац понуде са структуром цене за коју се подноси понуда, фотокопију важеће тражене лиценце или решења о добијеној лиценци за пружање услуге дневни боравак, зависно од партије за коју се понуда доставља( или навести интернет адресу у обрасцу понуде, а на којој се може проверити тражени доказ)-

            Напомена:Употреба печата није обавезна.

        3.Рок за достављање понуда:до дана 09.03.2023.године до 13,00 часова да би се сматрала благовременом. Неблаговремене понуде неће бити разматране.

       4. Плаћање: до 45 (календарских) дана од дана испостављања рачуна (фактуре) за пружене услуге- дневни боравак, на основу броја сати услуге за претходни месец и уз доставу одговарајуће пратеће документације,извештај о пруженој услузи,а који се састоји од појединачних извештаја за број корисника и број и врсту пружених услуга.

          4.1.Најповољнији понуђач ће у року од 7 (седам)дана од дана закључења уговора као средство финансијског обезбеђења за квалитетно обављен посао бити у обавези да преда наручиоцу:

 • бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, платива на први позив
 • менично овлашћење за добро извршење посла, одн. гаранцију за квалитетно обављен посао, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
 • доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
 •  копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, не старијом од 30 дана од дана достављања Наручиоцу

           5. Место и време прегледања понуда:

               Поступак прегледања понуда одржаће се 09.03.2023. године у 13:30 часова, у просторијама Наручиоца

        Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа:

 • Образац понуде са структуром цене (попуњен и потписан) за партију за коју/е подноси понуду
 • Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (попуњена и потписана), за партију за коју/е подноси понуду
 • Понуђач је дужан да поседује и уз понуду достави или фотокопију важеће тражене лиценце или решења о добијеној лиценци за пружање услуге дневни боравак, у зависности од партије за коју подноси понуду, а које издаје Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 117/2022 одлука УС) или упути  као јавно доступо на интернет страницу надлежног органа- навести интернет адресу у обрасцу понуде, а на којој се може проверити тражени доказ

         6. Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуда: најнижа понуђена цена

 • Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

              Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног привредног субјекта који је понудио дужи рок важења понуде.

         7. Контакт:Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је nabavke@ivanjica.gov.rs уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: Услуге социјалне заштите – Услуге дневни боравак

ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА

   1. Основи за искључење

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела
УсловДа привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује.
ДоказИзјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.2. Порези и доприноси
УсловДа је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање.
ДоказИзјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права
УсловДа привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине. Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права. Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у области радног права.
ДоказИзјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.4 Сукоб интереса
УсловДа привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку јавне набавке.
ДоказИзјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
1.5. Непримерен утицај на поступак
УсловДа привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података кој и би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.
ДоказИзјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
2. Обављање професионалне делатности 2     2.1,
2.1.Овлашћење, дозвола
Услов – Да привредни субјект поседује важећу дозволу, односно одређено овлашћење за обављање делатности која је предмет набавке, у зависности од партије.
Доказ – уз понуду достави или фотокопију тражене важеће лиценце или решење о добијеној лиценци за пружање услуге дневни боравак,а за одговарајућу партију за коју се подноси понуда, а које издаје Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 117/2022 одлука УС) или упути  (у Обрасцу понуде) као јавно доступо, на интернет страницу надлежног органа на којој се може проверити тражени доказ.   .  

                Напомена: Употреба печата није обавезна. Ако понуђач (привредни субјект) намерава да део уговора повери подизвођачу или да користи капацитете других субјеката, дужан је да за подизвођача, односно субјекта чије капацитете користи достави засебну изјаву о испуњености услова за квалитативни избор понуђача.

ИЗЈАВА

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА

Партија 1

                 Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да

                Привредни субјект ______________________________________________

(навести назив привредног субјекта)

 Матични број: ___________________ , ПИБ: __________________  у поступку

       набавке на који се Закон не примењује, број 404-39/2023 -Друштвене и друге посебне услуге – Услуге              

        социјалне заштите –

         Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју,партија број 1,

 испуњавам тражене  критеријуме за квалитативан избор привредног субјекта.           

Text Box: Место и датум:                                                       Привредни субјект:

                                                                                                                          —————————–

                                                                                                                        /потпис одговорног лица/

ИЗЈАВА

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА

Партија 2

                 Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да

                Привредни субјект ______________________________________________

(навести назив привредног субјекта)

 Матични број: ___________________ , ПИБ: __________________  у поступку

       набавке на који се Закон не примењује, број 404-39/2023 -Друштвене и друге посебне услуге – Услуге              

социјалне заштите

– Дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју,партија број 2,

     испуњавам тражене  критеријуме за квалитативан избор привредног субјекта.           

