Javne nabavke

Javni konkurs za zamenika načelnika Opštinske Uprave

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA, na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije,  broj21/16), člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 95/16), člana 46. stav 1. tačka 7., a u vezi člana 55. stav 2. i člana  56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07), člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/2008 i „Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/2012 i 9/2012) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje zamenika načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica, 01 broj 06-14/2017 od 01.06.2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA

                        I Organ u kome se radno mesto popunjava

                        Opštinska uprava opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića br.1.

                        II Položaj koji se popunjava

  1. Zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica – druga grupa položaja, broj službenika na položaju: 1.

                        Opis poslova: zamenjuje načelnika Opštinske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine; obavlja i druge poslove iz  nadležnosti Opštinske uprave  po ovlašćenju načelnika uprave.

                        Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

                        Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, veštine: komunikacije, organizacione sposobnosti i veštine rukovođenja. Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata utvrđivaće u usmenom razgovoru Konkursna komisija i eventualno stručna lica koja će se angažovati za potrebe komisije. O vremenu i mestu održavanja usmene provere svaki kandidat će biti pismeno obavešten, kao i  putem mail adrese ili telefonskim pozivom.

 

                        III Mesto rada 

                        Ivanjica, Venijamina Marinkovića br. 1.

                        IV Opšti uslovi za položaj: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

                        V Trajanje rada na položaju

                        Rad na položaju traje pet godina.

                        VI Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijave

                        Rok za podnošenje prijava je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf“ koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

                        Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu,  podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

                        VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

           Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 20/09 i 145/14); diploma ili uverenje kojim se potvrđuje stručna sprema; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

                        Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

                     Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

                        Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

                        Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

                         Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

                        Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

                       Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

                        VIII Adresa na koju se podnose prijave

                        Opštinsko veće opštine Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića 1, 32 250 Ivanjica ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave, sa naznakom „ Za konkursnu komisiju-Prijava za javni konkurs za postavljenje zamenika načelnika Opštinske uprave – “ ne otvaraj.“.

                        IX Lice koje je zaduženo za obaveštenja o konkursu

                         Vladislav Ivković, tel: 0658911592, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

                        X Napomene

                        Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno Opštinskim upravama.

                        Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica. Obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas, objaviće se u dnevnim novinama „Srpski telegraf“ koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

                        Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Obaveštenje objavljeno u Srpskom telegrafu dana  22.8.2017. godine. Rok za prijavljivanje ističe  06.09.2017. godine.

Izjava-OBRAZAC

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA 01 BROJ 111-19/2017 OD 22.8.2017. GODINE

P R E D S E D N I K

                                                                                                           Zoran Lazović

О Аутору

Financ