Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javni radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Ivanjica za 2018.
godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji
programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između Nacionalne
službe za zapošljavanje/Filijala Čačak i Opštine Ivanjica od 29.05.2018. godine,
Opština Ivanjica i
Nacionalna služba za zapošljavanje -Filijala Čačak
raspisuju
JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE
ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuju Nacionalna služba
za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i opština Ivanjica u skladu sa
Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Opštine Ivanjica za 2018. godinu, u cilju
radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica i
nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, sa teritorije opštine Ivanjica i sa evidencije
Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Čačak – Ispostave Ivanjica, kao i radi
očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih i ostvarivanja određenog
društvenog interesa.
U program javnih radova mogu se uključiti sve kategorije teže zapošljivih lica utvrđene
Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, a prvenstveno teže
zapošljive kategorije nezaposlenih lica u skladu sa stanjem i potrebama lokalnog
tržišta rada utvrđenim Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Ivanjica za
2018. godinu.
Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na
osnovu javnog konkursa.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim
finansijskim sredstvima.
Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako
lice uključeno u javni rad.
Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti
zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.
2
II OBLASTI SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA
Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
 socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti,
 održavanja i obnavljanja javne infrastrukture
 održavanja i zaštite životne sredine i prirode.
Javni radovi se mogu organizovati i u oblasti kulture na kojima se isključivo angažuju osobe sa invaliditetom.
III NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
 isplatu naknade za obavljeni posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom;
 naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000,00 dinara po licu srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, za svaki mesec angažovanja, uvećan za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;
 naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;
 naknadu troškova organizovanja obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim
3
kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba i opština Ivanjica procenjuju opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.
IV USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Uslovi za podnošenje prijave
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
 organi jedinice lokalne samouprave,
 javne ustanove i javna preduzeća,
 privredna društva,
 preduzetnici,
 zadruge,
 udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.
sa sedištem na teritoriji opštine Ivanjica.
Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.
Dokumentacija za podnošenje prijave
 popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
 fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
 fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.), fotokopija licence za pružanje navedenih usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite.
 informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti.
4
Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih u skladu sa zakonom.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.
V DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe, u roku od 30 dana od dana isteka javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.
Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, radno angažuje do 19 nezaposlenih, donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe po predhodno pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje.
Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, radno angažuje 20 i više nezaposlenih, donosi direktor Nacionalne službe uz prethodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje i predhodnu saglasnost Upravnog odbora.
Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete prijave istog poslodavca – izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.
Nacionalna služba i opština Ivanjica prilikom odlučivanja procenjuju opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je 2016, 2017. i 2018. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za realizaciju mere.
Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Čačak, Ispostave u Ivanjici.
5
BODOVNA LISTA – JAVNI RADOVI Kriterijumi Broj bodova Oblast sprovođenja javnog rada Održavanje i zaštita životne sredine i prirode 10 Socijalne (odnosno socijalne zaštite),humanitarne i kulturne delatnosti 8 Održavanje i obnavljanje javne infrastrukture 5 Dužina trajanja javnog rada 3 i 4 meseca 20 2 meseca 10 1 mesec 5 Kategorija lica Javni rad podrazumeva angažovanje isključivo žena sa I i II stepenom stručne spreme 20 Javni rad podrazumeva angažovanje isključivo lica sa I i II stepenom stručne spreme 15 Javni rad podrazumeva angažovanje isključivo žena 10
Prethodno korišćena sredstva po programu javnih radova* Nisu ranije korišćena sredstva 10 Korišćena sredstva u istoj oblasti na lokacijama koje nisu obuhvaćene prijavom ili različitim oblastima na istim lokacijama 5
Korišćena sredstva u istoj oblasti i na istoj lokaciji/lokacijama 0 Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale** do 10 MAKSIMALAN BROJ BODOVA 70
*Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva po programu javnih radova“ odnosi se na programe Nacionalne službe i/ili opštine Ivanjica iz 2016, 2017. i 2018. godine. Izuzetno, poslodavcima koji su prethodno koristili sredstva, a podneli su prijavu za oblast socijalne (odnosno socijalne zaštite) i humanitarne delatnosti (bez obzira na
6
lokaciju), dodeljuje se 5 bodova. Navedene podatke iz prijave za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba će proveravati uvidom u svoju evidenciju.
**Kriterijum „Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale“ podrazumeva da je direktor nadležne filijale doneo odluku o dodatnim kriterijumima, koja je istaknuta na oglasnoj tabli nadležne filijale uz javni konkurs. Na osnovu odluke je moguće dodeliti do 10 bodova, uzimajući u obzir sledeće kriterijume: razvijenost opštine, društvenu korist koja se ostvaruje kroz realizaciju javnog rada, privredni značaj za razvoj regiona, mišljenje nadležnog organa lokalne samouprave/ lokalnog saveta za zapošljavanje i dr.
VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada,a pre zaključenog ugovora o sprovođenju javnog rada, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa izabranim nezaposlenim licima sa evidencije nezaposlenih.
Datum angažovanja lica sa kojim je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.
Opština Ivanjica, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Čačak i poslodavac – izvođač javnog rada, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 30 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:
 ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
 novi termin plan overen od strane poslodavca-izvođača javnog rada ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 specifikacija sredstava/materijala za rad u skladu sa odobrenim sredstvima za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;
 potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja;
 odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca – izvođača javnog rada;
7
 za pravna lica-dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i overen zahtev za registraciju menica za pravno lice);
 fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica poslodavca-izvođača javnog rada/žiranta i
 drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta*.
U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:
1. Za preduzetnika:
 za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem;
 za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.
2. Za pravno lice:
 za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;
 za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.
3. Za korisnike javnih sredstava:
 izjava odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog rada korisnika javnih sredstava da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.
*Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl).
Status poslodavca – izvođača javnog rada u pogledu izvora sredstava finansiranja biće proveren od strane Nacionalne službe na osnovu raspoloživih podataka Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.
Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog lica angažovanog na javnom radu.
8
VII OBAVEZE IZVOĐAČA JAVNOG RADA
Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:
 zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, najduže do predviđene dužine trajanja javnog rada i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja nezaposlenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana od dana prestanka radnog angažovanja vrši zamenu drugim nezaposlenim licem iz iste kategorije i istog nivoa obrazovanja, za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, u skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;
 redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za obavljeni posao, na tekući račun lica angažovanih na javnom radu i dostavlja dokaze;
 redovno vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;
 redovno vrši uplatu naknade troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanim licima i dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava;
 redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;
 dostavi dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;
 obezbedi vođu programa javnog rada i/ili mentora za obuku nezaposlenih angažovanih na javnom radu i o tome dostavi pisani dokaz Nacionalnoj službi;
 organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama radno angažovanih lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke, na propisanom obrascu, odnosno fotokopiju potvrde/licence u skladu sa zakonom.
 mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
 Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.
U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da vrati ceo ili srazmeran iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.
VIII OSTALE INFORMACIJE
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijali Čačak,Ispostava Ivanjica ul. Vukadina Stojanovića 6, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu.
Javni konkurs traje od 02.07.2018.godine kada je objavljen na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i oglasnoj tabli Nacionalne službe – Ispostave u Ivanjici, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.07.2018. godine.
9
Informacije o javnom konkursu i obrazac prijave mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Čačak,Ispostava Ivanjica, ili preuzeti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.

Prijava za JAVNE RADOVE

О Аутору

Financ