Text Box: Место и датум:                                                       Привредни субјект:

                                                                                                                          —————————–

/потпис одговорног лица/

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

Предмет набавке је пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама  у развоју, на период од годину дана, по партијама:

Циљне групе и број корисника:

 1. Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју

-25 корисника.

 • Дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју – 20 корисника.

Опис услуге  Партије 1

 Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју обухвата:

  Број корисника услуге: 25 корисника

  Опис услуге

Услуга – Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју обухвата:

 • обезбеђује корисницима исхрану,  бригу  о  хигијени, едукативни рад, оспособљавање за рад и радне активности, као и за стицање основних животних навика и вештина.
 • за своје кориснике организује културно-забавне и спортско рекреативне активности у складу са способностима, склоностима и испољеном интересовању корисника.
 • у дневном боравку пружа се подршка појединцима и породици у циљу побољшања, односно очувања квалитета живота, отклања се и ублажава ризик од неповољних животних околности и ствара се могућност за самосталан живот у друштву.
 • -У оквиру ове услуге реализује се групни – радионичарски рад и индивидуални рад у складу са индивидуалним плановима подршке.
 • -Третмане сензорне интеграције у сензорној соби, Неурофидбек третмане, АБА програм, FLOOR TIME програм и третмане на Берингер апарату.

Активности пружаоца услуге Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју обухвата следеће активности:

1. Групни рад (реализују га стручни радници):

 • спортске активности (јутарња гимнастика, вежбе латерализованости)
 • радионице са корисницима (едукативне, креативне, психосоцијалне, драмске, музичке, плесне, ликовне, хорске, ручни рад, групни рад на рачунару)
 • психосоцијалне радионице са родитељима-старатељима

2. Индивидуални рад:

 • индивидуални рад са корисницима који је у складу са претходно утврђеним индивидуалним плановима подршке
 • индивидуални рад са родитељима-старатељима

3. Брига о хигијени и безбедности корисника, помоћ приликом исхране и одласка у тоалет.

4. Превоз корисника, одлазак на на излете, забавне и спортске манифестације.

Простор у коме ће Пружалац услуге вршити предметну услугу треба да се налази на територији општине Ивањица, а састоји се минимално од:

 • просторије за групне активности
 • просторије за индивидуални рад и одмор
 • простора за моторичке активности, едукацију и окупационо радну терапију
 • чајне  кухиње
 • купатила за кориснике
 • сензорне собе
 • да садржи друге просторије и опрему као и стручно особље, а што захтевају стандарди за пружање предметне услуге социјалне заштите

Целокупан простор треба да одговара намени да се лако одржава и да је безбедан за кориснике.

Време пружања услуге

Услуга ће се пружати у трајању од дванаест месеци, од момента закључења уговора

Радно време дневног боравка је радним данима, од 07,30 – 15,30 часова.

        Услуга дневног боравка кориснику из категорије деце и младих са инвалидитетом и сметњама у развојупружа  се континуирано сваког радног дана или једном или више пута у току недеље, у обиму предвиђеним индивидуалним планом подршке.

Корисницима се у Дневном боравку обезбеђују два оброка о трошку Пружаоца услуге, у складу је са принципима здраве исхране. Исхрана се прилагођава кориснику у зависности од његовог здравственог стања.

Услови за пружање услуге

       Пружалац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке пружи у складу са Законом о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/11 и 117/2022 одлука УС) и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите  («Службени  гласник  РС»,  број 42/2013, 89/2018 и 73/2019).

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.                    

        Пружалац услуга мора да поседује потребно овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке.      

       Понуђач мора да поседује важећу Лиценцу за пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју за партију 1 или Решење о добијеној лиценци за пружање предметне услуге, а које издаје Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 117/2022 одлука УС).

