Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ-

01 Број: 06-38/18

 1. 20. септембар године

И В А Њ И Ц А

На основу члана  25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14,58/15 и 12/16), Члана  46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 13/13),а у вези са члановима 24. и 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017) Општинско веће општине Ивањица на седници одржаној 19. септембра   2018. године,  донело је

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

У складу са конкурсом  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2018. годину из  буџета општине Ивањица за 2018. годину ДОДЕЉУЈУ  СЕ  средства за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица, следећим емитерима:

Ред бр. Подносилац пријаве Назив пројекта медиј Предложена средства
1. ТВ Галаксија – Чачак „Ивањичка седмица на ТВ Галаксија 32“ „ТВ Галаксија 32“ 300.000,00
2. ТИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ,КУЛТУРУ И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ „МЕДИА ТЕАМ“ – Ивањица „Промоција предузетништва у општини Ивањица“ «ИНФО ЛИГА» 900.000,00
3. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ДОО ЧАЧАК „Ивањица данас“ «Глас Западне Србије» 500.000,00
4. ИВАЊИЧКИ РАДИО  д.о.о. Ивањица „Ивањица кроз радијске вести“ «Ивањички радио» 500.000,00
5. Радио“ЈАВОР“ ДОО Ивањица „Ивањички мозаик“ Радио «Јавор» 500.000,00
6. Предузеће Конзум ЛАВ Д.О.О. „Пољопривредна производња у ивањичком крају“ ТВ «Лав +» Ужице 500.000,00
7. Агенција Биро-Конто Чачак „Пољопривреда ивањичког краја“ «Агропресс» 200.000,00
8. РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО М“ ДОО ЧАЧАК„Радио Џенарика“ „Ивањички еко радар“ «Радио Џенарика» 300.000,00
9. Ивањички радио д.о.о. – Ивањица – интернет портал „У спорту и старо и младо“ «Ивањица инфо» 100.000,00
10. Синдикат новинара Србије „Новинари чувари демократије“ Сајт Синдиката новинара Србије 100.000,00
11. Удружење „Рефлектор“ Чачак „Ивањичка прича“ «Рефлектор» 100.000,00

II  Решење о расподели средстава објављује се на ВЕБ сајту Општине Ивањица и доставља се сваком учеснику Конкурса.

III Решење из става  II овог члана основ је за закључење Уговора са емитером који је добио  средства за суфинансирање пројектних активности.

IV Уговор из става III у име општине Ивањица закључује Председник општине.

                                                   О б р а з л о ж е њ е

Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016) ,  прописано је да Одлуку  о расподели средстава из области јавног информисања доноси руководилац органа који је расписао Конкурс, а на основу образложеног предлога Комисије.

Чланом 24. Правилника о суфинансирању Пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“,број 16/2016 и 8/2017) прописано је такође, да Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс, у форми решења , а на основу предлога Комисије о расподели средстава са образложењем. Предлог Комисије о расподели средстава потписује се од стране сваког члана Комисије.

У циљу расписивања и спровођења конкурса  за суфинансирање пројеката  којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2018. години, Председник општине дана 03.09.2018. године донео је Одлуку о именовању Комисије за оцену пројеката из области јавног информисања по јавном позиву  за 2018. годину.

          Општинско Веће општине Ивањица на седници одржаној 04.06.2018. године, донело је Одлуку о расписивању  Конкурса за суфинансирање  Пројеката којима се остварује  јавни интерес у области јавног информисања на територији Општине Ивањица  у 2018. години ( Службени лист општине Ивањица, број 4/2018 ). Јавни позив расписан од стране општинског Већа објављен је на сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и у дневном листу „Српски Телеграф“ 05.06..2018. године.

             Након спроведеног конкурса Општинском Већу општине Ивањица достављен је  записник са седнице Комисије за оцену пројеката из области јавног информисања одржане 10.09.2018. године, са образложеним предлогом за одобравање одређених пројеката.

