Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Kultura

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi (,,Službeni. glasnik RSˮ, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispravka), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik RS”, br. 105/16 i  112/17), člana   56.  Statuta opštine Ivanjica  („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/19) a u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 10/19), predsednik opštine Ivanjica, dana  27.01.2020. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI

IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA U 2020. GODINI

I Predmet Javnog konkursa

            Javni konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške projektima u  kulturi, kao i projektima umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi  koji se realizuju u 2020. godini, a koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i afirmaciji umetnosti i kulture.

 Javni konkurs se raspisuje za sledeće oblasti kulturne delatnosti:

1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);

2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;

4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.);

10) otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem;

11) bibliotečko-informacione delatnosti;

12) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

13) menadžment u kulturi.

II Cilj Javnog konkursa

Cilj Javnog konkursa je stvaranje podsticajnog okruženja za unapređenje utvrđenih kulturnih oblasti,  obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike, kao i usklađen kulturni razvoj na teritoriji opštine Ivanjica.

III Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata

Za realizaciju projekata podnetih po ovom Javnom konkursu, Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“ br. 10/2019) opredeljena su sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara.

             IV Pravo učešća na Javnom konkursu

            Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

Ukoliko je podnosilac prijave pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice registrovano na delatnost iz oblasti kulture, koje nije budžetski korisnik, preko koga se realizuje projekat.

Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na žiro račun fizičkog lica, niti se korisnik sredstava može naknadno menjati.

Jednom prijavom može se konkurisati samo za jednu oblast kulturne delatnosti.

Predlagač projekta ne može da:

1) bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

2) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću.

Predlagač projekta ne može dobijati sredstva iz budžeta opštine Ivanjica za realizaciju svojih projekata dve godine od dana kada je utvrđeno postojanje sledećih okolnosti:

1) netačno ili nepotpuno obaveštavanje davaoca sredstava o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje projekta;

2) svojim propustom ne izvrši projekat u celini ili ga izvrši u nebitnom delu;

3) upotrebi sredstva nenamenski, u potpunosti ili delimično, ili se ne pridržava propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije projekta;

4) ne dostavi u predviđenim rokovima potrebne izveštaje i dokaze, iako ga je davalac sredstava prethodno upozorio na nepravilnosti i posledice;

5) prestane da ispunjava uslove koji su potrebni za dobijanje sredstava.

 V Kriterijumi za izbor projekata

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

    (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

    (2) neophodni resursi;

4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice

Kriterijumi se primenjuju na pojedinačne oblasti kulturne delatnosti uz poštovanje specifičnosti tih oblasti.

VI Merila za izbor projekata

Komisija vrši ocenu svakog projekta na osnovu vrednovanja kriterijuma. Ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma, vrši posebno svaki član komisije, za svaki projekat pojedinačno.

Komisija je obavezna da za svaki projekat koji se razmatra sačini pismeno obrazloženje u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekta.

 VII  Kriterijumi u pogledu troškova realizacije projekta

Troškovi projekta moraju biti: neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac); stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta; evidentirani tokom realizacije projekta u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave; da su prepoznatljivi,  proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju opštini Ivanjica.

Neopravdani troškovi su: dugovi i pokrivanje dugova ili zaduženja, kamatna zaduženja, stavke koje se već finansiraju iz nekog drugog programa i projekta, troškovi otplate rata po osnovu ranije zaključenih ugovora (lizinga, kredita) kupovina alkoholnih pića i duvana, kupovina zemljišta ili objekata, izgradnja poslovnog prostora, kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti, pozajmice trećim licima, gubici na kursnim razlikama, kupovina poklona, “razno“, “eventualno“, “ostalo“ (svi troškovi moraju biti detaljno opisani u budžetu).

            VIII  Prijava na Javni konkurs

Na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica (www.ivanjica.gov.rs) mogu se preuzeti obrasci za učešće na Javnom konkursu:

  • Obrazac prijave za sve oblasti konkursa,
  • Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta.

Podnosilac prijave je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

      1.Popunjen, potpisan i overen  Obrazac prijave, u okviru koga je detaljan opis projekta sa planom aktivnosti; detaljno razrađen budžet projekta kao i podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca odnosno realizatora projekta,   u dva primerka i jednom primerku na CD-u.

2. Obaveznu prateću dokumentaciju, u jednom primerku:

        –  dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa;

        –  overena fotokopija statuta, u kome je utvrđeno da se ciljevi podnosioca prijave ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje (odnosi se i na pravno lice preko koga se ostvaruje projekat pojedinca);

       –  profesionalna  biografija ukoliko je podnosilac prijave pojedinac (u slučaju grupe autora profesionalnu biografiju za svakog člana grupe pojedinačno);

       –  biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava;

      –  spisak učesnika projekta i bar jednu profesionalnu biografiju;

       – podaci o eventualnim partnerima na projektu;

       –   potpisan ugovor ili sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte);

       –   potpisana i overena izjava podnosioca predloga projekta o tačnosti navedenih podataka i da će dodeljena sredstva biti namenski utrošena;

3. Ostalu prateću dokumentaciju u zavisnosti od oblasti za koju se podnosi prijava, u jednom primerku :

      – potpisana recenzija ili preporuka kritičara,

      – stručno mišljenje ovlašćenih prevodioca,

      – mišljenje stručnjaka u kulturi,

      – rukopis, scenario, sinopsis i sl.

