Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za finansiranje projekata od javnog interesa

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09, 99/11), članom 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2018), članom 5. i članom 9. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja članom 1.   Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2022. i 2023. godinu  u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja   i Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu ( «Službeni list opštine Ivanjica» broj 15/22)  ,  Predsednik opštine Ivanjica  raspisuje:

JAVNI KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2023. GODINU

U OBLASTIMA  

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I OČUVANJE PRIRODE, TURIZAM, POLJOPRIVREDA, UNAPREĐENJE KAPACITETA UDRUŽENJA GRAĐANA ,  PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA, DRUŠTVENA BRIGA O STARIJIM OSOBAMA

PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa su projekti iz oblasti zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizma, poljoprivrede, unapređenje kapaciteta udruženja građana, protivpožarna zaštita i društvena briga o starijim osoboma,   u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju oblasti od javnog interesa u opštini Ivanjica i  Odlukom o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2022. i 2023. godina.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja:

–  koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) na teritoriji opštine Ivanjica, i  da se projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ivanjica;

– čiji se ciljevi definisani statutom udruženja ostvaruju u navedenoj oblasti;

– koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;

– koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta/programa;

– koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;

– koja nisu brisana iz  registara nadležnog organa, ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;

– koja su omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;

– koja su podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;

– koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;

– koja su preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu;

Komisija za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje/sufinnasiranje projekata udruženja  od javnog interesa u opštini Ivanjica (u daljem tekstu: Komisija), po službenoj dužnosti, utvrđuje da li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa upisano u registar nadležnog organa, da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi tog udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, kao i da li je račun tog udruženja u blokadi.

Opština Ivanjica  neće finansirati:

– političke i stranačke organizacije, sekte i njihove aktivnosti;

– aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje ili bilo koju vrstu diskriminacije.

OBIM SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU

Sredstva za realizaciju projekata/programa iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu u iznosu od 1.500.000,00 dinara i to:

 • sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara za programe/projekte u tematskoj oblasti: zaštita životne sredine i očuvanje prirode, poljoprivreda, turizam, unapređenje kapaciteta udruženja građana , protivpožarna zaštita, društvena briga o starim licima.

Sredstva koja ne budu raspodeljena na javnom konkursu, biće prenamenjena.

Maksimalna ukupna vrednost projekta  iznosi  375.000,00 dinara, a minimalna vrednost projekta iznosi 200.000,00 dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni konkurs traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 28. marta 2023. godine.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa podnosi prijavu Komisiji u toku trajanja konkursa.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa predlog projekta dostavlja na srpskom jeziku.

Prijave na konkurs podnose se Komisiji na posebnim obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije i čine sastavni deo Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa može podneti samo jednu prijavu na javni konkurs, sa jednim predlogom projekta.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs

Odštampana konkursna dokumentacija, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica, sa pratećom dokumentacijom , dostavlja se u u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2023. godinu oblasti zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizma, poljoprivrede, unapređenje kapaciteta udruženja građana, protivpožarna zaštita i društvena briga o starijim osobama –  ne otvarati“. Na poleđini koverte potrebno je napisati puno ime i adresu udruženja.Udruženje je dužno da dostavi i elektronsku verziju popunjenih obrazaca u PDF formatu. Prijava se šalje poštom ili lično predaje na adresu: Opštinska uprava Ivanjica – Uslužni centar, Venijamina Marinkovića br. 1, 32550 Ivanjica.

Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

TRAJANJE PROJEKTA

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a mora biti realizovan najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

PREGLED KONKURSNE DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI

Konkursna dokumentacija sadrži:

 • Popunjen prijavni obrazac i  izjavom saglasnosti da Komisija za potrebe postupka javnog konkursa može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ( Prilog 3);
 • Popunjen obrazac predloga projekta ( Prilog 4);
 • Popunjen obrazac budžeta projekta ( Prilog 5);
 • Popunjen obrazac narativnog budžeta projekta ( Prilog 6);
 • Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja ( Prilog 9);
 • Potpisan protokol o saradnji, odnosno parnerstvu, sa jasno definisanim ulogama i obavezama  partnera, ako se projekat realizuje na taj način – ( slobodna forma);
 • Statut udruženja ukoliko nije objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre
 • Drugu dokumentaciju koja je, po proceni udruženja predlagača projekta/učesnika konkursa, od značaja za dodelu sredstava.

