Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

 R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE-

01 Broj: 06-38/18

 1. 20. septembar godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana  25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/14,58/15 i 12/16), Člana  46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07, 83/14, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12 i 13/13),a u vezi sa članovima 24. i 25. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017) Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 19. septembra   2018. godine,  donelo je

REŠENJE

O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

U skladu sa konkursom  za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu iz  budžeta opštine Ivanjica za 2018. godinu DODELJUJU  SE  sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica, sledećim emiterima:

Red br. Podnosilac prijave Naziv projekta medij Predložena sredstva
1. TV Galaksija – Čačak „Ivanjička sedmica na TV Galaksija 32“ „TV Galaksija 32“ 300.000,00
2. TIM ZA INFORMISANJE,KULTURU I RAZVOJ DEMOKRATIJE „MEDIA TEAM“ – Ivanjica „Promocija preduzetništva u opštini Ivanjica“ «INFO LIGA» 900.000,00
3. PRIVREDNO DRUŠTVO GLAS ZAPADNE SRBIJE DOO ČAČAK „Ivanjica danas“ «Glas Zapadne Srbije» 500.000,00
4. IVANJIČKI RADIO  d.o.o. Ivanjica „Ivanjica kroz radijske vesti“ «Ivanjički radio» 500.000,00
5. Radio“JAVOR“ DOO Ivanjica „Ivanjički mozaik“ Radio «Javor» 500.000,00
6. Preduzeće Konzum LAV D.O.O. „Poljoprivredna proizvodnja u ivanjičkom kraju“ TV «Lav +» Užice 500.000,00
7. Agencija Biro-Konto Čačak „Poljoprivreda ivanjičkog kraja“ «Agropress» 200.000,00
8. RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE STUDIO M“ DOO ČAČAK„Radio Dženarika“ „Ivanjički eko radar“ «Radio Dženarika» 300.000,00
9. Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica – internet portal „U sportu i staro i mlado“ «Ivanjica info» 100.000,00
10. Sindikat novinara Srbije „Novinari čuvari demokratije“ Sajt Sindikata novinara Srbije 100.000,00
11. Udruženje „Reflektor“ Čačak „Ivanjička priča“ «Reflektor» 100.000,00

II  Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na VEB sajtu Opštine Ivanjica i dostavlja se svakom učesniku Konkursa.

III Rešenje iz stava  II ovog člana osnov je za zaključenje Ugovora sa emiterom koji je dobio  sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

IV Ugovor iz stava III u ime opštine Ivanjica zaključuje Predsednik opštine.

                                                   O b r a z l o ž e nj e

Članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016) ,  propisano je da Odluku  o raspodeli sredstava iz oblasti javnog informisanja donosi rukovodilac organa koji je raspisao Konkurs, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Članom 24. Pravilnika o sufinansiranju Projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“,broj 16/2016 i 8/2017) propisano je takođe, da Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, u formi rešenja , a na osnovu predloga Komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. Predlog Komisije o raspodeli sredstava potpisuje se od strane svakog člana Komisije.

U cilju raspisivanja i sprovođenja konkursa  za sufinansiranje projekata  kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2018. godini, Predsednik opštine dana 03.09.2018. godine doneo je Odluku o imenovanju Komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja po javnom pozivu  za 2018. godinu.

          Opštinsko Veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 04.06.2018. godine, donelo je Odluku o raspisivanju  Konkursa za sufinansiranje  Projekata kojima se ostvaruje  javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ivanjica  u 2018. godini ( Službeni list opštine Ivanjica, broj 4/2018 ). Javni poziv raspisan od strane opštinskog Veća objavljen je na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i u dnevnom listu „Srpski Telegraf“ 05.06..2018. godine.

             Nakon sprovedenog konkursa Opštinskom Veću opštine Ivanjica dostavljen je  zapisnik sa sednice Komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja održane 10.09.2018. godine, sa obrazloženim predlogom za odobravanje određenih projekata.

Opštinsko veće je razmotrilo predlog Komisije i odlučilo da se sredstva dodele sledećim učesnicima:

