Vesti

Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2019. godine

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 400-16/2019-01

28. март  2019. године

И В А Њ И Ц А

На основу члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општина Ивањица“ број 4/2014),  Општинска управа  општина Ивањица расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ  
 1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса.
 • Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су  Одлуком  о буџету општине Ивањица за 2019. годину ( Службени лист општине Ивањица број 11/18 ) у укупном износу од 1.000.000,00 динара, у оквиру раздела 4.-Општинска Управа, програм 15: Опште услуге локалне  самоуправе, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе 840-Верске и остале услуге заједнице, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама .
 • Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из области градитељства, образовања, културе и науке.
 • Основни услови за доделу средстава су:
 • да подносилац програма има статус правног лица,
 • да је седиште подносиоца програма на територији општине Ивањица,
 • да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање,
 • да се програм реализује на територији општине Ивањица
 • Критеријуми за доделу средстава су:
 •        карактер и значај програма,
 • капацитет за реализацију програма,
 • досадашња искуства у реализацији програма,
 • број корисника према којима је усмерен програм.
 • Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Општинске  управе општине Ивањица на шалтеру број 1 или на сајту www.ivanjica.gov.rs.
 • Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на сајту општине Ивањице и на порталу е-управа, односно закључно са 12. 04. 2019.  до 15:00  часова.
 • Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Општинска  управа општина Ивањица – Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, Ул. Венијамина Маринковића број 1, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.

Додатне информације могу се добити на број  телефона 032-5150307

                                                ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНA ИВАЊИЦА

О Аутору

Financ