Javne nabavke

Javna nabavka opreme za vrtić u Crnjevu

На основу члана 32., 55., став 1.тачка 2, 57. став 1, 2 и 3 и члана 60. став 1 тачка 1 и став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца     Општина Ивањица

Адреса Наручиоца  Улица Венијамина Маринковића број 1 , 32250 Ивањица

Интернет страница наручиоца     www.ivanjica.gov.rs

Врста наручиоца     Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке      Отворени поступак

Врста предмета Добра

Опис предмета набавке:Набавка опреме за вртић у Црњеву

Предмет јавне набавке је обликован у 4 партије:

ПАРТИЈА 1-   МАШИНЕ И ОПРЕМА

ПАРТИЈА 2НАМЕШТАЈ ЗА ВРТИЋ

ПАРТИЈА 3  ПОСУЂЕ И СИТАН КУХИЊСКИ ИНВЕНТАР

ПАРТИЈА 4ИГРАЧКЕ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

Ознака из општег речника набавке:

ПАРТИЈА 1 – МАШИНЕ И ОПРЕМА

39220000 – кухињска опрема, предмети за  домаћинство и потрепштине за угоститељство

ПАРТИЈА 2 – НАМЕШТАЈ ЗА ВРТИЋ

39161000-намештај за дечје вртиће

ПАРТИЈА 3–ПОСУЂЕ И СИТАН  КУХИЊСКИ  ИНВЕНТАР

39311000- ситан инвентар у угоститељству

ПАРТИЈА 4 – ИГРАЧКЕ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

37520000-играчке

Критеријум за доделу уговора:    Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки или са сајта Наручиоца

Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:

’’Понуда за јавну набавку Набавка опреме за вртић у Црњеву, партија број_____НЕ ОТВАРАТИ’’и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 11:00 часова у просторијама наручиоца, у Ивањици, улица Венијамина Маринковића број 1 – у канцеларији број 35. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

Рок за доношење одлуке:   Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Остале информације Додатне информације се могу добити сваког радног дана у времену од 7:30–15:30 часова

-за правна питања Биљана Видић на број 032/515-0339

-за стручна питања Ненад Главинић, на број 032/515-0307 – број факса: 032/661-821

О Аутору

Financ