OSNOVNI I DOPUNSKI KRITERIJUMI ZA BODOVANJE PREDLOGA PROJEKATA

Komisija ocenjuje prijave pristigle u skladu sa uslovima konkursa i prema propisanim kriterijumima.

Ocena i izbor projekata koji će se finansirati sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica vrši se primenom sledećih osnovnih kriterijuma:

KriterijumiObjašnjenje kriterijumaBroj bodova
Usaglašenost s postojećim strateškim dokumentima Opštine IvanjicaDa li je i u kojoj meri je projekat strateški utemeljen, odnosno u skladu sa važećim strateškim opredeljenjem Opštine Ivanjica10
Kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog timaDa li su kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog tima usklađene sa predloženim ciljevima, rezultatima i aktivnostima projekta10
Definisani ciljevi projekta, ciljna grupa i korisnici projekta, broj direktnih i indirektnih korisnika projekta i njihove potrebeDa li su ciljevi projekta jasno definisani, dostižni u predviđenom vremenu trajanja projekta i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenih problema u lokalnoj zajednici, odnosno mogu da zadovolje javni interes? Da li su ciljna grupa i korisnici jasno definisani? Da li je predstavljena procena broja direktnih i indirektnih korisnika projekta? U kom obimu će potrebe ciljne grupe i korisnika projekta biti zadovoljene – obim zadovoljenja javnog interesa?10
Održivost projektaDa li  će se aktivnosti projekta nastaviti i posle finansiranja projekta sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica i na koji način će se sprovoditi i finansirati aktivnosti projekta po prestanku finansiranja sredstvima iz budžeta Opštine? Da li je projekat održiv u institucionalnom i razvojnom smislu – da li će projektne aktivnosti biti sprovođene i po isteku vremena za sprovođenje projekta u okviru kojeg će se finansirati/sufinansirati sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica10
Očekivani rezultati i efekti projektaDa li su rezultati i efekti projekta merljivi? Da li će očekivani pozitivni efekti biti dalekosežni – u kom roku se očekuju pozitivni efekti na direktne i indirektne korisnike projekta?15
Ekonomičnost budžeta projekta i odnos troškova i očekivanih rezultata i efekataDa li su troškovi usklađeni sa predloženim projektnim aktivnostima? Da li je precizno i detaljno prikazan narativni budžet projekta? Da li su troškovi projekta realni? Da li će očekivani pozitivni efekti nadmašiti potencijalne negativne efekte sprovođenja projekta i njegove troškove – Da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata i efekata zadovoljavajući?15
Sufinansiranje projekta iz drugih izvoraDa li je udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa obezbedilo sopstveno novčano učešće ili drugi vid učešća i/ili sufinansiranje projekta iz drugih izvora?10
Realizacija projekata u partnerstvu  Da li nosilac projekta ima obezbeđeno adekvatno partnerstvo sa drugim udruženjima s jasno definisanim međusobnim pravima i obavezama u vezi realizacije projektnih aktivnosti? Da li nosilac projekta ima obezbeđeno drugo adekvatno partnerstvo s akterom iz javnog i/ili privatnog sektora, s jasno definisanim međusobnim pravima i obavezama u vezi realizacije projektnih aktivnosti?15
Promocija, publicitetDa li udruženje predlagač ima marketinški plan odnosno planirano  informisanje ciljne grupe i šire javnosti o programu ili projektu5
UKUPNO:  100

BLIŽA UPUTSTVA O USLOVIMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA

Ciljevi javnog konkursa: 1.Podizanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine i očuvanja prirode; 2. Podsticanje razvoja svesti o uticaju životne sredine na zdravlje ljudi u osnovnim i srednjim školama 3. Unapređenje  kapaciteta udruženja građana 4 .Jačanje svesti o značaju razvoja turizma u ruralnim oblastima  5 . Unapređenje kvaliteta  života u ruralnim područjima

 –     Razvoj voćarstva

 • Razvoj pčelarstva
 • Razvoj stočarske proizvodnje
 • Brendiranje poljopririvrednih proizvoda – zaštita geografskog porekla ivanjičkog krompira
 • Organizovanje radionica za decu i mlade o protivpožarnoj zaštiti
 • Širenje i razvijanje svake vrste kulture protivpožarne zaštite
 • Edukacija i obuka o protivpožarnoj zaštiti u domaćinstvu
 • Društvena briga o penzionerima
 • Podrška starim licima u seoskim sredinama
 • Unapređenje  položaja penzionera.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predloga projekata, Komisija može tražiti pojašnjenja predloga projekta i/ili obaviti intervju sa udruženjem predlagačem projekta/učesnikom konkursa.

