Aktuelnosti Vesti

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju i parterno uređenje na katastarskim parcelama 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 i 1258/1KO Prilike

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i članovima 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU:

  1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU I PARTERNO UREĐENJE NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJEVI 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 I 1258/1, SVE U KO PRILIKE,  OPŠTINA IVANJICA
  2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju i parterno uređenje na katastarskim parcelama brojevi 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 i 1258/1, sve u KO Prilike,  Opština Ivanjica, obrađivača Agencije za projektovanje „FORMA IN“ iz Arilja, je Opština Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, Ivanjica.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU I PARTERNO UREĐENJE NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJEVI 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 I 1258/1, SVE U KO PRILIKE,  OPŠTINA IVANJICA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 17. MAJA DO 24. MAJA 2023. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju i parterno uređenje na katastarskim parcelama brojevi 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 i 1258/1, sve u KO Prilike mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar, šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 24.05.2023. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dipl. inž. arh., kontakt telefon: 064/88-99-455.
  • U toku trajanja javne prezentacije Oglas Urbanističkog projekta za izgradnju i parterno uređenje na katastarskim parcelama brojevi 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 i 1258/1, sve u KO Prilike biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica, na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, holu OŠ  „Sreten Lazarević“ u Prilikama kao i u dnevnom listu „Danas“.
  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planove opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju i parterno uređenje na katastarskim parcelama brojevi 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 i 1258/1, sve u KO Prilike sa Obaveštenjem o održanoj javnoj prezentaciji, koji sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju i parterno uređenje na katastarskim parcelama brojevi 1252/1, 1252/12, 1254, 1256/1, 1257 i 1258/1, sve u KO Prilike sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne regulacije Ivanjice („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Obaveštenju iz prethodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

WEB MASTER