Vesti

Obaveštenje inspekcije

O B A V E Š T E NJ E

o podnetom Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji skladišta u opštini Ivanjica

Nadležni organ obaveštava javnost da je privredno društvo „Milovanović metali“ d.o.o Ivanjica (registrovano kod APR sa matičnim brojem 21450154, pretežna delatnost 4677 – Trgovina na veliko otpacima i ostacima), Ministarstvu zaštite životne sredine dana 19. septembra 2019. godine. podnelo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (otpad od električne i elektronske opreme, olovne baterije).

Predmetno skladište opasnog otpada se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica, na katastarskoj parceli broj 3352/1 KO Šume, u naselju Bukovica.

Aktivnosti koje će se obavljati u predmetnom skladištu opasnog otpada su: prijem otpada na lokaciju, istovar otpada, merenje i obeležavanje otpada i skladištenje otpada na predviđenom i vidno obeleženom mestu do predaje operaterima radi  tretmana otpada.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica u ulici Venijamina Marinkovića broj 1 u kancelariji broj 36 od 10 – 12 časova

Mišljenja i predlozi se u roku od 7 dana od dana objavljivanja obaveštenja mogu dostaviti na  e-mail: lidija.ristic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