Vesti Konkursi i obaveštenja

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-1/2023  

24.02.2023. god.

IVANJICA

Datum oglašavanja:  24.02.2023. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 6.3.2023. godine

Na osnovu čl. 4. i 83. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018,113/2017 – dr.zakon i 114/2021) i člana i 7.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016 i 12/2022), oglašava se

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA


I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivnjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

 
II Radno mesto koja se popunjava:

Poslovi inspektora naplate

Zvanje: Mlađi savetnik

                                                                                                            broj službenika: 1

Opis posla: Izrađuje planove redovne i prinudne naplate; učestvuje u pripremi metodološkog uputstva kojim se propisuju procedure naplate lokalnih javnih prihoda; priprema i šalje opomenu o vrsti i iznosu lokalnih javnih prihoda dospelih za naplatu; predlaže rukovodiocu Odeljenja predmet prinudne naplate; donosi rešenje o prinudnoj naplati; u skladu sa zakonom i opštima aktima opštine vrši uvećanje poreskog duga na dan početka prinudne naplate; sprovodi prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda na novčanim sredstvima poreskog obveznika i zaradi, odnosno naknadi zarade, odnosno penziji; ustanovljava privremene mere obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati; priprema akata o prekidu i obustavi postupka prinudne naplate; vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga i zahtevima za otpis poreskog potraživanja po osnovu zastarelosti; prijavljuje potraživanja po osnovu javnih prihoda u postupku stečaja; daje obaveštenja i pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz obrazovno naučnog polja društveno-humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili pet godina provedenih u radnom odnosu u organu, sužbi ili organizaciji koje je osnovao nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili organ autonomne pokrajine i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Predviđeno članom 27. tačka 14a. objedinjenog Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica 01 broj 110-4/2022 od 5.9.2022. godine sa izmenom i dopunom 01 broj: 110-4/2022-2 od 23.1.2023. godine.

III U izbornom postupku proveravaju se:

Izborni postupak sprovodi se u više faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom.

1) Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

     1. Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

     Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2) Nakon provere znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, u izbornom postupku vršiće se i provera znanja i veština utvrđenih u okviru posebnih funkcionalnih kompetencija, i to

–      Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti  rada  – inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova; osnove privrednog prava i privrednog poslovanja; postupak inspekcijskog nadzora i metode analize rizika; funkcionalni jedinstveni informacioni sistem i osnove veština komunikacije konstruktivnog rešavanja konflikata i upravljanja stresom)-proveravaće se usmeno;

  • e funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Statut opštine Ivanjica, Odluka o lokalnim komunalnim taksama, Opštinska odluka o boravišnoj taksi, Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ivanjica) – proveravaće se usmeno;
  • e funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o porezima na imovinu, Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada) – proveravaće se usmeno.

3) Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).


IV Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.


V Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je 8 dana i počinje da teče 24.02.2023. godine, kao dana objavljivanja na internet prezentaciji opštine Ivanjica, i ističe 6.3.2023. godine


VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Vladislav Ivković, telefon: 0658911592.

VII Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs:

Opština Ivanjica – Opštinska uprava opštine Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica, sa naznakom: „za interni konkurs za radno mesto Poslovi inspektora naplate“.


VIII Datum oglašavanja: 24.02.2023. godine na internet prezentaciji opštine Ivanjica i oglasnoj tabli opštine Ivanjica.


IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

– prijava, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu – za slučaj da se u uslovima traži naučna oblast pravnih nauka ili društveno-humanističkih nauka); uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojim se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenje da je službenik neraspoređen i dokaz o znanju rada na računaru, odnosno digitalnoj pismenosti (sertifikati, potvrde i drugi pisani dokazi), ukoliko isti poseduju.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

           Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Izjava se može preuzeti u kancelariji broj 31 u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica kod Vladislava Ivkovića službenika za upravljanje ljudskim resursima.


X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata, odnosno kompetencija u izbornom postupku: sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, naznačene veštine i znanja, odnosno kompetencije, biće proverene u prostorijama Opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1, dana 7.3.2023. godine sa početkom od 11 sati o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

XI Pravo učešća na na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici  zaposleni na neodređeno vreme u svim organima, službama i organizacijama iz člana 1. st. 1. i 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave kod poslodavca koji oglašava interni konkurs.

Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.


Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica Rešenjem broj 021-4/2023 od 21.2.2023. godine.


Ovaj oglas objavljen je na internet prezentaciji opštine Ivanjica i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica dana 24.02.2023. godine.


N A Č E L N I K Bojana Glavinić s.r.

О Аутору

WEB MASTER