Javne nabavke

Javna nabavka radova na obeležavanju horizontalne signalizacije

Na osnovu člana 39., 55., stav 1. i 2, 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Назив наручиоцаOпштинa Ивањица
Адреса НаручиоцаВенијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоцаwww.ivanjica.gov.rs
Врста наручиоцаГрадска и општинска управа
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаРадови
 Природа и обим радова и основна обележја радова: Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације   Место извршења радова: Ивањица   Ознака из класификације делатности: 42.11 – изградња путева;
  
  
 Назив и ознака из општег речника набавке:
 44811000 – 8 – боје за обележавање путева;
  
Број партијаПредмет јавне набавке није обликован у партије.
  
  
Критеријум за доделу уговораНајнижа понуђена цена
  
Начин преузимања конкурсне документацијеКонкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/  
  
    Начин подношења понуде и рокПонуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ’’Понуда за јавну набавку радова на обележавању хоризонталне сигнализације НЕ ОТВАРАТИ’’ и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.
  
Место, време и начин отварања понудаЈавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 11:00 часова у просторијама наручиоца, у Ивањици, Улица Венијамина Маринковића број 1 – у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понудаПредставници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
  
Рок за доношење одлукеНаручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
  
Лице за контактОсоба за контакт Мара Караклајић, дипл. правник
  
Остале информацијеДодатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 515 0337 и 032 661 821 у времену од 7:30–15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

                                                                                                                        Naručilac,

                                                                                                                         Opština Ivanjica

О Аутору

Financ