Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje o samodoprinosu

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:Službeno

09. 03. 2021. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se sva pravna lica i preduzetnici da odluke o uvođenju samodoprinosa na području mesnih zajednica Prilike, Međurečje, Brezova i Močioci („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 3/2011) prestaju da važe 01. 04. 2021. godine.

S poštovanjem,

                                                                                                        NAČELNIK

                                                                                                    Bojana Glavinić

О Аутору

Financ