Vesti Konkursi i obaveštenja

Finansiranje programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                            

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

01Број:06-3/2023

Датум: 08.02.2023. године

И В А Њ И Ц А

На основу чланова 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 10/2016), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14 др. закон и 47/2018), члана 60. Статута општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 1/2019) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 1/2017), Општинско веће општине Ивањица на седници одржаној 08.02.2023.године доноси

                                                  Р Е Ш Е Њ Е

о финансирању програма спортских организација на територији општине Ивањица за 2023.годину

I ДОНОСИ СЕ Решење о финансирању програма спортских организација на територији општине Ивањица за 2023.годину са следећим износима :

Редни бројНазив организацијеВрста програмаПредлог за финансирање
1.Фудбалски клуб „Јавор Матис“ ИвањицаРедовни годишњи програми6.000.000 рсд
2.Омладински кошаркашки клуб „Ивањица“Редовни годишњи програми3.750.000 рсд
3.Атлетски клуб „Јавор“Редовни годишњи програми800.000 рсд
4.Планинарско друштво „Голија“Редовни годишњи програми350.000 рсд
5.Спортски савез ИвањицеРедовни годишњи програми6.000.000 рсд
6.СК „MY GYM“Редовни годишњи програми395.500 рсд
7.Женски одбојкашки клуб „Ивањица“Редовни годишњи програми1.700.000 рсд
8.Карате клуб „Јавор“Редовни годишњи програми850.000 рсд
9.Клуб малог фудбала „Ивањица“Редовни годишњи програми2.100.000 рсд
10.СД „Бошко Петровић“Редовни годишњи програми750.000 рсд
11.ФК „Прилике“Редовни годишњи програми1.100.000 рсд
12.Lin KueiРедовни годишњи програми300.000 рсд
13.Фудбалски клуб „Брезова“Редовни годишњи рограми350.000 рсд
14.Спортско одбојкашко удружење „Прилике“Редовни годишњи програми800.000 рсд
15.Скијашки клуб „Голија“Редовни годишњи програми970.000 рсд
16.Фудбалски савез ИвањицаРедовни годишњи програми850.000 рсд
17.ОФК ИвањицаРедовни годишњи програми750.000 рсд
18.Омладински кошаркашки клуб „Јавор“Редовни годишњи програми700.000 рсд
19.ФК ДевићиРедовни годишњи програми550.000 рсд
                   УКУПНО:                                                                          29.065.500 рсд

II   Средства за 2023.годину биће исплаћена спортским организацијама из буџета општине Ивањица за 2023.годину, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима, економска класификације 481941 – дотације невладиним организацијама, функcија 810 – услуге рекреације и спорта, позиција плана 98/0.

III 28 спортских организација са територије општине Ивањица је пријавило до 20. априла 2022.године. своје годишње програме за финасирање у 2023.години. Комисија за спорт општине Ивањица је увидом у документацију које су поднеле спортске организације извршила категоризацију, оцењивање и бодовање свих годишњих програма и дала предлог да се 19 годишњих програма за 2023. годину финансирају из буџета општине Ивањица.

IV Након доношења овог Решења општина Ивањица ће са сваком спортском организациом која се финансира из буџета општине потписати уговор о наменском трошењу буџетских средстава.

       Потписивање уговора, као и транфери првих рата од укупно одобрених средстава извршиће се након усвајања коначног и завршног Извештаја за 2022.годину, као и достављања Извештаја комерцијалне ревизије од стране спортских организација које су у 2021-ој години имале опредељена средства из буџета општине Ивањица у износима већим од 1.000.000 динара.

V У име општине Ивањица уговор са спортским организацијама ће закључити Председник општине.

VI   Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће ојављено у „Службеном листу општине Ивањица“ и на веб сајту општине Ивањица.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                           Момчило Митровић

О Аутору

WEB MASTER