Aktuelnosti

Izbori 2020

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Broj: 208-5/2020

12.05.2020. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 14., 15. i člana 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasni RS“, broj 104/2009 i 99/2011) i tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012 i 88/2018) i utvrđenim novim rokovima za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije i za izbor odbornika u skupštine gradova i opština raspisanih za 21.06.2020. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE birači sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, DA SE NASTAVLJA IZLAGANJE DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE IVANJICA i da kod Opštinske uprave opštine Ivanjica mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska koji se vodi za područje opštine Ivanjica, u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak,  svakog radnog dana i vikendom u vremenu od 7,30 do 20,00 časova, u zgradi opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, kancelarija broj 30.

Građani mogu do 05. juna 2020. godine, kada se zaključuje birački spisak, zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku. Posle zaključenja biračkog spiska pa 72 časa pre održavanja izbora rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Ministarstvo nadležno za poslove uprave.

OBAVEŠTAVAJU SE građani da mogu Opštinskoj upravi najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Birači mogu najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

                                                                       N A Č E L N I K

                                                                      Bojana Glavinić     

Program za isplatu članova biračkih odbora

О Аутору

Financ