Vesti

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u OU Opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-4/2019  

24.12.2019. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr. zakon), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016) i stava 1. tačka 8) Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-10841/2019 od 30. oktobra 2019. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. Inženjer za investicije u niskogradnji i visokogradnji

Zvanje: Savetnik                                                            broj službenika: 1

Opis poslova: prati i proučava zakonske i druge propise i stručnu literaturu, inicira izmene i dopune propisa iz odnosne oblasti, priprema projektne zadatke za izradu projektne dokumentacije iz nadležnosti odeljenja; izrađuje tehnički deo konkursne dokumentacije za postupke javnih nabavki iz svoje oblasti, sarađuje sa projektantima u toku izrade projekata radi praćenja i usmeravanja projekata; pribavlja tehničku dokumentaciju infrastrukture u postupku gradnje objekata, obezbeđuje potrebnu dokumentaciju i dozvole za potrebe gradnje objekata; obavlja poslove koordinatora između naručioca i izvođača prilikom realizacije projekata na izgradnji i rekonstrukciji objekata; prati izvršenje javnih nabavki i realizaciju ugovora o javnim nabavkama iz stručne oblasti; izveštava o obimu i kvalitetu izvršenih poslova, stara se o blagovremenoj dinamici realizacije projekata u skladu sa definisanim rokovima, izrađuje dinamičke planove ostvarenja investicija, ostvaruje komunikaciju sa izvođačima i stručnim nadzorom, vrši proveru građevinske dokumentacije-privremenih situacija i okončane situacije, prati realizaciju izvođenja građevinskih radova i učestvuje u prijemu obavljenih radova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Poslovi praćenja i unapređenja dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta u oblasti obrazovanja  
Zvanje: Mlađi savetnik                                      broj službenika: 1                                  

Opis poslova: obavlja analitičko-planske poslove u oblasti obrazovanja; prati,  analizira stanje, vrši nadzor i planira razvoj u oblasti predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih i predlaže mere za njihovo unapređenje; prati, proučava i sprovodi propise iz predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave; prati stanje i realizaciju programa rada i razvoja ustanova u oblasti obrazovanja i kvaliteta, efikasnosti i dosupnosti usluga koje one pružaju; prikuplja informacije i izrađuje izveštaje o utvrđenom stanju uz predlaganje odgovarajućih mera za poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga i plan razvoj delatnosti u oblasti obrazovanja, odnosno sprovođenja utvrđene politike u ovoj oblasti; izrađuje informativno-analitičke materijale za potrebe organe opštine iz oblasti obrazovanja; ostvaruje saradnju sa ustanovama i institucijama; učestvuje u vođenju prvostepenog upravnog postupka; učestvuje u izradi prvostepenih upravnih akta u postupku radi priznavanja prava u vezi stipendiranjem i kreditiranjem učenika i studenata, kao i izdavanje uverenja za učeničke i studentske domove i dr; vodi postupak i prati realizaciju prava i usluga utvrđenih odlukama organa opštine iz oblasti obrazovanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje na obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili pet godina provedenih u radnom odnosu u organu, sužbi ili organizaciji koje je osnovao nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se:

  • Za radno mesto pod brojem 1: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakon o lokalnoj samoupravi – usmeno; veština komunikacije- usmeno i poznavanje rada na računaru – praktičnom proverom.
  • Za radno mesto pod brojem 2: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o lokalnoj samoupravi – usmeno; veština komunikacije- usmeno i poznavanje rada na računaru – praktičnom proverom.

III Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs za radno mesto__________(navesti naziv radnog mesta)“, ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 11 do 14 časova.

            VI Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da ima propisano obrazovanje.

           VII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana od 25.12.2019. godine, kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položeno državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se mogu obavestiti i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, dnevni novine „Danas“, objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

N A Č E L N I K

Bojana Glavinić  

О Аутору

Financ