Javne nabavke

Javna nabavka usluge izrade projekta preparcelacije i projekta geodetskog obeležavanja

Na osnovu člana 39., 55., stav 1.2, 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Назив наручиоца Општина Ивањица
Адреса Наручиоца Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоца www.ivanjica.gov.rs
Врста наручиоца Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Услуге
  Опис предмета набавке:
  Набавка услуге израде пројекта препарцелације и пројекта геодетског обележавања
   
  Назив и ознака из општег речника набавке:
  71320000 – 7 – услуге техничког пројектовања
   
Број партија Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије, и то: партија 1 -Набавка услуге израде пројекта препарцелације и пројекта геодетског обележавања за потребе формирања парцеле јавне намене крака улице Карађорђева 1 и 2; партија 2 -Набавка услуге израде пројекта препарцелације и пројекта геодетског обележавања за потребе формирања парцеле јавне намене улице Војводе Петра Бојовића у насељу Луг;  
   
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена
   
Начин преузимања конкурсне документације Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
   
   
Начин подношења понуде и рок Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ’’Понуда за јавну набавку услуга – Набавка услуге израде пројекта препарцелације и пројекта геодетског обележавања НЕ ОТВАРАТИ’’ и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.
   
Место, време и начин отварања понуда Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 11:00 часова у просторијама наручиоца, у Ивањици, улица Венијамина Маринковића број 1 – у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
   
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда Представници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
   
Рок за доношење одлуке Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
   
Лице за контакт Особа за контакт Мара Караклајић, дипл. правник
   
Остале информације Додатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 515 – 0337 у времену од 7:30–15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