Javne nabavke

Javna nabavka opreme za vrtić u Crnjevu

Na osnovu člana 32., 55., stav 1.tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca     Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 , 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca     www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke      Otvoreni postupak

Vrsta predmeta Dobra

Opis predmeta nabavke:Nabavka opreme za vrtić u Crnjevu

Predmet javne nabavke je oblikovan u 5 partija:

PARTIJA 1-  MAŠINE I OPREMA

PARTIJA 2NAMEŠTAJ ZA VRTIĆ

PARTIJA 3 DEČJA POSTELJINA

PARTIJA 4ZAVESE

PARTIJA 5-TEKSTILNE PODNE OBLOGE

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

PARTIJA 1 – MAŠINE I OPREMA

39220000 – kuhinjska oprema, predmeti za  domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo

PARTIJA 2 – NAMEŠTAJ ZA VRTIĆ

39161000-nameštaj za dečje vrtiće

PARTIJA 3–DEČJA POSTELJINA

39512000- posteljina

PARTIJA 4 – ZAVESE

39515100  –  zavese

PARTIJA 5 – TEKSTILNE PODNE OBLOGE

39531400   – podne obloge

Kriterijum za dodelu ugovora:    Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki ili sa sajta Naručioca

Način podnošenja ponude i rok:Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku Nabavka opreme za vrtić u Crnjevu, partija broj_____NE OTVARATI’’i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 35. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

Rok za donošenje odluke:   Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7:30–15:30 časova

-za pravna pitanja Biljana Vidić na broj 032/515-0339

-za stručna pitanja Nenad Glavinić, na broj 032/515-0307 – broj faksa: 032/661-821

О Аутору

Financ