 1. TV Galaksija – Čačak – predloženi projekat „Ivanjička sedmica na TV Galaksija 32“ je jasno definisan, ciljevi projekta su u skladu sa potrebama ciljne grupe. Snimljeni sadržaji ( 19 emisija u trajanju od 35 minuta u toku jedne nedelje ) će biti prikazani na  nacionalnim kablovskim kanalima i zbog principa medijskog pluralizma Komisija predlaže da im se dodeli revidirani  budžet u iznosu od 300.000, 00 dinara.
 2. Preduzeće Konzum LAV D.O.O. – ciljna grupa projektnog predloga „Poljoprivredna proizvodnja u ivanjičkom kraju“ su poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Ivanjica i projekat će doprineti boljoj informisanosti ciljne grupe o inovacijama i napretku u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Ivanjica, pa Komisija predlaže reviziju budžeta i iznos za sufinansiranje od 500.000,00 din.
 3. Radio Javor d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Ivanjički mozaik“ ne zadovoljava u potpunosti principe projektnog sufinansiranja, ali polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma, Komisija smatra da bi projekat trebalo podržati sa sredstvima u iznosu od 500.000,00 dinara.
 4. Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Ivanjica kroz radijske vesti“ ne zadovoljava u potpunosti principe upravljanja projektnim ciklusom, ali polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma Komisija smatra da projekat može biti održiv i predlaže raspodelu sredstva u  iznosu od 500.000,00 dinara.
 5. Radiodifuzno preduzeće “Studio M“ d.o.o. – Čačak – Radio Dženarika – predloženi projekat „Ivanjički eko radar“ je jasno identifikovao potrebe ciljne grupe, tematski zaokružen projekat, sa jasnim rezultatima i projektnim aktivnostima, pa Komisija predlaže da im se dodele revidirana sredstva u iznosu od 300.000,00 dinara.
 6. Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ – Ivanjica – lokalni internet portal sa velikim brojem pregleda i posetilaca. Projektni predlog „Promocija preduzetništva u opštini Ivanjica“ jasno je definisao tematsku oblast  i primarnu i sekundarnu  ciljnu grupu i planirane aktivnosti su u skladu sa postavljenim ciljevima i rezultatima. Jasno definisani indikatori rezultata projekta, što omogućuje lakše praćenje napretka projekta i merenje efekata na ciljnu grupu. Komisija smatra da projekat može biti održiv i predlaže da se dodeli revidirani budžet u iznosu od 900.000,00 dinara.
 7. Agencija Biro-Konto Čačak– projektni predlog „Poljoprivreda ivanjičkog kraja“ je jasno definisao potrebe ciljne grupe i identifikovao aktivnosti koje je potrebno preduzeti u cilju ostvarivanja rezultata projekta, ali budžetske stavke su nerealne u odnosu na aktivnosti, pa Komisija predlaže reviziju budžeta i iznos za sufinansiranje od 200.000,00 din
 8. Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo Čačak- projektni predlog „Ivanjica danas“ je u skladu sa javnim pozivom i definisanim kriterijumima.  Komisija smatra da  projekat treba podržati uz reviziju budžeta  u iznosu od 500.000,00 dinara.
 9. Sindikat novinara Srbije – projektni predlog „Novinari čuvari demokratije“ ima za cilj promovisanje slobodnog i nezavisnog novinarstva i stvaranje pluralističkog medijskog okruženja. Komisija smatra da projekat treba podržati u minimalnom iznosu od 100.000,00 din.
 10. Udruženje „Reflektor“ Čačak, projektni predlog „Ivanjička priča“ doprinosi opštoj informisanosti svih stanovnika opštine Ivanjica i Komisija predlaže revidirani budžet i sufinansiranje projekta u iznosu od 100.000,00  din.
 11. Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica – internet portal, projektni predlog „U sportu i staro i mlado“ zadovoljava uslove konkursa i predlaže se sufinansiranje u minimalnom iznosu od 100.000,00 din.

 

Komisija za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja, predložila je da se ne dodele sredstva sledećem učesnicima konkursa:

 

