Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-4/2018

20.09.2018. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017 i 113/2017-dr. zakon), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016) i stava 1. tačka 8) Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-6010/2018 od 28. juna 2018. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Imovinsko pravni poslovi  
Zvanje: Savetnik                                       broj službenika:1

 

Opis poslova: Vodi postupak i priprema rešenja o eksproprijaciji, deeksproprijaciji, administrativnom prenosu nepokretnosti; vodi postupak i zaključuje sporazume o naknadi za eksproprisanu nepokretnost; vodi postupak otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta javnim oglašavanjem; vodi postupak otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom; postupa po zamolnicama drugih organa; odlučuje po prigovorima stranaka; predlaže nadležnim organima donošenje odgovarajućih opštih i pojedinačnih akata potrebnih za efikasniji rad na ovim poslovima; vodi prvostepeni upravni postupak; priprema zaključivanje sporazuma o naknadi; određuje veštačenje; sarađuje sa Komisijom opštine za otuđenje i davanje u zakup opštinskog zemljišta; izdaje overene prepise rešenja postupajućeg organa; prikuplja dokumentaciju za upis imovine u odgovarajuće javne registre; vodi jedinstveni registar nepokretnosti u javnoj svojini lokalne samopuprave; vodi i ažurira portfolija imovine u javnoj svojini JLS; pripremanje predloga rešenja koji donosi Skupština opštine; vođenje postupka za davanje gradskog građevinskog zemljišta na korišćenje u skladu sa Zakonom radi izgradnje individualnih stambenih objekata; priprema predloga odluka iz imovinsko pravne oblasti; ostvarivanje saradnje sa drugim državnim organima; obavlja poslove u okviru svojih nadležnosti i izdaje svu potrebnu dokumentaciju i potvrde saglasno Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju; praćenje i staranje o izvršenju donetih rešenja; obavlja druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi:  visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno-humanističkih nauka, oblast pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o javnoj svojini, Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu na osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, Zakona o raspravljanju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem zemljišta u društvenoj svojini, Zakona o lokalnoj samoupravi – usmeno; veština komunikacije- usmeno.

2. Poslovi na učestvovanju u vođenju imovinsko-pravnih poslova  
Zvanje: Mlađi savetnik                                       broj službenika:1

 

Opis poslova: Učestvuje u vođenju postupka i priprema rešenja o eksproprijaciji, deeksproprijaciji, administrativnom prenosu nepokretnosti; učestvuje u vodđenju postupka i zaključivanju sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost; učestvuje u vođenju postupka otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta javnim oglašavanjem, kao i davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta;  učestvuje u vođenju postupka otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom; postupa po zamolnicama drugih organa; predlaže nadležnim organima donošenje odgovarajućih opštih i pojedinačnih akata potrebnih za efikasniji rad na ovim poslovima; učestvuje u vođenju prvostepenog upravnog postupka; sarađuje sa Komisijom opštine za otuđenje i davanje u zakup opštinskog zemljišta; prikuplja dokumentaciju za upis imovine u odgovarajuće javne registre; učestvuje u vođenju i ažuriranju portfolija imovine u javnoj svojini JLS; učestvovanje u pripremanji predloga rešenja koji donosi Skupština opštine; učestvovanje u pripremi predloga odluka iz imovinsko pravne oblasti; obavlja druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi:  visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno-humanističkih nauka, oblast pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o javnoj svojini, Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu na osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, Zakona o raspravljanju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem zemljišta u društvenoj svojini, Zakona o lokalnoj samoupravi – usmeno; veština komunikacije- usmeno.

III Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs za radno mesto__________(navesti naziv radnog mesta)“, ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 11 do 14 časova.

            VI Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da ima propisano obrazovanje.

           VII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana od 22.09.2018. godine, kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položeno državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica, portalu eUprava, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije „Srpski telegraf“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izjava – obrazac

О Аутору

Financ