Javne nabavke

Javna nabavka radova na na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva uz učešće građana.

Na osnovu člana 32., 55., stav 1. tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

 OPŠTINA IVANJICA

 Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

 O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca     Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca     www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke      Otvoreni postupak

Vrsta predmeta        Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

Nabavka radova na na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva uz učešće građana.

            Mesto izvršenja radova:

            Mesne zajednice na području opštine Ivanjica

            Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

            42.11 – izgradnja puteva

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            45233120 – 6 – radovi na izgradnji puteva

Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 12 partija:

Partija 1: Nabavka radova na popravci deonice puta Stevanići L=1450m, MZ Erčege;

Partija 2: Nabavka radova na asfaltiranju puta Varjače – Simeunovići L=300m, MZ Prilike;

Partija 3: Nabavka radova na asfaltiranju puta u Međurečju L=37m, MZ Međurečje;

Partija 4: Nabavka radova na asfaltiranju kraka ulice kod zavoda „Anemija“, MZ Ivanjica;

Partija 5: Nabavka radova na asfaltiranju puta u naselju „mala Palestina“ L=22m, MZ Ivanjica;

Partija 6: Nabavka radova na asfaltiranju puta u Ljubiku L=70m, MZ Prilike;

Partija 7: Nabavka radova na asfaltiranju puta u selu Močioci, zaseok Draškovići L=2070m, MZ Močioci;

Partija 8: Nabavka radova na asfaltiranju puta u zaseoku Kaluševići, krak 1 – L=1300m i krak 2 – L=105m, MZ Kušići;

Partija 9: Nabavka radova na asfaltiranju puta u selu Dubrava, krak Ristivojevići L=1750m, MZ Prilike;

Partija 10: Nabavka radova na asfaltiranju puta u Kulizinom selu, deonica 1 – L=310m, deonica 2 – L=220m, deonica 3 – L=370m i pristupni putevi L=190m, MZ Srednja reka;

Partija 11: Nabavka radova na asfaltiranju puta u nastavku ulice Radisava Karapetrovića, krak 1 – L=440m i krak 2 – L=630m, MZ Ivanjica;

Partija 12: Nabavka radova na asfaltiranju puta u selu Dubrava, krak Dubrava L=1050m, MZ Prilike;

Kriterijum za dodelu ugovora     Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije  Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok  Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva uz učešće građana – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupkuotvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

Rok za donošenje odluke    Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Ostale informacije   Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515 – 0337 u vremenu od 7:30 – 15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

                                                                                                  

                                                                                            

О Аутору

Financ