Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za osobe sa invaliditetom

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-2-4/2021

05.03.2021. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 94. i člana 102. u vezi sa članom 82. stav 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016,113/2017, 95/2018 i 113/2017 dr.zakon), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016),članova 23. i  24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, broj 36/2009 i 32/2013), u vezi sa članom 27k. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu(„Sl. glasnikRS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

IOrgan u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radno mesto koje se popunjava:

Analitičar budžeta

Zvanje: Mlađi savetnik                                                           broj službenika : 1

Opis posla: Obavlja studijsko-analitičke poslove; vrši projekcije prihoda, primanja, rashoda i izdataka budžeta i projekciju suficita odnosno deficita budžeta opštine; učestvuje u pripremi dokumentacije za izradu nacrta odluke o budžetu, dopunskom budžetu i privremenom finansiranju, uz poštovanje jedinstvene budžetske klasifikacije; učestvuje u pripremi dokumentacije za izradu nacrta Uputstva za pripremu budžeta; primenjuje strategiju razvoja opštine i plana kapitalnih investicija; daje smernice budžetskim korisnicima pri pripremi i izmenama finansijskih planova; analizira i ocenjuje usaglašenost predloga finansijskih planova sa uputstvom; daje mišljšenje o usaglašenosti obimom sredstava (limitima) iz uputstva za priremu budžeta; ocenjuje usaglašenost predloga finansijskih planova sa strategijom razvoja opštine, planom kapitalnih investicija i drugim strateškim, sektorskim i akcionim planovima; predlaže iznose aproprijacija; učestvuje u pripremi nacrta odluka koje se odnose na lokalne javne prihode, akata većeg stepena složenosti za potrebe organa opštine; priprema i učestvuje u procesu uključenja javnosti u budžetski proces; priprema nacrte obaveštenja o odobrenim raspoloživim aproprijacijama i dostavlja odobrena obaveštenja budžetskim korisnicima; priprema akte za promenu aproprijacija u toku godine; predlaže privremenu obustavu izvršenja budžeta i priprema nacrt odgovarajućeg akta; priprema nacrt predloga za donošenje rešenja o korišćenju budžetske rezerve; koordinira proces finansijskog planiranja; izrađuje nacrt mišljenja (procenu) o tome da li predloženi akti povećavaju ili smanjuju budžetske prihode ili rashode (finansijski efekti), koje je obavezni sastavni deo akata koje usvaja Skupština opštine; priprema nacrt izveštaj o ostvarenim prihodima i primanjima; učestvuje u pripremi predloga kvota i razmatra zahtev za izmenu kvote i prigovore na odobrene kvote; razmatra predloge planova izvršenja budžeta direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i u saradnji sa poslovima trezora priprema nacrt Plana izvršenja budžeta; evidentira zahteve za preuzimanje obaveza; vrši interne kontrolne postupke u vidu preventivne kontole pri planiranju, kao i kontrolne postupke u ostvarenju prihoda i primanja i kontrolu namenskog trošenja budžetskih sredstava; vodi registar i kontroliše zahteve za preuzimanje obaveza; učestvuje u održavanju finansijskog informacionog sistema; učestvuje u usklađivanju finansijskih i planova javnih nabavki; usklađuje finansijske planove direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; daje preporuke korisnicima u vezi budžeta; vrši dugoročne projekcije i simulacije javnog duga; priprema predloga fiskalnih politika; planira i prati realizaciju podsticaja, javnih investicija iz budžeta i donacija; izračunava i prati indikatore finansijske stabilnosti opštine; priprema predloge mera za fiskalnu održivost budžeta i ostvarivanja ušteda i racionalizacije rashoda i izdataka; učestvuje u monitoringu ostvarenja indikatora programa, programskih aktivnosti i projekata; učestvuje u evaluaciji ostvarenja programskih ciljeva,u postupku izvršenja ugovora o javnoj nabavci  prati, kontroliše, vodi potrebne evidencije i izveštava o realizaciji, zastojima, nepravilnostima, blagovremeno obaveštava nadležnog rukovodioca podnosioca zahteva o isteku roka važenja ugovora ili finansijskog ispunjenja ugovora, kako bi se blagovremeno pokrenuo novi postupak nabavke i sprečio zastoj u funkcionisanju i redovnom procesu rada i svim drugim informacijama značajnim za realizaciju ugovora za čije je praćenje izvršenja odgovoran; prati izvršenja ugovora, stara se o rokovima važenja sredstava finansijskog obezbeđenja i pribavljanju novih sredstava finansijskog obezbeđenja ako je postojećim istekao rok važenja, a ugovorne obaveze nisu izvršen; u saradnji sa rukovodiocem Odeljenja proverava ispunjenost uslova za realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja i ako smatraju da su ti uslovi ispunjeni staraju se o njihovoj realizaciji u skladu sa propisima; vodi evidenciju o datim sredstvima finansijskog obezbeđenja;  obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i nečelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uredbe o budžetskom računovodstvu i Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanjai podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova – usmeno; veština komunikacije – usmeno, poznavanje rada na računaru – praktičnom proverom.

IIIMesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs na radno mesto„Analitičar budžeta“ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 11 do 14 časova.

            VIUslovi za rad na radnom mestu:

da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje;da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta;da nije pravnosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

            U skladu sa obavezom propisanom članom 24.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ovim konkursom se zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

           VII Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana počev od 06.03.2021. godine kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položeno državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave),

– original ili overena fotokopija akta kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom (rešenje NSZ-a, PIO Fonda, organa uprave i dr.),

– dokaz o znanju rada na računaru, ukoliko isti poseduju.

Kandidati koji dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru mogu biti oslobođeni provere poznavanja rada na računaru, sem ukoliko Komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere poznavanja rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je:uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih,uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, uverenje o položenom pravosudnom ispitui uverenje da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune,uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašeni radnim mestima, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku,obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kandidati koji nisu zasnivali radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od šest meseci. Službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme polaže državni stručni ispit do okončanja probnog rada. Službenik kome probni rad nije obavezan, kao i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica,audnevnim novinama„Danas“ koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbijeobjavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

N A Č E L N I K Bojana Glavinić, dipl. pravnik s.r.

О Аутору

Financ