Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2018. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Ivanjica za 2018.
godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u
realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018.godinu između
Nacionalne službe za zapošljavanje/Filijala Čačak i Opštine Ivanjica od
29.05.2018. godine,
Opština Ivanjica i Nacionalna služba za zapošljavanje-Filijala Čačak, raspisuju

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA
SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2018. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima sa teritorije opštine
Ivanjica koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala
Čačak, Ispostava Ivanjica (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu
obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00
dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih
ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja
radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog
društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da
obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja
delatnosti.
Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih,
osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više
nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za
samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 180.000,00 dinara, odnosno
200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00
dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.
Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti
zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna
pomoć.
II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari
pod uslovom da je:
– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe,
– završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji
Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije,
2
– izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za
obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
– u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj
fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o
pravilima za dodelu državne pomoći.
Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:
– za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je
sastavni deo javnog poziva;
– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o
proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja
utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
– za osnivanje udruženja;
– ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je finansirana
sredstvima Nacionalne službe i/ili opštine Ivanjica.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za
dodelu subvencije za samozapošljavanje
III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne
službe;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male
vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže
istim i
– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.
U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i
rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili
održanja zaposlenja.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje
o zahtevu podnosioca.
Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se Nacionalnoj službi za
zapošljavanje-Filijali Čačak, Ispostavi u Ivanjici, ul. Vukadina Stojanovića br.6,
neposredno ili putem pošte na propisanom obrascu.
IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste,
a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i
bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog
poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije
pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko
se za to steknu uslovi.
3
Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane
delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja
ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre
donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na
strani Nacionalne službe i opštine Ivanjica da će subvencija biti odobrena.
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor Nacionalne
službe za zapošljavanje-Filijale Čačak, po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta
za zapošljavanje opštine Ivanjica.
Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli
Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijale Čačak, Ispostave u Ivanjici.
BODOVNA LISTA – SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Kriterijumi Broj
bodova
1. Planirana vrsta delatnosti
Proizvodnja i proizvodno zanatstvo,
zdravstvene i intelektualne usluge
15
Uslužno zanatstvo i ostale uslužne
delatnosti i građevinarstvo 8
Hoteli, restorani i ostale
ugostiteljske usluge
6
Ostalo 0
2. Kategorija lica
Kategorije teže zapošljivih lica * do 35
Ostala lica 0
3. Potrebni resursi
za otpočinjanje
obavljanja sopstvenog
posla
Poslovni
prostor
Poslovni prostor u vlasništvu /
Nije potreban poslovni prostor za
obavljanje delatnosti**
5
Oprema
Vrednost opreme u vlasništvu
najmanje u visini subvencije 10
Vrednost opreme u vlasništvu
iznosi od 75% do 99,99% od visine
subvencije
5
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 65
*Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuju na osnovu Nacionalnog
akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 120/17).
Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz
evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza. Prilikom bodovanja
kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za svaku kategoriju 3 boda, odnosno
5 bodova za prioritetne kategorije, a to su: mladi do 30 godina starosti,viškovi
zaposlenih, Romi,osobe sa invaliditetom i žene.
**Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o
određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik
RS“, broj 9/96).
4
Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati
zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim
redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i potrebni resursi za
otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem
bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja
zahteva.
V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe, predsednik opštine Ivanjica i podnosilac
zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju
međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno,
ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana,
ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan
u APR;
– fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG);
– fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke;
– fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;
– sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
– fotokopija/očitana lična karta žiranta i
– drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.
Lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis
planom.Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere dostavljene dokumentacije za
zaključenje ugovora.
Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja
ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika
sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna
primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju
delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa
posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).
VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Korisnik subvencije dužan je da:
– obavlja registrovanu delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom na
teritoriji opštine Ivanjica i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja
delatnosti;
– omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze
Nacionalnoj službi i
5
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju
ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik
subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan
za zakonsku zateznu kamatu.
VII OSTALE INFORMACIJE
Javni poziv je otvoren od 02.07.2018.godine, kada je objavljen na sajtu Nacionalne
službe za zapošljavanje i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanjeFilijale
Čačak – Ispostave u Ivanjici, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa
biznis planom je 31.07.2018 godine.
Informacija o programu, obrazac zahteva sa biznis planom i spisak delatnosti koje
ne mogu biti subvencionisane dostupni su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje –
Filijali Čačak, Ispostavi u Ivanjici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje
www.nsz.gov.rs.

Zahtev sa biznis planom 2018

Nesubvencionisane delatnosti

 

О Аутору

Financ