Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti za nabavku usluga ličnog pratioca dece sa posebnim potrebama 10/2018

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti za

               nabavku usluge ličnog pratioca dece sa posebnim potrebama

 JNMV 10/2018

 

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www. ivanjica.gov.rs

2. Vrsta naručioca: opštinska uprava

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti

4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka usluga ličnog pratioca dece sa posebnim potrebama

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 85312120-Dnevne usluge u zajednici za osobe sa invaliditetom i mlade osobe

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena: Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www. ivanjica.gov.rs

Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluga ličnog pratioca dece sa posebnim potrebama, JNMV 10/2018 NE OTVARATI, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne na pisarnicu Naručioca do 26.04.2018. godine do 12:00 časova da bi se smatrala blagovremenom.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 26.04.2018.godine u 13:00 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj:032/515-0339, lice za kontakt  Biljana Vidić. Broj faksa: 032/661-821

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENjU UGOVORA-JNMV 10-2018-Nabavka usluga ličnog pratioca dece sa posebnim potrebama

 

 

                        

 

О Аутору

Financ