      – primerak knjige,časopisa ili rukopisa za prvi broj,

      – pozivno pismo-za oblast kulturne razmene i saradnje,

      – katalozi ili publikacije o realizovanim projektima,

       – dodatna vizuelna i audio dokumentacija o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše,

       – dokaze o regulisanim autorskim pravima i

       – druge dokaze o realizovanim aktivnostima i sadržini samog projekta.

U oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti:

           –  ako je reč o delu na srpskom jeziku-potpuna kopija gotovog rukopisa dela i to: jedan primerak na papiru i jedan na  CD –u,

          – ako je reč o prevodu dela na srpski jezik-jedna potpuna kopija dela na izvornom jeziku na papiru i štamparski tabak prevoda dela, i to jedan primerak na papiru i jedan primerak na CD u,

           – dokaze o regulisanim autorskim pravima-jedan primerak,

-potpisanu jednu ili više recenzija ili preporuka dela. 

Za KUD dostaviti:

  • podatke o broju članova,
  • nazive takmičenja i ostvarena priznanja u prethodne tri godine.

Ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice potrebno je dostaviti dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Ivanjica (fotokopiju ili očitanu ličnu kartu) i ugovor potpisan sa pravnim licem preko koga se realizuje projekat.

Projekat se mora realizovati do 15. decembra 2020.godine.

            IX  Neće se razmatrati sledeće prijave:

  1. neblagovremene i nepotpune prijave,
  2. prijave koje nisu u skladu sa uslovima konkursa,

 3.    prijave čiji podnosioci nisu izvršili svoje obaveze prema opštini Ivanjica u vezi projekata u kulturi koje je opština finansirala odnosno sufinansirala,

4.   prijave uz koje nisu dostavljeni potpisani ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza između fizičkih lica i pravnih lica iz oblasti kulture, preko kojih se odobreni projekti realizuju.

X   Iz budžeta opštine Ivanjica neće se finansirati:

1)  projekti sa komercijalnim efektima;

2)  projekti koji su već bili finansirani iz budžeta opštine a nisu realizovani;

3) projekti čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije, učešće na    konferencijama i slične aktivnosti, osim putovanja koja imaju za cilj promociju kulturne baštine opštine Ivanjica;

4)  projekti koji su sponzorstva bilo koje vrste prema pojedincima ili organizacijama kao jedine aktivnosti programa.

XI Način prijavljivanja i rokovi

            Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti. Obrazac prijave na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom predaje se na pisarnicu opštine ili preporučeno poštom na adresu: Opština Ivanjica, Ul. Venijamina Marinković br. 1, 32250 , sa naznakom: ,,Prijava na  Javni  konkurs za izbor projekata u kulturi – ne otvarati

Na koverti jasno označiti, pored naznake za Prijavu na Javni konkurs, za koju oblast se podnosi prijava, a u skladu sa prvom stranom prijavnog obrasca. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime podnosioca prijave.

Javni konkurs se objavljuje na internet strani opštine (www.ivanjica.gov.rs) i u dnevnom  listu ,,Srpski telegraf”.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Javnog  konkursa u dnevnom  listu ,,Srpski telegraf”.

Javni Konkurs je otvoren  od 27. januara do 26. februara 2020. godine.

Rezultati Javnog konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani opštine, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Konkursna dokumentacija se ne vraća podnosiocima prijava.

XII Način izbora

O izboru projekata po raspisanom Javnom konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje predsednik opštine Ivanjica, shodno specifičnostima i potrebama svake kulturne oblasti.

Komisija donosi odluku koja sadrži spisak izabranih projekata i iznose finansijskih sredstava sa obrazloženjem, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka podnošenja prijava. Odluka se objavljuje na internet strani opštine.

Na osnovu odluke Komisije, predsednik opštine donosi rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini, koje se objavljuje na internet strani  opštine.

Na doneto rešenje predsednika opštine, učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana  objavljivanja.

Opštinsko veće opštine  Ivanjica odlučuje o podnetom prigovoru koji mora biti obrazložen, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

 Predsednik opštine, na osnovu odluke Komisije i odluke po prigovorima  donosi rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini,  u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno donošenja rešenja po prigovorima.

 Rešenje se  objavljuje na internet strani opštine.

             Sa nosiocem odobrenog projekta predsednik opštine zaključuje ugovor o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekta. Korisnik sredstava je pravno lice, sa kojim se potpisuje ugovor i na čiji račun (otvoren u Upravi za trezor) se vrši uplata sredstava. Ukoliko postoji više suorganizatora, jedan od njih se imenuje kao potpisnik ugovora.

Učesnici Konkursa kojima je dodeljeno manje sredstava od traženih, dužni su da pre sklapanja ugovora dostave novu specifikaciju troškova u skladu sa dodeljenim sredstvima.

Učesnici Konkursa koji su dobili sredstva, u obavezi su da u roku od 15 dana od završetka realizacije projekta, a najkasnije do kraja tekuće godine, dostave opštini Izveštaj o realizaciji projekta na propisanom obrascu, sa fotokopijama kompletne dokumentacije o namenskom utrošku sredstava. Korisniku sredstava koji ne dostavi Izveštaj davalac sredstava upućuje zahtev za povraćaj sredstava, u skladu sa rokom koji je predviđen ugovorom.

Informacija o korisnicima sredstava koji nisu dostavili Izveštaj o realizaciji projekta, odnosno koji nisu izvršili povraćaj sredstava, objavljuje se na internet strani opštine.

Nosioci odobrenih projekata dužni su da pri realizaciji istih na vidnom mestu naznače da je projekat finansiran ili sufinansiran iz sredstava budžeta opštine Ivanjica.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 032/5150307

OPŠTINA IVANJICA

01 broj: 400-11/2020 od 24.01.2020. godine

О Аутору

Financ