 1. Dnevne novine Alo D.O.O. projektni predlog „Upoznaj Srbiju – Ivanjica“ je nedovoljno razrađen i  nemernjivi su indikatori rezultata projekta.
 2. Medija centar D.O.O. preduzeće za izdavaštvo i izdavačku-novinsku delatnost, Beograd (Stari grad), u projektnom predlogu „Ivanjica: potencijali razvoja“ indikatori uspešnosti nisu merljivi i smatramo da proejktni predlog nije u interesu građana opštine Ivanjica.
 3. Informativni centar D.O.O. Priboj, projekat „Ivanjičkim selima u pohode“ je sa neralnim i nerazrađenim budžetskim stavkama i smatramo da nije u interesu građana opštine Ivanjica.
 4. Televizija Telemark D.O.O. Čačak, projektni predlog „Uključivanje“ i aktivnosti ne doprinose povećanju stepena uticaja na primarnu ciljnu grupu.
 5. Televizija Telemark D.O.O. Čačak, projektni predlog „Imamo pravo da znamo – Ivanjičke aktuelnosti u fokusu medija“ predstavlja opšti projekat bez definisane tematske celine ili oblasti.
 6. Novosti dana RS D.O.O. Niš-Palilula, projektni predlog „Turizam i ugostiteljstvo kao lek za nezaposlenost i siromaštvo u opštini Ivanjica“ podrazumeva promociju turističkih potencijala opštine. Imajući u vidu da lokalna samouprava ima osnovanu Turističku organizaciju i da iste ili slične projekte sprovodi, smatramo da nije u interesu građana opštine Ivanjica sufinansiranje projekta.
 7. Preduzeće za izdavačku delatnost radio i televiziju Melos D.O.O. projektni predlog „Budžet u rukama građana – informativni paket“ je nedovoljno razrađen projekat  sa nerealnim troškovima, kvantativno neiskazani indikatori, neusklađenost projektnih aktivnosti sa budžetom projekta.
 8. KCMK – CENTAR DOO KRALJEVO, projekat „Kulturno nasleđe moga kraja – moje drugo JA“  je jasno definisao ciljeve, rezultate i ciljne grupe, ali obzirom na to lakalna samouprava sprovodi slične asktivnosti, smatramo da nije u  interesu građana da se sufinansira projekat.
 9. RTV Golija D.O.O. Ivanjica, projekat „Ivanjička razglednica“ je nedovoljno razrađen pojektni predlog sa neralnim operativnim troškovima.
 10. Radiodifuzno preduzeće Studio M D.O.O. – Dženarika Info portal, projekat „ U ivanjičkom ataru“ je razrađen i jasan, ali obzirom na to da lokalna samouprava sprovodi slične aktivnosti, smatramo da nije u interesu građana da se sufinansira projektni predlog.
 11. Studio za foto, video i post produkciu 4N studio, projekat „Položaj invalida selo-grad“ je razrađen sa jasno definisanim ciljevima i rezultatima, a imajući u vidu da je lokalna samouprava već podržavala slične projekte, smatramo da nije u interesu građana opštine Ivanjica da se sufinansiraju isti projekti.
 12. „Info Ras“ D.O.O. Beograd, projekat „Maline i krompir život znače“ je nedovoljno razrađen i indikatori nisu kvantativno iskazani.
 13. Preduzeće za informisanje i marketing mreža radio stanica televizija portal Global Media Broadcast D.O.O. Beograd, projekat „Više beba za srećniju Ivanjicu“ je nedovoljno usklađen sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljne grupe.
 14. Preduzeće za informisanje i marketing „IN NETWORK SOLUTION“ D.O.O. Novi Beograd, projekat „Razvoj opštine Ivanjica kroz informisanje o poljoprivredi i ruralnom turizmu“ nije ekonomski opravdan predlog budžeta u odnosu na projektne aktivnosti.
 15. Adria media Group D.O.O projektni predlog „Ivanjica – opština za primer“ je nedovoljno razrađen i sa nedovoljnim informacijama o problemima i potrebama ciljne grupe.
 16. Novinsko izdavačko društvo Čačanski glas D.O.O, projekat „Ivanjici u pohode ( turističko-edukativno putovanje kroz ivanjički kraj)“ koji nedovoljno objašnjava probleme i potrebe ciljne grupe.
 17. Udruženje građana „Zajedno do jednakosti“ Beograd, projekat „Glas za jednakost“ je nedovoljno jasan, bez informacija o problemima i potrebama ciljne grupe, nerealan budžet projekta i  nedovoljno iskustvo podnosioca prijave u implementaciji medijskih projekata.
 18. Preduzeće TV 5 D.O.O. Užice, projektni predlog „Osiguranje kao skundarna zaštita poljoprivrednih useva, pokretne i nepokretne imovine na teritoriji opštine Ivanjica“ je nedovoljno razrađen i bez podataka o problemima i potrebama ciljne grupe.
 19. Agencija za proizvodnju audio – vizuelnih sadržaja AVH + producion Čačak, projektni predlog „Znaci mog mesta … Ivanjica“ je ispoštovao metodologiju upravljanja projektnim ciklusom, ali obzirom na to da se predmetnom temom bavi lokalna samouprava ne predlažemo sufinansiranje istog.
 20. Agencija za iznamljivanje radio, televizijske i opreme, reklame i propagandu „Zvuci galaksije“ projekat „Naša priča Ivanjica“ je bez jasno definisane ciljne grupe i bez podataka o njihovim problemima i potrebama i mogućim rešenjima. Smatramo da nije u interesu građana opštine Ivanjica da se projekat finansijski podrži.

               Imajući u vidu raspoložive informacije Opštinsko Veće donelo je Odluku, kao u dispozitivu ovog rešenja.

   POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:  Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti Upravni spor.

Rešenje dostaviti: Komisiji za sprovođenje konkursa kako bi isto dostavila svim učesnicima Konkursa, Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, Odeljenju za finansije, a primerak zadržati uz materijal sa sednice Opštinskog Veća.

Zapisnik 10.09.2018.

О Аутору

Financ