Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u OU opštine Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Бр. 111-30/2017

12.12.2017. год.

ИВАЊИЦА

       На основу чл. 4, 94. и члана 102. у вези са чланом 82. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12322/2016-1 од 28. децембра 2016. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-4965/2017 од 26. маја 2017. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10376/2017 од 25. октобра 2017. године, Општинска управа општине Ивањица, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ивањица, у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр. 1.

II Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место Ликвидатор у Одсеку за трезор и рачуноводство у Одељењу за буџет и финансије, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова: обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер средстава; евидентира, води регистре и врши контролу рачуна и уговора директних буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припрема налога за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; води посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, уговорима о привременим и повременим пословима, о датим авансима; контролише документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Услови: Стечено високо образовање на образовно научном пољу друштвено хуманистичких наука, област економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање годину  дана радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.1: познавање Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи, Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о начину припреме подношењу финансијских извештаја корисника буџетских средстава, средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова – усмено; вештина комуникације – усмено.

  1. Радно место Материјално-финансијско књиговодство основних средстава у Одељењу за буџет и финансије, у звању млађи саветник – 1 извршилац

Опис посла: води помоћне књиге основних средстава и аналитичку евиденцију основних средстава; води материјално – финансијско књиговодство и врши хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; врши квартално и годишње усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; учествује у изради завршног рачуна; врши ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава;  води задужење и раздужење корисника по реверсима и евиденцију ХТЗ опреме; врши усклађивање стања имовине са стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис основних средстава; вођење евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини; достављање података Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, обавља финансијске послове из области борачко-инвалидске заштите; попуњава налоге за исплату; књижи рачуне, вршие обрачун и исплату борачко-инвалидске принадлежности; доставља финансијски извештај надлежним Министарствима; саставља полугодишње и годишње рачуне, одговоран је за тачност и уредност књижења књиговодствених исправа у области борачко-инвалидске заштите, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

            Услови: стечено високо образовање на образовно научном пољу друштвено хуманистичких наука, област економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање годину радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.2: познавање Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи, Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о начину припреме подношењу финансијских извештаја корисника буџетских средстава, средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова – усмено; вештина комуникације – усмено.

  1. Радно место Послови у области пољопривреде – рад са Комисијама и странкама у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине, у звању млађи саветник – 1 извршилац,

 Опис послова: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и израђује потребне извештаје, анализе, програме и информације; учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода,  Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; учествује у изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама; врши информисање и едукацију индивидуалнх пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава у вези са питањима од значаја за ову област, пружа стручну помоћ регистрованим пољопривредним газинствима у поступку регистрације, обнове регистарције и остваривања права на субвенције и кредите, учествује у раду Комисија, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у образовно научном пољу техничко-технолошких наука, област биотехничке  науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.3: познавање Закона о пољопривредном земљишту, Закона о пољопривреди и руралном развоју  и Закона о локалној самоуправи  – усмено; вештина комуникације – усмено.

  1. Радно место Обрачун плата, накнада и других личних примања и послови благајне у Одсеку за трезор и рачуноводство у Одељењу за буџет и финансије, у звању виши референт – 1 извршилац

Опис посла: води регистар запослених; врши контролу исправности документације; припрема потребну документацију и врши обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина и других личних примања; израђује платне спискове и води евиденцију исплаћених зарада; саставља и подноси извештаје о исплаћеним зарадама и статистичке извештаје и остале обрасце који се односе на зараде; врши обрачун и обуставу кредита, јемстава и других обустава за запослене и води евиденције обустава и јемстава; издаје потврде о зарадама; припрема обрасце  М4 и доставља надлежном органу; врши електронски унос у програме Управе за трезор (РИНО, Регистар запослених), води евиденцију и обрачун путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних рачуна и других готовинских плаћања мањих новчаних износа; води дневник и аналитику благајне и саставља благајничке извештаје; врши уплату наплаћених локалних административних такси и других локалних јавних прихода на прописане рачуне, води евиденцију уговора о закупу и врши фактурисање закупа и других услуга које врши Општинска управа, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економског смера, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.4: познавање Закона о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима  – усмено; вештина комуникације- усмено.

III Место рада:

Општина Ивањица, Општинска управа, ул. Венијамнина Маринковића бр.1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

 Општинска управа општине Ивањица – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место ________________(написати радно место), ул. Венијамина Маринковића бр. 1, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица.

 V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 Владислав Ивковић, телефон: 0658911592, радним данима од 11 до 14 часова.

            VI Услови за рад на радним местима:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописано образовање.

           VII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана почев од 12.12.2017. године као дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

– фотокопија или очитана лична карта;

– оригинал или оверена фотокопија уверењa о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положено државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси оригинал или оверену фотокопија уверења о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (радна књижица, потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

            Пример изјаве се налази на сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs где се иста може преузети.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашени радним  местима, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Ивањица у улици Венијамнина Маринковића бр.1, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА:

 Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ивањица.

Овај оглас објављује се на web страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, огласној табли општине Ивањица, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Српски телеграф“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ИЗЈАВА

Н А Ч Е Л Н И К

Миланка Коларевић, дипл. правник с.р.

О Аутору

Financ