Javne nabavke Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog radio prenosa sednica SO Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 642-2/2018

8.март 2018. године

И в а њ и ц а

            На основу члана 39. став 1. тачка 24. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број 79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12, 13/13), члана 28. Пословника о раду Скупштине општине Иањица („Сл.лист општине Ивањица“, број 2/08, 7/12, 13/13), а у вези са чланом 7. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), Председник Скупштине општине Ивањица, о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ДИРЕКТНОГ

РАДИО ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

            Предмет јавног конкурса је: куповина времена за емитовање директних радио преноса седница Скупштине општине Ивањица у 2018. години.

            Право учешћа на конкурсу имају емитери који испуњавају Законом прописане услове за обављање делатности емитовања радио програма најмање за територију општине Ивањица, као јединицу локалне самоуправе.

            Критеријум за избор најповољније понуде је:

  1. најнижа понуђена цена,
  2. рок плаћања.

            Јединица за обрачун цене је цена по једном часу преноса.

            Цена по једном часу преноса подразумева: директан радио пренос седница Скупштине.

            Рок за подношење понуда је 16. март 2018. године до 15 сати.

            Јавно отварање понуда обавиће се 16. марта 2018. године у 15,30 сати у кабинету председника Скупштине општине.

            Скупштина општине Ивањица може одлучити да се седнице Скупштине не преносе у случају да понуђена цена није у складу са планираним средствима за ове намене у буџету Општине за 2018. годину.

            Планирана средства за ове намене у буџету Општине за 2018. годину износе 100.000,00 динара.

            Преноси седница ће се вршити до утрошка средстава опредељених у буџету Општине за ову намену.

Уз понуду се достављају: оверене копије  решења надлежних државних органа о испуњавању Законом прописаних услова за емитовање радио програма најмање на подручју општине Ивањица.

Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда не отварај-радио пренос седница Скупштине“, Ивањица, улица Венијамина Маринковића број 1.

Понуде се достављају поштом или преко писарнице Општинске управе.

Конкурс објавити на сајту општине Ивањица https://ivanjica.gov.rs/ и на огласној табли општине Ивањица.

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                         Александар Трипковић

О Аутору

Financ