 Опис услуге  Партије 2

 Дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју

Број корисника услуге: 20 корисника

Опис услуге

Услуга -Дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју обухвата:

 • обезбеђује корисницима исхрану, бригу о хигијени, едукативни рад, оспособљавање за рад и радне активности, као и за стицање основних животних навика и вештина.
 • за своје кориснике организује културно-забавне и спортско рекреативне активности у складу са способностима, склоностима и испољеном интересовању корисника.
 • у дневном боравку пружа се подршка појединцима и породици у циљу побољшања, односно очувања квалитета живота, отклања се и ублажава ризик од неповољних животних околности и ствара се могућност за самосталан живот у друштву.
 • -У оквиру ове услуге реализује се групни – радионичарски рад и индивидуални рад у складу са индивидуалним плановима подршке.

Активности пружаоца услуге Дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју обухвата следеће активности:

1. Групни рад (реализују га стручни радници):

 • спортске активности (јутарња гимнастика, вежбе латерализованости)
 • радионице са корисницима (едукативне, креативне, психосоцијалне, драмске, музичке, плесне, ликовне, хорске, ручни рад, групни рад на рачунару)
 • психосоцијалне радионице са родитељима-старатељима

2. Индивидуални рад:

 • индивидуални рад са корисницима који је у складу са претходно утврђеним индивидуалним плановима подршке
 • индивидуални рад са родитељима-старатељима

3. Брига о хигијени и безбедности корисника, помоћ приликом исхране и одласка у тоалет.

4. Превоз корисника, одлазак на излете, забавне и спортске манифестације.

Простор у коме ће Пружалац услуге вршити предметну услугу треба да се налази на територији општине Ивањица, а састоји се минимално од:

 • просторије за групне активности
 • просторије за индивидуални рад и одмор
 • кухиње
 • купатила за кориснике
 • да садржи друге просторије и опрему као и стручно особље, а што захтевају стандарди за пружање предметне услуге социјалне заштите

Целокупан простор треба да одговара намени, да се лако одржава и да је безбедан за кориснике.

Време пружања услуге –Услуга ће се пружати у трајању од дванаест месеци, од момента закључења уговора .Радно време дневног боравка је радним данима, од 07,30 – 15,30 часова.

Услуга дневног боравка кориснику из категорије деце и младих са интелектуалним тешкоћама у развоју пружа  се континуирано сваког радног дана или једном или више пута у току недеље, у обиму предвиђеним индивидуалним планом подршке.

Корисницима се у Дневном боравку обезбеђују два оброка о трошку Пружаоца услуге, у складу је са принципима здраве исхране. Исхрана се прилагођава кориснику у зависности од његовог здравственог стања.

         Услови за пружање услуге

       Пружалац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке пружи у складу са Законом о социјалној заштити («Службени гласник РС», број 24/11 и 117/2022 одлука УС) и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите  («Службени  гласник  РС»,  број 42/2013, 89/2018 и 73/2019). Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.                    

Понуђач мора да поседује важећу Лиценцу за пружање услуге која је предмет набавке, односно дневног боравка за лица са сметњама у развоју за партију 2, или Решење о добијеној лиценци за пружање предметне услуге, а које издаје Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11)

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача бр.___________од_____________2023.године, за набавку друштвене и друге посебне услуге-услуге социјалне заштите- Дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју,  ПАРТИЈА БРОЈ 1

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:       
Адреса понуђача:       
Матични број понуђача:       
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):   
Име особе за контакт:       
Електронска адреса понуђача (e-mail):   
Телефон:       
Телефакс:       
Број рачуна понуђача и назив банке:       
Лице овлашћено за потписивање уговора     

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

  А) САМОСТАЛНО
  Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
  В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

  1)  Назив подизвођача: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
   Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 
   Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 
  2)  Назив подизвођача: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
   Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 
   Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

  1)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
  2)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
  3)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Предмет набавке – друштвене и друге посебне услуге-услуге социјалне заштите-дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом и сметњама у развоју

6)УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА – (са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке) износи:

ПАРТИЈА -1

  1  2  3  4  5  6
Р.б.  Опис услугаБрој корисникаЦена услуге по кориснику месечно,без ПДВ-аЦена услуге по кориснику за период од 12 месеци, без ПДВ-аУкупна цена услуге за све кориснике за период од 12 месеци, без ПДВ-а
      1.Услуга дневни боравак –за децу и младе   са инвалидитетом и сметњама у развоју    25            

Упутство за попуњавање структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 у колону 4. уписати месечну цену услуге по једном кориснику без ПДВ-а;

 у колону 5. уписати цену услуге за  једног корисника (по партији) за период од 12 месеци, без ПДВ-а

 у колону 6. уписати цену услуге за тражени број корисника (по партији) за период од 12 месеци без ПДВ-а, а која се добија тако што се месечна цена по кориснику без ПДВ-а (која је наведена у колони 4) множи са бројем корисника (који је наведен у колони 3) и бројем месеци (12 месеци) ;

7)РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45 дана од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге за претходни месец

Наручиоцу доставити извештај о пруженој услузи за претходни месец, а који се састоји од појединачних извештаја за број корисника и број и врсту пружених услуга и друге одговарајуће документације у складу са закљученим уговором.

