Vesti Obaveštenje

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije,  da je nosilac projekta „A1 Srbija“ d.o.o. Beograd , Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu   PROJEKTA  RADIO BAZNE STANICE „KG3515_01 CA_Mocioci“ na kat. parceli 2353/1 KO Preseka na teritoriji opštine Ivanjica, GSM900/UMTS2100/LTE800/LET1800/LTE2100 mreže javnih mobilnih telekomunikacija „A1 Srbija“d.o.o.

Uvid u  podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti svakoga radnog dana od 11,00 do 14,00 časova  u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja zainteresovana javnost može dostaviti primedbe i mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu

О Аутору

WEB MASTER