Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Ивањица за 2016. годину (усвојеним Одлуком Општинског већа општине Ивањица 01 Број: 06-4/2016 од 25.02.2016.године), закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2016. годину између Националне службе за запошљавање и општине Ивањица од 19.05.2016.године и Анекса I Споразума од 18.07.2016.године,
ОПШТИНА ИВАЊИЦА И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организују Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Ивањица у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Ивањица за 2016. годину, у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе са територије општине Ивањица, а са евиденције Националне службе за запошљавање – Филијале Чачак – Испоставе Ивањица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом укључивања у јавне радове имају вишкови запослених са евиденције Националне службе.
Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређују Национална служба и општина Ивањица на основу јавног конкурса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
Јавни радови се могу спроводити у областима:
 социјалних и хуманитарних делатности
 одржавања и обнављања јавне инфраструктуре
2
 одржавања и заштите животне средине и природе.

Детаљније информације можете преузети кликом на линкове:

 

Adobe_Reader_PDFЈавни радови -2016- Позив

wordПријава за јавне радове

О Аутору

Financ