Javne nabavke

Javna nabavka usluge izrade projekta preparcelacije i projekta geodetskog obeležavanja

Na osnovu člana 39., 55., stav 1.2, 57. stav 1 i člana 60. stav 1 tačka 2 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca Opština Ivanjica
Adresa Naručioca Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica
Internet stranica naručioca www.ivanjica.gov.rs
Vrsta naručioca Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
  Opis predmeta nabavke:
  Nabavka usluge izrade projekta preparcelacije i projekta geodetskog obeležavanja
   
  Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  71320000 – 7 – usluge tehničkog projektovanja
   
Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 partije, i to: partija 1 -Nabavka usluge izrade projekta preparcelacije i projekta geodetskog obeležavanja za potrebe formiranja parcele javne namene dela ulice Otočka u Crnjevu, Ivanjica; partija 2 -Nabavka usluge izrade projekta preparcelacije i projekta geodetskog obeležavanja za potrebe održavanja vodovoda u Prilikama, Ivanjica;  
   
Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena
   
Način preuzimanja konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/
   
   
Način podnošenja ponude i rok Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: ’’Ponuda za javnu nabavku usluga – Nabavka usluge izrade projekta preparcelacije i projekta geodetskog obeležavanja NE OTVARATI’’ i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
   
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
   
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 
   
Rok za donošenje odluke Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
   
Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik
   
Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515 – 0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