Javne nabavke

Javna nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

На основу члана 39., 55., став 1.2, 57. став 1 и члана 60. став 1 тачка 2 и став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Назив наручиоцаОпштина ИвањицаАдреса НаручиоцаВенијамина Маринковића 1, 32250 ИвањицаИнтернет страница наручиоцаwww.ivanjica.gov.rsВрста наручиоцаГрадска и општинска управаВрста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредностиВрста предметаУслуге Опис предмета набавке: Набавка услуге израде пројектне документације   Назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 – 7 – услуге техничког пројектовања  Број партија

Предмет јавне набавке је обликован у 16 партија, и то:

партија 1

–  Набавка услуге израде пројектне документације пут за Поповиће, Свештица;

партија 2

-Набавка услуге израде пројектне документације за улицу Бранислава Нушића;

партија 3

-Набавка услуге израде пројектне документације аутобуских  стајалишта на државном путу II-a реда бр.197 у Међуречју;

      партија 4

Набавка услуге израде пројектне документације за пут Катићи – Глог – Мочиоци;

партија 5

-Набавка услуге израде пројектне документације пут за Дрндаревиће, Буковица;

партија 6

Набавка услуге израде пројектне документације за улицу Занатску, Сађавац;

партија 7

Набавка услуге израде пројектне документације за крак улице  Карађорђеве 1 и 2;

партија 8

-Набавка услуге израде пројектне документације изградње моста на реци Грабовици 1,8 км са припадајућим саобраћајницама, засеок Милинковићи;

партија 9

Набавка услуге израде пројектне документације за крак улице Видин Крш у насељу Мркочевац;

партија 10

Набавка услуге израде пројектне документације за крак улице Милоша Ђелкапића;

партија 11

Набавка услуге израде пројектне документације за улицу Друге пролетерске бригаде, Црњево мост – Луг брег;

партија 12

Набавка услуге израде пројектне документације за пут Ђокићи – Осредак, Брезова;

партија 13

-Набавка услуге израде пројектне документације за пут Грабовица (гробље) – Церова, Дубрава;

партија 14

-Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу јавног осветљења улице Занатска – Сађавац, Буковица;

партија 15

-Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу јавног осветљења деонице пута Прилике – Радаљево (горње), Ивањица;

партија 16

-Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу јавног осветљења деонице пута Раван – Црвена јабука – Ђурићи (Дубрава), Ивањица;

  Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена  Начин преузимања конкурсне документацијеКонкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/    Начин подношења понуде и рок

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:

’’Понуда за јавну набавку услуга – Набавка услуге израде пројектне документације НЕ ОТВАРАТИ’’

и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 12 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

  Место, време и начин отварања понудаЈавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 11:00 часова у просторијама наручиоца, у Ивањици, Улица Венијамина Маринковића број 1 – у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понудаПредставници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.  Рок за доношење одлукеНаручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.  Лице за контактОсоба за контакт Мара Караклајић, дипл. правник  Остале информацијеДодатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 5150337 у времену од 7:30–15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА      

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРНСЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

О Аутору

Financ