Javne nabavke

Javna nabavka za usluge stručnog nadzora 2018

Na osnovu člana 39., 55., stav 1.2, 57. stav 1 i člana 60. stav 1 tačka 2 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Naziv naručioca Opština Ivanjica
Adresa Naručioca Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica
Internet stranica naručioca www.ivanjica.gov.rs
Vrsta naručioca Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
  Opis predmeta nabavke:
  Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora
 
  Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  71521000-6 – usluge nadzora na gradilištu
 
Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 4 partije, i to:

partija 1 

–  Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za objekte niskogradnje;

partija 2

–  Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za hidro – građevinske radove;

partija 3

-Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za elektro instalacije (javna rasveta i video nadzor);

partija 4

-Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za objekte visokogradnje;

  partija 5

-Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora za objekat Dečiji vrtić u naselju Crnjevo u Ivanjici;

 

 

Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena
 
Način preuzimanja konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/
 
 
Način podnošenja ponude i rok Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku usluga – Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 12 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

 
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
 
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
 
Rok za donošenje odluke Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 
Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik
 
Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515 0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

8-2018 Obaveštenje o produženju roka

JNMV 8-2018 Izmene i dopune

Odluka stručni nadzor

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru VG Inženjering

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Trem gradnja Valjevo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Harmonija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Harmonija 2

О Аутору

Financ