Vesti Javne nabavke

Javna nabavka radova na izgradnji javne rasvete

Na osnovu člana 32., 55., stav 1. Tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca     Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke Otvoreni postupak

Vrsta predmeta Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

Nabavka radova na izgradnji javne rasvete

            Mesto izvršenja radova:

            Opština Ivanjica

            Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

            43.21 – postavljanje električnih instalacija

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            45316110 – 9 – instalacije putne rasvete

Broj partija: Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 partije:

Partija 1: Nabavka radova na izgradnji javne rasvete deonice puta Prilike – Radaljevo (gornje), Ivanjica;

Partija 2: Nabavka radova na izgradnji javne rasvete deonice puta Ravan – Crvena jabuka – Đurići (Dubrava), Ivanjica;

Kriterijum za dodelu ugovora     Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

конкурсне документације  Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok  Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na izgradnji javne rasvete – NE OTVARATI’’

и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

Rok za donošenje odluke    Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Остале информације Додатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 515 0337 и 032 661 821 у времену од 7:30 – 15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