Општинско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства доделе следећим учесницима:

 1. ТВ Галаксија – Чачак – предложени пројекат „Ивањичка седмица на ТВ Галаксија 32“ је јасно дефинисан, циљеви пројекта су у складу са потребама циљне групе. Снимљени садржаји ( 19 емисија у трајању од 35 минута у току једне недеље ) ће бити приказани на  националним кабловским каналима и због принципа медијског плурализма Комисија предлаже да им се додели ревидирани  буџет у износу од 300.000, 00 динара.
 2. Предузеће Конзум ЛАВ Д.О.О. – циљна група пројектног предлога „Пољопривредна производња у ивањичком крају“ су пољопривредни произвођачи са територије општине Ивањица и пројекат ће допринети бољој информисаности циљне групе о иновацијама и напретку у области пољопривреде и руралног развоја општине Ивањица, па Комисија предлаже ревизију буџета и износ за суфинансирање од 500.000,00 дин.
 3. Радио Јавор д.о.о. – Ивањица – предложени пројекат „Ивањички мозаик“ не задовољава у потпуности принципе пројектног суфинансирања, али полазећи од јавног интереса грађана општине Ивањица и подстицања медијског плурализма, Комисија сматра да би пројекат требало подржати са средствима у износу од 500.000,00 динара.
 4. Ивањички радио д.о.о. – Ивањица – предложени пројекат „Ивањица кроз радијске вести“ не задовољава у потпуности принципе управљања пројектним циклусом, али полазећи од јавног интереса грађана општине Ивањица и подстицања медијског плурализма Комисија сматра да пројекат може бити одржив и предлаже расподелу средства у  износу од 500.000,00 динара.
 5. Радиодифузно предузеће “Студио М“ д.о.о. – Чачак – Радио Џенарика – предложени пројекат „Ивањички еко радар“ је јасно идентификовао потребе циљне групе, тематски заокружен пројекат, са јасним резултатима и пројектним активностима, па Комисија предлаже да им се доделе ревидирана средства у износу од 300.000,00 динара.
 6. Тим за информисање, културу и развој демократије “Медиа Тим“ – Ивањица – локални интернет портал са великим бројем прегледа и посетилаца. Пројектни предлог „Промоција предузетништва у општини Ивањица“ јасно је дефинисао тематску област  и примарну и секундарну  циљну групу и планиране активности су у складу са постављеним циљевима и резултатима. Јасно дефинисани индикатори резултата пројекта, што омогућује лакше праћење напретка пројекта и мерење ефеката на циљну групу. Комисија сматра да пројекат може бити одржив и предлаже дa се додели ревидирани буџет у износу од 900.000,00 динара.
 7. Агенција Биро-Конто Чачак– пројектни предлог „Пољопривреда ивањичког краја“ је јасно дефинисао потребе циљне групе и идентификовао активности које је потребно предузети у циљу остваривања резултата пројекта, али буџетске ставке су нереалне у односу на активности, па Комисија предлаже ревизију буџета и износ за суфинансирање од 200.000,00 дин
 8. Привредно друштво Глас западне Србије доо Чачак- пројектни предлог „Ивањица данас“ је у складу сa јавним позивом и дефинисаним критеријумима.  Комисија сматра да  пројекат треба подржати уз ревизију буџета  у износу од 500.000,00 динара.
 9. Синдикат новинара Србије – пројектни предлог „Новинари чувари демократије“ има за циљ промовисање слободног и независног новинарства и стварање плуралистичког медијског окружења. Комисија сматра да пројекат треба подржати у минималном износу од 100.000,00 дин.
 10. Удружење „Рефлектор“ Чачак, пројектни предлог „Ивањичка прича“ доприноси општој информисаности свих становника општине Ивањица и Комисија предлаже ревидирани буџет и суфинансирање пројекта у износу од 100.000,00  дин.
 11. Ивањички радио д.о.о. – Ивањица – интернет портал, пројектни предлог „У спорту и старо и младо“ задовољава услове конкурса и предлаже се суфинансирање у минималном износу од 100.000,00 дин.

 

Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања, предложила је да се не доделе средства следећем учесницима конкурса:

 

