Javne nabavke

Javna nabavka usluga izrade projektne dokumentacije

Na osnovu člana 39., 55., stav 1.2, 57. stav 1 i člana 60. stav 1 tačka 2 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 Naziv naručiocaOpština IvanjicaAdresa NaručiocaVenijamina Marinkovića 1, 32250 IvanjicaInternet stranica naručiocawww.ivanjica.gov.rsVrsta naručiocaGradska i opštinska upravaVrsta postupka javne nabavkePostupak javne nabavke male vrednostiVrsta predmetaUsluge Opis predmeta nabavke: Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije   Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71320000 – 7 – usluge tehničkog projektovanja  Broj partija

Predmet javne nabavke je oblikovan u 16 partija, i to:

partija 1

–  Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije put za Popoviće, Sveštica;

partija 2

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Branislava Nušića;

partija 3

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije autobuskih  stajališta na državnom putu II-a reda br.197 u Međurečju;

      partija 4

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za put Katići – Glog – Močioci;

partija 5

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije put za Drndareviće, Bukovica;

partija 6

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Zanatsku, Sađavac;

partija 7

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za krak ulice  Karađorđeve 1 i 2;

partija 8

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije izgradnje mosta na reci Grabovici 1,8 km sa pripadajućim saobraćajnicama, zaseok Milinkovići;

partija 9

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za krak ulice Vidin Krš u naselju Mrkočevac;

partija 10

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za krak ulice Miloša Đelkapića;

partija 11

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Druge proleterske brigade, Crnjevo most – Lug breg;

partija 12

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za put Đokići – Osredak, Brezova;

partija 13

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za put Grabovica (groblje) – Cerova, Dubrava;

partija 14

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju javnog osvetljenja ulice Zanatska – Sađavac, Bukovica;

partija 15

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju javnog osvetljenja deonice puta Prilike – Radaljevo (gornje), Ivanjica;

partija 16

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju javnog osvetljenja deonice puta Ravan – Crvena jabuka – Đurići (Dubrava), Ivanjica;

  Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena  Način preuzimanja konkursne dokumentacijeKonkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/    Način podnošenja ponude i rok

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku usluga – Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 12 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

  Mesto, vreme i način otvaranja ponudaJavno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.  Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponudaPredstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.  Rok za donošenje odlukeNaručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.  Lice za kontaktOsoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik  Ostale informacijeDodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 5150337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

KONKURSNA DOKUMENTACIJA      

IZMENE I DOPUNE KONKURNSE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

О Аутору

Financ