Javne nabavke

Javna nabavka radova na održavanju kolovoza i objekata opštinskih i nekategorisanih puteva

Na osnovu člana 32., 55., stav 1 tačka.2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca     Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke      Otvoreni postupak

Vrsta predmeta Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

Nabavka radova na održavanju kolovoza i objekata opštinskih i nekategorisanih puteva

            Mesto izvršenja radova:

            Mesne zajednice na području opštine Ivanjica

            Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

            42.11 – izgradnja puteva

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            45233120 – 6 – radovi na izgradnji puteva

Broj partija: Predmet javne nabavke je oblikovan u 7 partija:

Partija 1: Nabavka materijala za izvođenje radova na opštinskim i nekategorisanim putevima;

Partija 2: Radovi na makadamskim kolovozima opštinskih i nekategorisanih puteva, MZ Brusnik, MZ Ostatija, MZ Devići, MZ Pridvorica, MZ Srednja reka;

Partija 3: Radovi na makadamskim kolovozima opštinskih i nekategorisanih puteva, MZ Međurečje, MZ Bratljevo, MZ Kovilje, MZ Erčege;

Partija 4: Radovi na makadamskim kolovozima opštinskih i nekategorisanih puteva, MZ Kušići, MZ Opaljenik, MZ Brezova, MZ Močioci;

Partija 5: Radovi na makadamskim kolovozima opštinskih i nekategorisanih puteva, MZ Ivanjica, MZ Bukovica, MZ Prilike, MZ Lisa, MZ Luke, MZ Osonica;

Partija 6: Radovi na signalizaciji i opremi opštinskih i nekategorisanih puteva;

Partija 7: Radovi na održavanju asfaltnih kolovoza i objekata opštinskih i nekategorisanih puteva;

Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije  Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok  Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na održavanju kolovoza i objekata opštinskih i nekategorisanih puteva – NE OTVARATI’’

и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

Rok za donošenje odluke    Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Остале информације Додатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 515 0337 и 032 661 821 у времену од 7:30 – 15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