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Напомена:ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11) ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 – усклађени дин. изн. и 153/2020 и 138/2022)

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца.Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања)

9)МЕСТО И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ: На територији општине Ивањица, у складу са спецификацијом услуге Наручиоца и прихваћеном понудом пружаоца         

Понуђач поседује важећу Лиценцу или Решење о добијеној лиценци за пружање услуге дневни боравак, а за коју подноси понуду, а које издаје Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 117/2022-одлука УС) и коју ће доставити или уз понуду у виду неоверене копије, или навести као јавно доступо на интернет страницама надлежних органа – навести интернет адресу на којој се може проверити тражени

доказ:____________________________________________________

Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са документацијом из позива и сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији наручиоца.

Датум                                                                                     Понуђач

_____________________________                                             ______________________

  Напомена:

Образац понуде са структуром понуђене цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача бр.___________од_____________2023.године, за набавку друштвене и друге посебне услуге-услуге социјалне заштите- Дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју,  ПАРТИЈА БРОЈ 2

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:       
Адреса понуђача:       
Матични број понуђача:       
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):   
Име особе за контакт:       
Електронска адреса понуђача (e-mail):   
Телефон:       
Телефакс:       
Број рачуна понуђача и назив банке:       
Лице овлашћено за потписивање уговора     

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

  А) САМОСТАЛНО
  Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
  В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

  1)  Назив подизвођача: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
   Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 
   Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 
  2)  Назив подизвођача: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
   Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: 
   Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

  1)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
  2)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 
  3)  Назив учесника у заједничкој понуди: 
     Адреса: 
     Матични број: 
     Порески идентификациони број: 
   Име особе за контакт: 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Предмет набавке – друштвене и друге посебне услуге-услуге социјалне заштите-дневни боравак за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју

6)УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА – (са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке) износи:

ПАРТИЈА -2

  1  2  3  4  5  6
Р.б.    Опис услуга  Број корисникаЦена услуге по кориснику месечно, без ПДВ-аЦена услуге по кориснику за период од 12 месеци, без ПДВ-аУкупна цена услуге за све кориснике за период од 12 месеци, без ПДВ-а
1.Услуга дневни боравак – за децу и младе са интелектуалним тешкоћама у развоју         20                   

Упутство за попуњавање структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 у колону 4. уписати месечну цену услуге по једном кориснику без ПДВ-а;

 у колону 5. уписати цену услуге за  једног корисника (по партији) за период од 12 месеци, без ПДВ-а

 у колону 6. уписати цену услуге за тражени број корисника (по партији) за период од 12 месеци без ПДВ-а, а која се добија тако што се месечна цена по кориснику без ПДВ-а (која је наведена у колони 4) множи са бројем корисника (који је наведен у колони 3) и бројем месеци (12 месеци) ;

7)РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45 дана од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге за претходни месец

Наручиоцу доставити извештај о пруженој услузи за претходни месец, а који се састоји од појединачних извештаја за број корисника и број и врсту пружених услуга и друге одговарајуће документације у складу са закљученим уговором.

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Напомена:ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11) ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 – усклађени дин. изн. и 153/2020 и 138/2022)

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца.Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања)

9)МЕСТО И НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГЕ: На територији општине Ивањица, у складу са спецификацијом услуге Наручиоца и прихваћеном понудом пружаоца         

Понуђач поседује важећу Лиценцу или Решење о добијеној лиценци за пружање услуге дневни боравак, а за коју подноси понуду, а које издаје Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС“ бр. 24/11 и 117/2022-одлука УС ) и коју ће доставити  или уз понуду у виду неоверене копије, или навести као јавно доступо на интернет страницама надлежних органа – навести интернет адресу на којој се може проверити тражени

доказ:____________________________________________________

Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са документацијом из позива и сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији наручиоца.

Датум                                                                                      Понуђач

_____________________________                                             ______________________

  Напомена:

Образац понуде са структуром понуђене цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

О Аутору

WEB MASTER