 1. Дневне новине Ало Д.О.О. пројектни предлог „Упознај Србију – Ивањица“ је недовољно разрађен и  немерњиви су индикатори резултата пројекта.
 2. Медија центар Д.О.О. предузеће за издаваштво и издавачку-новинску делатност, Београд (Стари град), у пројектном предлогу „Ивањица: потенцијали развоја“ индикатори успешности нису мерљиви и сматрамо да проејктни предлог није у интересу грађана општине Ивањица.
 3. Информативни центар Д.О.О. Прибој, пројекат „Ивањичким селима у походе“ је са нералним и неразрађеним буџетским ставкама и сматрамо да није у интересу грађана општине Ивањица.
 4. Телевизија Телемарк Д.О.О. Чачак, пројектни предлог „Укључивање“ и активности не доприносе повећању степена утицаја на примарну циљну групу.
 5. Телевизија Телемарк Д.О.О. Чачак, пројектни предлог „Имамо право да знамо – Ивањичке актуелности у фокусу медија“ представља општи пројекат без дефинисане тематске целине или области.
 6. Новости дана РС Д.О.О. Ниш-Палилула, пројектни предлог „Туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у општини Ивањица“ подразумева промоцију туристичких потенцијала општине. Имајући у виду да локална самоуправа има основану Туристичку организацију и да исте или сличне пројекте спроводи, сматрамо да није у интересу грађана општине Ивањица суфинансирање пројекта.
 7. Предузеће за издавачку делатност радио и телевизију Мелос Д.О.О. пројектни предлог „Буџет у рукама грађана – информативни пакет“ је недовољно разрађен пројекат  са нереалним трошковима, квантативно неисказани индикатори, неусклађеност пројектних активности са буџетом пројекта.
 8. КЦМК – ЦЕНТАР ДОО КРАЉЕВО, пројекат „Културно наслеђе мога краја – моје друго ЈА“  је јасно дефинисао циљеве, резултате и циљне групе, али обзиром на то лакална самоуправа спроводи сличне асктивности, сматрамо да није у  интересу грађана да се суфинансира пројекат.
 9. РТВ Голија Д.О.О. Ивањица, пројекат „Ивањичка разгледница“ је недовољно разрађен појектни предлог са нералним оперативним трошковима.
 10. Радиодифузно предузеће Студио М Д.О.О. – Џенарика Инфо портал, пројекат „ У ивањичком атару“ је разрађен и јасан, али обзиром на то да локална самоуправа спроводи сличне активности, сматрамо да није у интересу грађана да се суфинансира пројектни предлог.
 11. Студио за фото, видео и пост продукциу 4Н студио, пројекат „Положај инвалида село-град“ је разрађен са јасно дефинисаним циљевима и резултатима, а имајући у виду да је локална самоуправа већ подржавала сличне пројекте, сматрамо да није у интересу грађана општине Ивањица да се суфинансирају исти пројекти.
 12. „Инфо Рас“ Д.О.О. Београд, пројекат „Малине и кромпир живот значе“ је недовољно разрађен и индикатори нису квантативно исказани.
 13. Предузеће за информисање и маркетинг мрежа радио станица телевизија портал Global Media Broadcast Д.О.О. Београд, пројекат „Више беба за срећнију Ивањицу“ је недовољно усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљне групе.
 14. Предузеће за информисање и маркетинг „IN NETWORK SOLUTION“ Д.О.О. Нови Београд, пројекат „Развој општине Ивањица кроз информисање о пољопривреди и руралном туризму“ није економски оправдан предлог буџета у односу на пројектне активности.
 15. Адриа медиа Гроуп Д.О.О пројектни предлог „Ивањица – општина за пример“ је недовољно разрађен и са недовољним информацијама о проблемима и потребама циљне групе.
 16. Новинско издавачко друштво Чачански глас Д.О.О, пројекат „Ивањици у походе ( туристичко-едукативно путовање кроз ивањички крај)“ који недовољно објашњава проблеме и потребе циљне групе.
 17. Удружење грађана „Заједно до једнакости“ Београд, пројекат „Глас за једнакост“ је недовољно јасан, без информација о проблемима и потребама циљне групе, нереалан буџет пројекта и  недовољно искуство подносиоца пријаве у имплементацији медијских пројеката.
 18. Предузеће ТВ 5 Д.О.О. Ужице, пројектни предлог „Осигурање као скундарна заштита пољопривредних усева, покретне и непокретне имовине на територији општине Ивањица“ је недовољно разрађен и без података о проблемима и потребама циљне групе.
 19. Агенција за производњу аудио – визуелних садржаја АВХ + продуцион Чачак, пројектни предлог „Знаци мог места … Ивањица“ је испоштовао методологију управљања пројектним циклусом, али обзиром на то да се предметном темом бави локална самоуправа не предлажемо суфинансирање истог.
 20. Агенција за изнамљивање радио, телевизијске и опреме, рекламе и пропаганду „Звуци галаксије“ пројекат „Наша прича Ивањица“ је без јасно дефинисане циљне групе и без података о њиховим проблемима и потребама и могућим решењима. Сматрамо да није у интересу грађана општине Ивањица да се пројекат финансијски подржи.

               Имајући у виду расположиве информације Општинско Веће донело је Одлуку, као у диспозитиву овог решења.

   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Ово решење је коначно и против њега се може покренути Управни спор.

Решење доставити: Комисији за спровођење конкурса како би исто доставила свим учесницима Конкурса, Општинској управи општине Ивањица, Одељењу за финансије, а примерак задржати уз материјал са седнице Општинског Већа.

Записник 10.09.2018.

О Аутору

Financ