Javne nabavke

Javna nabavka električne energije

Na osnovu člana 32., 55., stav 1.tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

 OPŠTINA IVANJICA

 Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

 O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca Opština Ivanjica

Adresa Naručioca Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca     www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke Otvoreni postupak

Vrsta predmeta Dobra

Opis predmeta nabavke:

Nabavka električne energije

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            Električna energija – 09310000-5;

Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 partije:

Partija 1: Nabavka električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica;

Partija 2: Nabavka električne energije za potrebe javnog osvetljenja na teritoriji opštine Ivanjica;

Kriterijum za dodelu ugovora     Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije  Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok  Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: ’’Ponuda za nabavku električne energije – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

Rok za donošenje odluke    Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515-0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

                                                                                                                   Naručilac,

                                                                                                            Opština Ivanjica

О Аутору

Financ