Javne nabavke

Javna nabavka usluge izrade projektne dokumentacije

Na osnovu člana 32., 55., stav 1.2, 57. stav 1. i 2. i člana 60. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca Opština Ivanjica
Adresa Naručioca Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica
Internet stranica naručioca www.ivanjica.gov.rs
Vrsta naručioca Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke Otvoreni postupak
Vrsta predmeta Usluge
  Opis predmeta nabavke:
  Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije
   
  Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  71320000 – 7 – usluge tehničkog projektovanja
   
Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 11 partija i to: partija 1 -Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije javnog osvetljenja deonice puta Bukovica – Stara fabrika; partija 2 -Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije javnog osvetljenja kraka ulice Kapetana Jakovića; partija 3 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije javnog osvetljenja nastavka puta Garavi sokak;
  partija 4 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije regulacije vodotoka i bujičnih pregrada Topalskog potoka u naselju Senjak u Ivanjici; partija 5 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije sanacije klizišta na putu Ivanjica – Bratljevo; partija 6 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije izgradnje kraka Otočke ulice u naselju Crnjevo u Ivanjici; partija 7 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije sanacije klizišta na putu Osonica – Mečke; partija 8 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije povezivanja saobraćajnice ka rezervoaru Marjanović sa atmosferskom i fekalnom kanalizacijom, naselje iznad NIS-ove pumpe (Sizifova ulica); partija 9 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju kraka puta Ivanjica – Gliječa;   partija 10 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije regulacije vodotoka i bujičnih pregrada u naselju Crnjevo sa krakom atmosferske kanalizacije; partija 11 Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima na teritoriji opštine Ivanjica;  
Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena
   
Način preuzimanja konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/
   
   
Način podnošenja ponude i rok Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: ’’Ponuda za javnu nabavku usluga – Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije NE OTVARATI’’ i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
   
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
   
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 
   
Rok za donošenje odluke Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
   
Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl.pravnik
   
Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515 – 0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