Aktuelnosti Javne nabavke

Javna nabavka građevinskih radova na regulaciji vodotokova drugog reda na teritoriji opštine Ivanjica

Naručilac: REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA IVANJICA

Adresa: ul. Venijamina Marinković 1

Mesto: Ivanjica

Broj: JN:1/2020

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), OPŠTINA IVANJICA upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:

GRAĐEVINSKI RADOVI  NA REGULACIJI VODOTOKOVA DRUGOG REDA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:

45246000 – 3 – radovi na regulaciji reka i radovi na zaštiti od poplava

IVANJICA

Adresa: ul. Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Matični broj: 07221142

PIB: 101886934

Šifra delatnosti: 8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava.

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak javne nabavke (Na osnovu čl. 32, 61, 131b, 131v, i 131g, Zakona o javnim nabavkama („Službeni  glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 ) – Sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Vrsta predmeta: Radovi.

Za radove: priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki:

Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke br.: 1/2020  je  izvođenje radova na REGULACIJI VODOTOKOVA DRUGOG REDA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45246000 – 3 – radovi na regulaciji reka i radovi na zaštiti od poplava; Oznaka iz klasifikacije delatnosti: sektor F oblast 43.99

Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija :

Ova javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci doneće se primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“. Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok. Ako je isti i ponuđeni garantni rok, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok izvođenja radova.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki: portal.ujn.gov.rs ili sa internet stranice naručioca www.ivanjica.rs  

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Način i mesto podnošenja ponuda: Ponudu dostaviti na adresu Naručioca Opština Ivanjica, ul. Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica, sa naznakom :„Ponuda za javnu nabavku radovana REGULACIJI VODOTOKOVA DRUGOG REDA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA“, JN br. 1/2020, NE OTVARATI“. Ponuda se smatra blagovremenom, ako je primljena od strane naručioca do 10.02.2020.godine, do 10:00 časova. Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda: Ponuda koja bude primljena nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom. Kao takva, biće neotvorena vraćena ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Mesto , vreme i način otvaranja ponuda:

Mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama naručioca Opština Ivanjica,  ul. Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica, broj prostorije: 33, sprat 1. Dan i sat otvaranja ponuda: Ponude će se otvarati 10.02.2020.godine, sa početkom u 12:30 časova.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu da učestvuju samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će učestvovati postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju potpisano ovlašćenje na memorandumu ponuđača, na osnovu koga će dokazati  ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošonje odluke:

Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od  10  dana, s tim što taj rok ne može biti duži od 25 (dvadeset pet) dana od dana otvaranja ponuda

Lice za kontakt:

Lice (ili služba) za kontakt: Mara Karaklajić, dipl.pravnik, telefon 032/515-0337, broj faksa: 032/661-821  

О Аутору

Financ