Neće biti prihvatljivi troškovi za kupovinu vozila, nabavku skupe opreme, dugova i pokrivanje gubitaka, dospele pasivne kamate, nabavku i kupovinu alkoholnih pića, organizovanje igara na sreću, pozajmice, kreditiranje, stipendije.

Ukoliko se u budžetu projekta nalaze troškovi za koje se utvrdi da se radi o troškovima koji nisu neophodni isti se neće smatrati sastavnim delom projekta.

Komisija može odlučiti da se podneti predlog projekta finasira ili sufinansira u manjem obimu od predloženog. Ukoliko se iznos odobrenih sredstva razlikuje od traženih sredstva za finansiranje projekta,Komisija će zahtevati od podnosioca predloga projekata usklađivanje budžeta projekta odnosno rokova realizacije projekta.

Ukoliko podnosilac predloga projekta ne pristane na predložene korekcije od strane Komisije, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Članovi komisije pojedinačno boduju svaki projekat na osnovu kriterijuma. Prosečan broj bodova predstavlja konačan broj bodova za taj predlog projekta.

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova ili koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica.

O sprovedenom postupku javnog konkursa Komisija vodi zapisnik.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PROJEKATA

Komisija, u skladu sa uslovima javnog konkursa i kriterijumima, utvrđuje listu vrednovanja i rangiranja projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica sa navedenim iznosima novčanih sredstava i istu dostavlja Opštinskom veću najkanije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs.

Lista vrednovanja i rangiranja projekata  objavljuje se na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na portalu e-uprava, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Udruženje predlagač projekta/učesnik konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja  liste.

ŽALBENI ROK

Na listu vrednovanja i rangiranja projekata,  udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Po okončanju postupka po prigovorima, Komisija sačinjava konačni predlog odluke o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica u roku od 3 dana od donošenja odluke o prigovoru i podnosi ga Opštinskom veću.

NAČIN OBJAVLJIVANJA ODLUKE O IZBORU PROJEKTA

Odluka o izboru projekata donosi Opštinsko veće opštine Ivanjica  na osnovu zapisnika o sprovedenom javnom konkursu i konačnog predloga odluke Komisije, u roku od 8 dana od dana podnošenja konačnog predloga odluke od strane Komisije.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na portalu e-Uprava,  bez odlaganja po njenom donošenju.

SKLAPANJE UGOVORA O FINANSIRANJU ILI SUFINANSIRANJU PROJEKATA

Nakon Odluke o izboru projekata sa izabranim podnosiocima prijave zaključuju se pojedinačni ugovori o finansiranju ili sufinansiranju projekta, kojima će precizno biti definisana međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Pre potpisivanja ugovora, u roku od 5 dana od dana donošenja konačne Odluke o izboru projekata, udruženje je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju: 1) izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa/projekta nisu na drugi način obezbeđena 2) izjavu o nepostojanju sukoba interesa 3) interni akt o antikorupcijskoj politici 4) usklađeni budžet i narativni budžet projekta ukoliko su sredstva dodeljena u manjem iznosu od predloženog, 5) odgovarajući instrument obezbeđenja.

Detaljne informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona 032/5150307 ili na e-mail: milka.kaplanovic@ivanjica.gov.rs

Javni konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave Ivanjica,  na zvaničnoj internet stranici Opštine Ivanjica, na portalu e-Uprave i najmanje u jednom lokalnom mediju.

OPŠTINA IVANJICA 01 Broj 400-47/2023 Dana 13.03.2023. 
                            PREDSEDNIK OPŠTINE IVANJICA Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER