Vesti Konkursi i obaveštenja

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Бр. 111-6/2023  

8.5.2023. год.

ИВАЊИЦА

Датум оглашавања:  8.5.2023. године

Датум истека рока за пријављивање: 16.5.2023. године

На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018,113/2017 – др.закон и 114/2021) и члана и 7.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022), оглашава се

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ивањица, у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр. 1.

II Радно место које се попуњава


1. Послови из области геодезије

Звање: Млађи саветник                                  број службеника:1  

Опис посла: Прати и проучава законске и друге прописе и стручну литературу, иницира измене и допуне прописа из односне области, врши квалитативну и квантитативну контролу и пријем геодетских услуга које за потребе општине обављају овлашћене геодетске организације које обављају следеће геодетске радове:израда геодетских подлога за потребе пројектовања објеката нискоградње са катастарском подлогом, послови геодетског мерења изведеног стања објекта са катастарским стањем, послови преношења пројеката инжењерско-техничких области на терен и обележавање тачака, катастар непокретности-промена на земљишту настала реализацијом пројекта парцелације/препарцелације за потребе формирања нове катастарске парцеле и за потребе експропријације, ажурирање и уношење података, везано за катастар путне мреже општине у ГИС технологији са интегрисаним апликативним системом за управљање одржавањем путева, сарађује са пројектантима у току израде пројеката ради праћења и усмеравања пројеката у делу који се односи на геодетске радове и припрема податке за потребе статистике.

Услови:  високо образовање из образовно научног поља техничко-технолошки наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци или пет година проведених у радном односу у органу, сужби или организацији које је основао надлежни орган јединице локалне самоуправе или аутономне покрајине и потребне компетенције за обављање послова радног места,

Предвиђено чланом 27. тачка 69. обједињеног Правилника о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи општине Ивањица и Општинском правобранилаштву општине Ивањица 01 број 110-4/2022 од 5.9.2022. године са изменом и допуном 01 број: 110-4/2022-2 од 23.1.2023. године.

III У изборном поступку проверавају се:

Изборни поступак спроводи се у више фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом.

1) За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

     – Дигитална писменост- провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).

     Напомена: Уколико кандидат поседује сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације исти се  прилаже уз пријаву на интерни конкурс, у оригиналу или овереној фотокопији

2) Након провере знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, у изборном поступку вршиће се и провера знања и вештина утврђених у оквиру посебних функционалних компетенција, и то

– Посебне функционалне компетенције у одређеној области  рада стручно-оперативни послови (1) методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података; 2) технике обраде и израде прегледа података; 3) методе анализе и закључивања о стању у области; 4) поступак израде стручних налаза; 5) методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција; 6) технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката)-провераваће се усмено;

–  Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Ивањица, Кодекс понашања запослених, Одлука о давању у закуп или коришћење пословног простора, магацинског простора и гаража у јавној својини општине Ивањица) – провераваће се усмено;

– Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи, Закон о државном премеру и катастру, Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова) – провераваће се усмено.

3) Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом „делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).


IV Место рада:

Општина Ивањица, Општинска управа, ул. Венијамина Маринковића бр.1.


V Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече 8.05.2023. године, као дана објављивања на интернет презентацији општине Ивањица, и истиче 16.5.2023. године


VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Владислав Ивковић, телефон: 0658911592.

VII Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општина Ивањица – Општинска управа општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр.1, или преко писарнице Општинске управе општине Ивањица, са назнаком: „за интерни конкурс за радно место Послови из области геодезије“.


VIII Датум оглашавања: 8.5.2023. године на интернет презентацији општине Ивањица и огласној табли општине Ивањица.


IX Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

– пријава, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи научна област правних наука или друштвено-хуманистичких наука); уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решење да је службеник нераспоређен и доказ о знању рада на рачунару, односно дигиталној писмености (сертификати, потврде и други писани докази), уколико исти поседују.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Изјава се може преузети у канцеларији број 31 у Општинској управи општине Ивањица код Владислава Ивковића службеника за управљање људским ресурсима.


X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата, односно компетенција у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања, односно компетенције, биће проверене у просторијама Општине Ивањица, у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, дана 19.5.2023. године са почетком од 11 сати о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

XI Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници  запослени на неодређено време у свим органима, службама и организацијама из члана 1. ст. 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе код послодавца који оглашава интерни конкурс.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.


Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ивањица Решењем број 021-12/2023 од 28.4.2023. године.


Овај оглас објављен је на интернет презентацији општине Ивањица и огласној табли Општине Ивањица дана 8.5.2023. године.


Н А Ч Е Л Н И К

Бојана Главинић с.р.

О Аутору

WEB MASTER