Aktuelnosti

Javna nabavka terenskog vozila za potrebe patronažne službe DZ Ivanjica

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti, broj JN 11/2020, za nabavku dobara –  Nabavka terenskog vozila za potrebe patronažne službe DZ Ivanjica

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica..gov.rs

2.Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

3.Opis predmeta nabavke: Nabavka terenskog vozila za potrebe patronažne službe DZ Ivanjica

Oznaka u opštem rečniku nabavke: 34113300 – Terenska vozila

4 .Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži garantni rok.Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu i isti ponuđeni garantni rok, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda u kojoj je naveden kraći rok isporuke.

5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.gov.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

6. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica, sa naznakom sa prednje strane koverte ili kutije:,,Ponuda za javnu nabavku terenskog vozila za potrebe patronažne službe DZ Ivanjica, JN 11/2020NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača, ili nalepiti Obrazac (prilog P/1).

Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne na pisarnicu Naručioca do dana 02.06.2020.godine do 12:00 časova da bi se smatrala blagovremenom.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude.U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 02.06.2020. godine u 12,30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

8.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

9.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj: 032/515-0339, lice za kontakt  Biljana Vidić.

О Аутору

Financ