Vesti

Javna nabavka na urgentnom održavanju infrastrukture

Na osnovu člana 32., 55., stav 1. tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3. i člana 60. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

 OPŠTINA IVANJICA

 Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

 O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca     Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca     www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke Otvoreni postupak

Vrsta predmeta Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

            Nabavka radova na urgentnom održavanju saobraćajne infrastrukture

            Mesto izvršenja radova:

            Mesne zajednice na području opštine Ivanjica

            Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

            42.11 – izgradnja puteva

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            45233120 – 6 – radovi na izgradnji puteva

Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 4 partije:

Partija 1: Nabavka radova na urgentnom održavanju javnih i nekategorisanih puteva opštine Ivanjica za 2020.godinu, MZ Pridvorica, MZ Devići, MZ Brusnik, MZ Ostatija, MZ Srednja reka;

Partija 2: Nabavka radova na urgentnom održavanju javnih i nekategorisanih puteva opštine Ivanjica za 2020.godinu, MZ Ivanjica, MZ Prilike, MZ Bukovica, MZ Lisa, MZ Luke, MZ Osonica;

Partija 3: Nabavka radova na urgentnom održavanju javnih i nekategorisanih puteva opštine Ivanjica za 2020.godinu, MZ Bratljevo, MZ Međurečje, MZ Erčege, MZ Kovilje;

Partija 4: Nabavka radova na urgentnom održavanju javnih i nekategorisanih puteva opštine Ivanjica za 2020.godinu, MZ Kušići, MZ Opaljenik, MZ Brezova, MZ Močioci;

Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na urgentnom održavanju saobraćajne infrastrukture – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića brij 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

Rok za donošenje odluke Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515-0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

                                                                                                                   Naručilac

                                                                                                            Opština Ivanjica

О Аутору

Financ