Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u OU opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-30/2017

12.12.2017. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. u vezi sa članom 82. stav 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-12322/2016-1 od 28. decembra 2016. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-4965/2017 od 26. maja 2017. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-10376/2017 od 25. oktobra 2017. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. Radno mesto Likvidator u Odseku za trezor i računovodstvo u Odeljenju za budžet i finansije, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: obavlja poslove evidentiranja i vođenja registra zahteva za plaćanje i transfer sredstava; evidentira, vodi registre i vrši kontrolu računa i ugovora direktnih budžetskih korisnika; vrši računsku, formalnu i suštinsku proveru materijalno-finansijske dokumentacije i računovodstvenih isprava; dostavlja ovlašćenom licu na overu kontrolisanu i potpisanu materijalno-finansijsku dokumentaciju; priprema naloga za prenos sredstava na osnovu Plana izvršenja budžeta; vodi posebne pomoćne evidencije; priprema naloge za plaćanja i dostavlja ih Upravi za trezor i/ili vrši elektronska plaćanja; stara se da sva plaćanja budu u skladu sa odobrenim aproprijacijama i utvrđenim kvotama; vrši prenos podataka i dokumentacije iz likvidature u finansijsko knjigovodstvo; vrši kompletiranje izvoda i dokumentacije na osnovu koje je izvršeno plaćanje i vodi evidenciju plaćanja po profakturama, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, o datim avansima; kontroliše dokumentovanost, prati i evidentira isplate po zaključenim ugovorima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje godinu  dana radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.1: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uredbe o budžetskom računovodstvu i Pravilnika o načinu pripreme podnošenju finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondova – usmeno; veština komunikacije – usmeno.

  1. Radno mesto Materijalno-finansijsko knjigovodstvo osnovnih sredstava u Odeljenju za budžet i finansije, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac

Opis posla: vodi pomoćne knjige osnovnih sredstava i analitičku evidenciju osnovnih sredstava; vodi materijalno – finansijsko knjigovodstvo i vrši hronološko odlaganje za arhiviranje celokupne dokumentacije u vezi sa finansijsko-materijalnim poslovanjem iz svoje nadležnosti; vrši kvartalno i godišnje usaglašavanje glavne knjige sa pomoćnim knjigama i evidencijama; učestvuje u izradi završnog računa; vrši revalorizaciju ugovornih obaveza i obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava;  vodi zaduženje i razduženje korisnika po reversima i evidenciju HTZ opreme; vrši usklađivanje stanja imovine sa stvarnim stanjem na osnovu popisa; predlaže rashode, rashodovanje imovine i otpis osnovnih sredstava; vođenje evidencije o stanju, vrednosti i kretanju nepokretnosti u javnoj svojini; dostavljanje podataka Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije, obavlja finansijske poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite; popunjava naloge za isplatu; knjiži račune, vršie obračun i isplatu boračko-invalidske prinadležnosti; dostavlja finansijski izveštaj nadležnim Ministarstvima; sastavlja polugodišnje i godišnje račune, odgovoran je za tačnost i urednost knjiženja knjigovodstvenih isprava u oblasti boračko-invalidske zaštite, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

            Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje godinu radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.2: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uredbe o budžetskom računovodstvu i Pravilnika o načinu pripreme podnošenju finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondova – usmeno; veština komunikacije – usmeno.

  1. Radno mesto Poslovi u oblasti poljoprivrede – rad sa Komisijama i strankama u Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac,

 Opis poslova: Prati i analizira kretanja u oblasti poljoprivrede i razvoja sela i izrađuje potrebne izveštaje, analize, programe i informacije; učestvuje u pripremi nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine i učestvuje u realizaciji aktivnosti predviđenih ovim Programom i učestvuje u izradi i sprovođenju razvojnih projekata u oblasti ruralnog i poljoprivrednog razvoja opštine; učestvuje u izradi Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zamljišta;  učestvuje u radu Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda,  Komisije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta; učestvuje u izradi opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast poljoprivrede i drugim stručnim službama, predstavnicima agrobiznis sektora, poljoprivrednim udruženjima i drugim relevantnim organizacijama i institucijama; vrši informisanje i edukaciju individualnh poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u vezi sa pitanjima od značaja za ovu oblast, pruža stručnu pomoć registrovanim poljoprivrednim gazinstvima u postupku registracije, obnove registarcije i ostvarivanja prava na subvencije i kredite, učestvuje u radu Komisija, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje u obrazovno naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast biotehničke  nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.3: poznavanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju  i Zakona o lokalnoj samoupravi  – usmeno; veština komunikacije – usmeno.

  1. Radno mesto Obračun plata, naknada i drugih ličnih primanja i poslovi blagajne u Odseku za trezor i računovodstvo u Odeljenju za budžet i finansije, u zvanju viši referent – 1 izvršilac

Opis posla: vodi registar zaposlenih; vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije; priprema potrebnu dokumentaciju i vrši obračun zarada, prevoza, naknada, otpremnina i drugih ličnih primanja; izrađuje platne spiskove i vodi evidenciju isplaćenih zarada; sastavlja i podnosi izveštaje o isplaćenim zaradama i statističke izveštaje i ostale obrasce koji se odnose na zarade; vrši obračun i obustavu kredita, jemstava i drugih obustava za zaposlene i vodi evidencije obustava i jemstava; izdaje potvrde o zaradama; priprema obrasce  M4 i dostavlja nadležnom organu; vrši elektronski unos u programe Uprave za trezor (RINO, Registar zaposlenih), vodi evidenciju i obračun putnih naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, isplatu putnih računa i drugih gotovinskih plaćanja manjih novčanih iznosa; vodi dnevnik i analitiku blagajne i sastavlja blagajničke izveštaje; vrši uplatu naplaćenih lokalnih administrativnih taksi i drugih lokalnih javnih prihoda na propisane račune, vodi evidenciju ugovora o zakupu i vrši fakturisanje zakupa i drugih usluga koje vrši Opštinska uprava, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, ekonomskog smera, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.4: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakon o lokalnoj samoupravi i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima  – usmeno; veština komunikacije- usmeno.

III Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

 Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs na radno mesto ________________(napisati radno mesto), ul. Venijamina Marinkovića br. 1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

 V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

 Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 11 do 14 časova.

            VI Uslovi za rad na radnim mestima:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da ima propisano obrazovanje.

           VII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana počev od 12.12.2017. godine kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položeno državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašeni radnim  mestima, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

 Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije „Srpski telegraf“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

IZJAVA

N A Č E L N I K

Milanka Kolarević, dipl. pravnik s.r.

О Аутору

Financ