Javne nabavke Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog prenosa sednica skupštine opštine Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 642-1/2018

8.март 2018. године

И в а њ и ц а

            На основу члана 39. став 1. тачка 24. Статута општине Ивањица („Сл.гласник РС“, број 79/08 и „Сл.лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12, 13/13), члана 28. Пословника о раду Скупштине општине Иањица („Сл.лист општине Ивањица“, број 2/08, 7/12, 13/13), а у вези са чланом 7. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), Председник Скупштине општине Ивањица, о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ДИРЕКТНОГ

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

            Предмет јавног конкурса је: куповина времена за емитовање директних телевизијских преноса седница Скупштине општине Ивањица у 2018. години.

            Право учешћа на конкурсу имају емитери који испуњавају Законом прописане услове за обављање делатности емитовања телевизијског програма најмање за територију општине Ивањица, као јединици локалне самоуправе и који су видљиви на кабловским оператерима и сет бокс пакетима на територији општине Ивањица.

            Критеријум за избор најповољније понуде је:

  1. најнижа понуђена цена,
  2. рок плаћања.

            Јединица за обрачун цене је цена по једном часу преноса.

            Цена по једном часу преноса подразумева: директан пренос седница Скупштине општине.

            Рок за подношење понуда је 16. март 2018. године до 15 сати.

            Јавно отварање понуда обавиће се 16. марта 2018. године у 15,30 сати у кабинету председника Скупштине општине.

            Скупштина општине Ивањица може одлучити да се седнице Скупштине не преносе у случају да понуђена цена није у складу са планираним средствима за ове намене у буџету Општине за 2018. годину.

Планирана средства за ове намене у буџету Општине за 2018. годину износе 900.000,00 динара.

            Преноси седница ће се вршити до утрошка средстава опредељених у буџету Општине за ову намену.

Уз понуду се достављају: оверене копије  решења надлежних државних органа о испуњавању Законом прописаних услова за емитовање програма преко телевизије најмање на подручју општине Ивањица.

Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда не отварај-пренос седница Скупштине“, Ивањица, улица Венијамина Маринковића број 1.

Понуде се достављају поштом или преко писарнице Општинске управе.

Конкурс објавити на сајту општине Ивањица https://ivanjica.gov.rs/ и на огласној табли општине Ивањица.

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                         Александар Трипковић

О Аутору

Financ