Javne nabavke

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva – Programi nacionalnih manjina u 2017. godini

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009 i 99/2011 – dr.zakon), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  (“Sl.glasnik RS“ br.8/2012) i člana 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/2016), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica br.15/16)  Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

za finansiranje ili sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva – Programi nacionalnih manjina u 2017. godini

               Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva – Programi nacionalnih manjina ( u daljem tekstu Udruženja) u 2017.godini .

               Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 300.000,00 dinara, u okviru programa 0602, programa 15 – Opšte javne usluge uprave; PA 0007 – funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina; 090 – socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu; 481000 – dotacije nevladinim organizacijama.

             Opšti uslovi za učešće na konkursu udruženja za realizovanje Programa od javnog interesa su:

 • Da udruženje ima status pravnog lica;
 • Da je sedište pravnog lica na teritoriji opštine Ivanjica i da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojim je uređeno osnivanje udruženja i da je upisan u propisani registar;
 • Da udruženje ima usvojen godišnji program/plan  rada koji obuhvata programe/projekte i aktivnosti u oblastima koje su od javnog interesa usvojen od strane organa udruženja

         Opština Ivanjica  neće finansirati:

 • programe/projekte sa komercijalnim efektima,
 • programe/projekte koji su prethodnih godina već bili finansirani iz opštinskog budžeta, a nisu realizovani,
 • investiciona ulaganja u izgradnju, opremanje i održavanje poslovnog prostora,
 • programe/projekte čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije,učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti,
 • programe čije su programske aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama

Izbor programa/projekta koji će se finansirati sredstvima budžeta vršiće se primenom sledećih kriterijuma i broja bodova:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Potpuna dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

 • obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa/projekata za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa/projekata i detaljan budžet programa/projekta),
 • odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
 • kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za 2016. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

            Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica ( www.ivanjica.gov.rs).

            Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

            Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da budu napisani na računaru i na propisanim obrascima,  potpisani i overeni od strane  ovlašćenog lica. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

            Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom moraju se realizovati do kraja kalendarske godine.

            Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva sa naznakom “Prijava na konkurs za programe/projekte od javnog interesa udruženja civilnog društva – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, ul.V. Marinkovića br.1.  32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici  Opštinske uprave ( šalter br. 2  u Uslužnom centru).

            Obrazac prijave na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( original ili overene fotokopije).

            Prijave za konkurs mogu se podneti do 09.06.2017. godine u 15,00 časova, na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica.

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao i prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema opštini Ivanjica u vezi programa/projekata koje je opština iz budžeta finansirala odnosno sufinansirala.

            Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi predlog za  finansiranje  odnosno  sufinansiranje u 2017.godini. Na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imu pravo prigovora u roku od tri dana od njenog objavljivanja; Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od njenog objavljivanja; pravo prigovora ne zadržava izvršenje Odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava;

            Konačnu odluku o dodeli  sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ivanjice, a Predsednik opštine Ivanjice zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj  telefona 032-664-425.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U Ivanjici, 24.06.2017.godine

01 Broj: 400-47/2017                                                                  

                                                            OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

Obrazac prijave na konkurs

                                                                                                    

О Аутору

Financ