Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o izboru projekata u kulturi u 2019.godini (filmska umetnost)

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Komisija za izbor projekata u kulturi u 2019.godini iz oblasti  filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

01 broj 400-21/2019

25.07. 2019. godine

Ivanjica

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16 i 30/16- ispr), člana 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17) po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini 01 broj 400-21/19 od 29.05.2019.godine, Komisija za izbor projekata u kulturi u 2019.godini iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo na sednici održanoj dana 25. 07. 2019. godine donela je

ODLUKU

o izboru projekata u kulturi u 2019.godini

iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

Član 1.

Odbacuje se prijava podnosioca  Nezavisni kulturni centar  „MostArt“ Ivanjica, kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, nedostaje:

   1. biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava

    2.spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalna biografija,

    3. overena fotokopija statuta.

                                                         Član 2.

Predlaže se Predsedniku opštine donošenje Rešenja o dodeli sredstava za izabrane projekte iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr),  predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2019. godini, 01 broj 400-21/19 od 29.05.2019. godine, koji je objavljen 29.05.2019. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“. Na Javni konkurs je pristiglo jedna  prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo.        Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-21/19 od 22.07.2019. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2019. godini.             

 Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. Nije bilo neblagovremenih prijava.

            Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

.

                                                                                               PREDSEDNIK  KOMISIJE

                                                                                                            Nenad Glavinić

О Аутору

Financ